Profile Category: Personál

Home / Personál
Profiles

Mgr. Ing. Eva Ivancová

zamestnanec skupiny deti Poloma so zameraním na individuálne a skupinové vzdelávanie klientov, kontakt so školami. Je zodpovedná tiež za zooterapiu v komunite a pracovné aktivity klientov v záhrade. Vyštudovala chemicko technologickú fakultu STU a následne absolvovala magisterské štúdium sociálnej práce.

Profiles

Ing. Bc. Virna Slobodová

zamestnanec skupiny v Ľudovítove so zameraním na formovanie a prehlbovanie pracovných návykov a zručností najmä v oblasti sebaobslužných činností, hygieny, v oblasti finančnej gramotnosti a plánovania použitia zdrojov.

Profiles

Jakub Kosec

pracuje ako zamestnanec skupiny plnoletých fyzických osôb v centre.

Profiles

Mgr. Jana Judiaková

pracuje v odbornom tíme centra v Polome, ako sociálna pracovníčka sa zameriava na vedenie sociálnej dokumentácie klientov. Vedie a kontroluje tiež skladové hospodárstvo potravín, je absolventkou akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore kuchár.

Profiles

Mgr. Petra Labodová

zamestnanec skupiny deti v komunite Poloma so zameraním na poradenstvo, psychodiagnostiku a určenie postupov odbornej starostlivosti o klienta. Toho času frekventantka 1. ročníka psychoterapeutického výcviku SUR.

Profiles

Bc. Gabriela Matúšová

zamestnanec zmiešanej skupiny mužov a žien v komunite Ľudovítov so zameraním na pracovné aktivity klientov, administratívne a archivačné práce. T.č. externe študuje 3. ročník sociálnej práce, bakalárske štúdium.

Profiles

PhDr. Juraj Kisely CSc.

33 ročná prax v oblasti špeciálnopedagogická a liečebnopedagogická špecializácia so zameraním na deti s poruchami učenia a správania, v podmienkach komunity realizuje výchovnú a poradenskú činnosť s motiváciou k zvyšovaniu si vzdelania klientov prostredníctvom ukončenia prerušeného štúdia resp. absolvovania rekvalifikačných kurzov, vedenie  špecializovaných vzdelávacích programov v komunite, diagnostika potrieb klientov v tejto oblasti v kontexte ich porúch učenia a správania.  T.č....

Profiles

Jakub Martinkovič

zamestnanec skupiny PFO na Polome so zameraním na prevádzku animoterapie (evidencia hospodárskych zvierat, príprava a evidencia krmiva, vedenie klientov v starostlivosti o zvieratá), zabezpečovania paliva na kúrenie (obsluha píl, údržba), agenda BOZP klientov a PO, drobná údržba a opravy budov, nákupy zabezpečujúce plynulý chod stravovacej prevádzky s dôrazom na formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností klientov v týchto oblastiach.

Profiles

Bc. Bartolomej Bretl

Je študentom 4. ročníka magisterského štúdia sociálnej práce. V Komunite Ľudovítov vytvára podmienky na realizáciu sociálnej práce v skupine mužov, vedie ich pri formovaní a prehlbovaní praktických návykov a zručností v oblasti pracovných aktivít zameraných na oblasť pestovania plodín a starostlivosti o zvieratá, dohliada na prípravy jedál, skladovanie potravín, uskladnenia dopestovaných plodín, krmovín, dohliada na...

Profiles

Miriam Barlová

sociálno – administratívna pracovníčka. Zabezpečuje spracovanie účtovných dokladov, podklady pre vyhodnotenia poskytnutých finančných príspevkov pre organizáciu, podklady pre oblasť personálnych činností. Má pracovisko v kancelárii, ktorú prenajíma organizácia v priestoroch SOŠ drevárskej vo Zvolene.

  • 1
  • 2