Profile Category: Personál

Home / Personál
Profiles

Peter Káčerek

je zamestnancom skupiny so zameraním na obnovu a nácvik pracovných zručností klientov

Profiles

Mgr. Silvia Szallerová

po ukončení štúdia psychológie na FiF UK pracuje v prevádzke Komunita Ľudovítov pre oblasť psychologickej diagnostiky a psychologického poradenstva

Profiles

Mgr. Rácek Peter

asistent sociálnej práce v prevádzke Komunita Ľudovítov ako zamestnanec skupiny muži, ktorý v rámci priamej práce s klientmi pripravuje podklady pre sociálnu agendu

Profiles

Mgr. Ing. Eva Ivancová

zamestnanec skupiny deti Poloma so zameraním na individuálne a skupinové vzdelávanie klientov, kontakt so školami. Je zodpovedná tiež za zooterapiu v komunite a pracovné aktivity klientov v záhrade. Vyštudovala chemicko technologickú fakultu STU a následne absolvovala magisterské štúdium sociálnej práce.

Profiles

PhDr. Juraj Kisely CSc.

33 ročná prax v oblasti psychológia, špeciálnopedagogická a liečebnopedagogická špecializácia so zameraním na deti s poruchami učenia a správania, v podmienkach komunity realizuje výchovnú a poradenskú činnosť s motiváciou k zvyšovaniu si vzdelania klientov prostredníctvom ukončenia prerušeného štúdia resp. absolvovania rekvalifikačných kurzov, vedenie  špecializovaných vzdelávacích programov v komunite, diagnostika potrieb klientov v tejto oblasti v kontexte ich porúch učenia a...

Profiles

Ing. Bc. Virna Slobodová

zamestnanec skupiny v Ľudovítove so zameraním na formovanie a prehlbovanie pracovných návykov a zručností najmä v oblasti sebaobslužných činností, hygieny, v oblasti finančnej gramotnosti a plánovania použitia zdrojov.

Profiles

Jakub Kosec

pracuje ako zamestnanec skupiny plnoletých fyzických osôb v centre.

Profiles

Mgr. Petra Labodová

zamestnanec skupiny deti v komunite Poloma so zameraním na poradenstvo, psychodiagnostiku a určenie postupov odbornej starostlivosti o klienta. Toho času frekventantka 1. ročníka psychoterapeutického výcviku SUR.

Profiles

Bc. Gabriela Matúšová

zamestnanec zmiešanej skupiny mužov a žien v komunite Ľudovítov so zameraním na pracovné aktivity klientov, administratívne a archivačné práce. T.č. externe študuje 3. ročník sociálnej práce, bakalárske štúdium.

Profiles

Jakub Martinkovič

zamestnanec skupiny PFO na Polome so zameraním na prevádzku animoterapie (evidencia hospodárskych zvierat, príprava a evidencia krmiva, vedenie klientov v starostlivosti o zvieratá), zabezpečovania paliva na kúrenie (obsluha píl, údržba), agenda BOZP klientov a PO, drobná údržba a opravy budov, nákupy zabezpečujúce plynulý chod stravovacej prevádzky s dôrazom na formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností klientov v týchto oblastiach.

  • 1
  • 2