Profile Category: Personál

Home / Personál
Profiles

PhDr. Juraj Kiselý Csc.

33 ročná prax v oblasti špeciálnopedagogická a liečebnopedagogická špecializácia so zameraním na deti s poruchami učenia a správania, v podmienkach komunity realizuje výchovnú a poradenskú činnosť s motiváciou k zvyšovaniu si vzdelania klientov prostredníctvom ukončenia prerušeného štúdia resp. absolvovania rekvalifikačných kurzov, vedenie  špecializovaných vzdelávacích programov v komunite, diagnostika potrieb klientov v tejto oblasti v kontexte ich porúch učenia a správania.

Profiles

Monika Kocsisová

pomáha viesť klientov pri príprave jedál pre komunitu, dbá na správnosť technologických postupov a dodržiavania HACCP, je zodpovedná za realizáciu tvorivých dielní pre klientov obsahujúcich prácu s dekoráciami interiéru a exteriéru s rozvojom estetického cítenia, realizuje tiež bežné administratívne a ekonomické aktivity v komunite ako absolventka špecializačných kurzov v účtovníctve.

Profiles

Jakub Martinkovič

zameranie na stravovaciu prevádzku  zariadenia a prevádzku animoterapie (evidencia hospodárskych zvierat, príprava a evidencia krmiva, vedenie klientov v starostlivosti o zvieratá), zabezpečovania paliva na kúrenie (obsluha píl, údržba), agenda BOZP klientov a PO, drobná údržba a opravy budov, nákupy zabezpečujúce plynulý chod stravovacej prevádzky s dôrazom na formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností klientov v týchto oblastiach.

Profiles

Bartolomej Bretl

vedie klientov pri formovaní a prehlbovaní praktických návykov a zručností v oblasti pracovných aktivít zameraných na oblasť prípravy jedál, skladovania potravín, pestovania a uskladnenia dopestovaných plodín, krmovín, dohliada na pravidelnosť zmeny aktivít,  prijatú zodpovednosť pridelených aktivít oblasti práce, športu a iných relaxačných aktivít jednotlivými klientmi RS

Profiles

Ing. Eva Rusnáková

vedie klientov v oblasti pracovných aktivít, zodpovedá za drobné stavebné opravy, renovácie, úpravu areálu a výsadbu plodín a okrasných drevín, učí klientov vhodným technologickým postupom umožňujúcim svojpomocnú údržbu domov a okolitého areálu ako súčasť prípravy klienta na samostatné zvládanie rutinných prác v domácnosti a pri úprave okolia obydlia

Profiles

Ing. Pavel Klimo

realizuje výchovno – vzdelávaciu, individuálne orientovanú činnosť zameranú na oblasť záujmovej činnosti a rozvoj tvorivých schopností klientov strediska, vedie klientov k podpore odborných zručností, ktoré môžu napomôcť budúcemu profesnému uplatneniu klientov, resp.vhodnému výberu ďalšieho štúdia a diferenciácie záujmov, spolupracuje s inštitúciami a fyzickými osobami, ktoré môžu napomôcť tieto ciele u klienta rozvíjať

Profiles

Miriam Barlová

administratívno – hospodárska pracovníčka. Zabezpečuje spracovanie účtovných dokladov, podklady pre vyhodnotenia poskytnutých finančných príspevkov pre organizáciu, podklady pre oblasť personálnych činností. Má pracovisko v kancelárii, ktorú prenajíma organizácia v priestoroch SOŠ drevárskej vo Zvolene.

Profiles

Mária Martvoňová

Zdravotná sestra v stredisku Poloma, pracuje v RS od r. 1998. Absolventka Základného odborného výcviku a motivačného tréningu pre realizátorov dlhodobých komunitných programov resocializácie v oblasti drogových závislostí.

Profiles

Bc. Andrea Andrejkovičová

Pracuje v stredisku Poloma ako sociálna pracovníčka. Realizuje s klientmi aktivity z oblasti sociálnej práce, spolupracuje s inštitúciami súvisiacimi s konkrétnymi potrebami klienta.

Profiles

Mgr. Anna Košíková

Sociálna pracovníčka v stredisku Ľudovítov. Zabezpečuje prevádzku práčovne, hygienu bývania, prostredia.

  • 1
  • 2