Personál

Home / Personál

Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v skupinách

Centrum má 4 skupiny.

 • Prvá skupina – pre ženy a mužov v komunite Ľudovítov, s kapacitou 10 osôb v skupine má:
  Zamestnanci v skupine: 

  • 2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, resp. odborov výchova a vzdelávanie
  • 2 x zamestnanec s úplným stredným, resp. vyšším vzdelaním
 • Druhá skupina – pre mužov v komunite Ľudovítov, s kapacitou 15 osôb v skupine má:
  Zamestnanci v skupine: 

  • 2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, resp. odborov výchova a vzdelávanie
  • 2 x zamestnanec s úplným stredným, resp. vyšším vzdelaním
 • Tretia skupina  – pre deti do 18 rokov na Polome, s kapacitou 12 osôb v skupine má:
  Zamestnanci v skupine: 

  • 2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, resp. odborov výchova a vzdelávanie
  • 3x zamestnanec s úplným stredným, resp. vyšším vzdelaním
 • Štvrtá skupina – pre dospelé fyzické osoby na Polome, s kapacitou 10 osôb v skupine má:
  Zamestnanci v skupine: 

  • 2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, resp. odborov výchova a vzdelávanie
  • 2x zamestnanec s úplným stredným, resp. vyšším vzdelaním
 • Odborný tím centra tvoria:
  • sociálni pracovníci
  • psychológ
  • špeciálny pedagóg
  • Riaditeľ centra je psychiaterÚplná obsadenosť pracovných pozícií v súčasnosti nie je na všetkých pozíciách pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v oblasti sociálnej práce a psychológie, Centrum stále hľadá vhodných zamestnancov pre taký špecifický druh práce s klientami, akú si vyžaduje naše zameranie.

Vedúci personál

MUDr. Ľubomír Gábriš
Riaditeľ RS

MUDr. Ľubomír Gábriš

Riaditeľ resocializačného strediska, psychiater, psychoterapeut, v r.1992 založil prvé lôžkové Centrum pre liečbu drogových závislostí v Nových Zámkoch.

PhDr. Marcela Gábrišová
Vedúca

PhDr. Marcela Gábrišová

Psychologička, vedúca úseku psychologickej a sociálnej starostlivosti, personálnych činností v resocializačnom stredisku.

Personál

PhDr. Juraj Kisely CSc.

Vedúci

33 ročná prax v oblasti psychológia, špeciálnopedagogická a liečebnopedagogická špecializácia so zameraním na deti s poruchami učenia a správania, v...

Mgr. Peter Pustý

Psychológ

V stredisku zodpovedný za psychodiagnostiku, individuálnu prácu s klientom v rámci komplexných odborných aktivít strediska (skupinová, režimová, pracovná terapia).

Mgr. Petra Labodová

zamestnanec skupiny deti v komunite Poloma so zameraním na poradenstvo, psychodiagnostiku a určenie postupov odbornej starostlivosti o klienta. Toho času frekventantka...

Mgr. Silvia Szallerová

po ukončení štúdia psychológie na FiF UK pracuje v prevádzke Komunita Ľudovítov pre oblasť psychologickej diagnostiky a psychologického poradenstva

Mgr. Anna Košíková

Sociálna pracovníčka v stredisku Ľudovítov. Zabezpečuje prevádzku práčovne, hygienu bývania, prostredia.

Mgr. Daniela Tóthová

pracuje v odbornom tíme centra v Ľudovítove ako magisterka sociálnej práce. Má absolvovanú Obchodnú akadémiu, následne ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa na UKF v Nitre. Okrem realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v oblasti sociálnej práce je zodpovedná za skladové hospodárstvo potravín, za prácu a nácvik nových zručností klientov pri práci s PC.

Bc. Gabriela Matúšová

zamestnanec zmiešanej skupiny mužov a žien v komunite Ľudovítov so zameraním na pracovné aktivity klientov, administratívne a archivačné práce. T.č....

Mgr. Eva Škopíková

V stredisku Poloma pracuje ako sociálna pracovníčka. Sprostredkúva komunikáciu medzi strediskom a inštitúciami súvisiacimi s potrebami klienta.

Mária Martvoňová

Zdravotná sestra v stredisku Poloma, pracuje v RS od r. 1998. Absolventka Základného odborného výcviku a motivačného tréningu pre realizátorov dlhodobých komunitných programov resocializácie v oblasti drogových závislostí.

Miriam Barlová

sociálno – administratívna pracovníčka. Zabezpečuje spracovanie účtovných dokladov, podklady pre vyhodnotenia poskytnutých finančných príspevkov pre organizáciu, podklady pre oblasť personálnych...

Ing. Bc. Virna Slobodová

zamestnanec skupiny v Ľudovítove so zameraním na formovanie a prehlbovanie pracovných návykov a zručností najmä v oblasti sebaobslužných činností, hygieny,...

Mgr. Bartolomej Bretl

Je absolventom magisterského štúdia sociálnej práce. V Komunite Ľudovítov vytvára podmienky na realizáciu sociálnej práce v skupine mužov, vedie ich...

Jakub Martinkovič

zamestnanec skupiny PFO na Polome so zameraním na prevádzku animoterapie (evidencia hospodárskych zvierat, príprava a evidencia krmiva, vedenie klientov v starostlivosti o zvieratá),...

Jakub Kosec

pracuje ako zamestnanec skupiny plnoletých fyzických osôb v centre.

Mgr. Ing. Eva Ivancová

zamestnanec skupiny deti Poloma so zameraním na individuálne a skupinové vzdelávanie klientov, kontakt so školami. Je zodpovedná tiež za zooterapiu v...

Mgr. Rácek Peter

asistent sociálnej práce v prevádzke Komunita Ľudovítov ako zamestnanec skupiny muži, ktorý v rámci priamej práce s klientmi pripravuje podklady...

Peter Káčerek

je zamestnancom skupiny so zameraním na obnovu a nácvik pracovných zručností klientov