Personál

Home / Personál

Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v skupinách

Centrum má 4 skupiny.

 • Prvá skupina – pre ženy v komunite Ľudovítov, s kapacitou 10 osôb v skupine má:
  Zamestnanci v skupine: 

  • 2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, resp. odborov výchova a vzdelávanie
  • 2 x zamestnanec s úplným stredným, resp. vyšším vzdelaním
 • Druhá skupina – pre mužov v komunite Ľudovítov, s kapacitou 15 osôb v skupine má:
  Zamestnanci v skupine: 

  • 2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, resp. odborov výchova a vzdelávanie
  • 2 x zamestnanec s úplným stredným, resp. vyšším vzdelaním
 • Tretia skupina  – pre deti do 18 rokov na Polome, s kapacitou 12 osôb v skupine má:
  Zamestnanci v skupine: 

  • 2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, resp. odborov výchova a vzdelávanie
  • 3x zamestnanec s úplným stredným, resp. vyšším vzdelaním
 • Štvrtá skupina – pre dospelé fyzické osoby na Polome, s kapacitou 10 osôb v skupine má:
  Zamestnanci v skupine: 

  • 2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, resp. odborov výchova a vzdelávanie
  • 2x zamestnanec s úplným stredným, resp. vyšším vzdelaním
 • Odborný tím centra pre Ľudovítov:
  • 2x sociálny pracovník
  • 1x psychológ
  • 1x pracovník pre nácvik pracovných zručností klientov
 • Odborný tím pre Polomu:  3x sociálny pracovník
  • 2x psychológ
  • 1x odborný zamestnanec

Okrem týchto zamestnancov organizácia zamestnáva pracovníka pre administratívne práce.

Systém financovania k 1.1.2019 umožňuje úplnú obsadenosť týchto pozícií až v súlade s týmto dátumom.

Vedúci personál

MUDr. Ľubomír Gábriš
Riaditeľ RS

MUDr. Ľubomír Gábriš

Riaditeľ resocializačného strediska, psychiater, psychoterapeut, v r.1992 založil prvé lôžkové Centrum pre liečbu drogových závislostí v Nových Zámkoch.

PhDr. Marcela Gábrišová
Vedúca

PhDr. Marcela Gábrišová

Psychologička, vedúca úseku psychologickej a sociálnej starostlivosti, personálnych činností v resocializačnom stredisku.

Personál

Mgr. Peter Pustý

Psychológ

V stredisku zodpovedný za psychodiagnostiku, individuálnu prácu s klientom v rámci komplexných odborných aktivít strediska (skupinová, režimová, pracovná terapia).

PhDr. Juraj Kiselý Csc.

33 ročná prax v oblasti špeciálnopedagogická a liečebnopedagogická špecializácia so zameraním na deti s poruchami učenia a správania, v podmienkach...

Mgr. Anna Košíková

Sociálna pracovníčka v stredisku Ľudovítov. Zabezpečuje prevádzku práčovne, hygienu bývania, prostredia.

Bc. Andrea Andrejkovičová

Pracuje v stredisku Poloma ako sociálna pracovníčka. Realizuje s klientmi aktivity z oblasti sociálnej práce, spolupracuje s inštitúciami súvisiacimi s konkrétnymi potrebami klienta.

Mária Martvoňová

Zdravotná sestra v stredisku Poloma, pracuje v RS od r. 1998. Absolventka Základného odborného výcviku a motivačného tréningu pre realizátorov dlhodobých komunitných programov resocializácie v oblasti drogových závislostí.

Miriam Barlová

administratívno – hospodárska pracovníčka. Zabezpečuje spracovanie účtovných dokladov, podklady pre vyhodnotenia poskytnutých finančných príspevkov pre organizáciu, podklady pre oblasť personálnych...

Ing. Pavel Klimo

realizuje výchovno – vzdelávaciu, individuálne orientovanú činnosť zameranú na oblasť záujmovej činnosti a rozvoj tvorivých schopností klientov strediska, vedie klientov...

Ing. Eva Rusnáková

vedie klientov v oblasti pracovných aktivít, zodpovedá za drobné stavebné opravy, renovácie, úpravu areálu a výsadbu plodín a okrasných drevín,...

Bartolomej Bretl

vedie klientov pri formovaní a prehlbovaní praktických návykov a zručností v oblasti pracovných aktivít zameraných na oblasť prípravy jedál, skladovania...

Jakub Martinkovič

zameranie na stravovaciu prevádzku  zariadenia a prevádzku animoterapie (evidencia hospodárskych zvierat, príprava a evidencia krmiva, vedenie klientov v starostlivosti o zvieratá), zabezpečovania paliva na...

Monika Kocsisová

pomáha viesť klientov pri príprave jedál pre komunitu, dbá na správnosť technologických postupov a dodržiavania HACCP, je zodpovedná za realizáciu...