Personál

Home / Personál

Vedúci personál

MUDr. Ľubomír Gábriš
Riaditeľ RS

MUDr. Ľubomír Gábriš

Riaditeľ resocializačného strediska, psychiater, psychoterapeut, v r.1992 založil prvé lôžkové Centrum pre liečbu drogových závislostí v Nových Zámkoch.

PhDr. Marcela Gábrišová
Vedúca

PhDr. Marcela Gábrišová

Psychologička, vedúca úseku psychologickej a sociálnej starostlivosti, personálnych činností v resocializačnom stredisku.

Personál

Mgr. Peter Pustý

Psychológ

V stredisku zodpovedný za psychodiagnostiku, individuálnu prácu s klientom v rámci komplexných odborných aktivít strediska (skupinová, režimová, pracovná terapia).

PhDr. Juraj Kiselý Csc.

33 ročná prax v oblasti špeciálnopedagogická a liečebnopedagogická špecializácia so zameraním na deti s poruchami učenia a správania, v podmienkach...

Mgr. Zuzana Záhoráková

absolventka sociálnej práce – VŠ druhého stupňa. Sprostredkúva komunikáciu medzi strediskom a inštitúciami súvisiacimi s potrebami klienta

Mgr. Anna Košíková

Sociálna pracovníčka v stredisku Ľudovítov. Zabezpečuje prevádzku práčovne, hygienu bývania, prostredia.

Mgr. Daniela Tužinská

Pracuje v stredisku Poloma ako pracovný terapeut. Zabezpečuje podmienky na realizáciu canisterapie.

Bc. Andrea Andrejkovičová

Pracuje v stredisku Poloma ako sociálna pracovníčka. Realizuje s klientmi aktivity z oblasti sociálnej práce, spolupracuje s inštitúciami súvisiacimi s konkrétnymi potrebami klienta.

Bc. Eva Škopíková

V stredisku Poloma pracuje ako sociálna pracovníčka. Sprostredkúva komunikáciu medzi strediskom a inštitúciami súvisiacimi s potrebami klienta.

Mária Martvoňová

Zdravotná sestra v stredisku Poloma, pracuje v RS od r. 1998. Absolventka Základného odborného výcviku a motivačného tréningu pre realizátorov dlhodobých komunitných programov resocializácie v oblasti drogových závislostí.

Miriam Barlová

administratívno – hospodárska pracovníčka. Zabezpečuje spracovanie účtovných dokladov, podklady pre vyhodnotenia poskytnutých finančných príspevkov pre organizáciu, podklady pre oblasť personálnych...

Ing. Pavel Klimo

realizuje výchovno – vzdelávaciu, individuálne orientovanú činnosť zameranú na oblasť záujmovej činnosti a rozvoj tvorivých schopností klientov strediska, vedie klientov...

Ing. Eva Rusnáková

vedie klientov v oblasti pracovných aktivít, zodpovedá za drobné stavebné opravy, renovácie, úpravu areálu a výsadbu plodín a okrasných drevín,...

Pavol Balšan

v záujme zabezpečenia zdravotných, sociálnych, vzdelávacích a materiálnych potrieb klientov a materiálno-hospodárskych a komunikačných potrieb strediska realizuje prepravu klientov a...

Bartolomej Bretl

vedie klientov pri formovaní a prehlbovaní praktických návykov a zručností v oblasti pracovných aktivít zameraných na oblasť prípravy jedál, skladovania...

Jakub Martinkovič

zameranie na stravovaciu prevádzku  zariadenia a prevádzku animoterapie (evidencia hospodárskych zvierat, príprava a evidencia krmiva, vedenie klientov v starostlivosti o zvieratá), zabezpečovania paliva na...

Monika Kocsisová

pomáha viesť klientov pri príprave jedál pre komunitu, dbá na správnosť technologických postupov a dodržiavania HACCP, je zodpovedná za realizáciu...