Kontaktná adresa:

Komunita Ľudovítov, n.o., Palárikovo, časť Ľudovítov, Šopy 3, 941 11,
t.č. 035/6493985, 0904/804099

Komunita Poloma, SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen
t.č. 045/5242119, 0902/835195

adresa miest vykonávaných opatrení:

Šopy 1232, 941 11 Palárikovo časť Ľudovítov

Šopy 1233, 941 11 Palárikovo časť Ľudovítov

Šopy 1234, 941 11 Palárikovo časť Ľudovítov

Poloma 1298, 963 01 Krupina

Poloma 2438, 963 01 Krupina

účel Centra: vykonávanie resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog alebo nelátkových závislostí pobytovou formou

opis cieľovej skupiny:

-muži a ženy od 18 rokov závislí od alkoholu, drog alebo hazardných hier, internetu, počítačových a iných hier

-dievčatá a chlapci od 15 – 18 rokov závislí od alkoholu, drog alebo hazardných  hier, internetu, počítačových a iných hier

podmienky prijatia:

 • Vek klienta od 15 rokov
 • Odporúčanie psychiatra na pobyt v resocializačnom centre
 • Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Schopnosť klienta porozumieť programu centra, akceptovať ho a byť ochotný k stanoveniu spoločných cieľov individuálneho resocializačného plánu
 • spolupráca rodiny klienta ( najmä v prípade maloletého klienta)

dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v Centre:

 • maloletý klient neabsolvoval pred nástupom do centra štvortýždňovú hospitalizáciu na psychiatrickom oddelení a nemá odporúčanie detského psychiatra k pobytu
 • klient nedodržiava pravidlá obsiahnuté v programe Centra
 • klient sa bez uvedenia dôvodu nevráti v určenom čase z pobytu mimo Centra
 • závažné zdravotné problémy klienta, ktoré nemožno zvládnuť v podmienkach Centra:

* infekčné ochorenia typu HIV, HCV (riziko ohrozenia vzhľadom na nízku mieru zodpovednosti ostatných klientov často s duálnymi diagnózami),

* zmyslové vady (nevidiaci klient, nemý, nepočujúci)

* zdravotný postih vyžadujúci bezbariérový prístup klienta

 • aktuálne silne pod vplyvom návykovej látky, tento stav znemožní, aby s plným vedomím prijal podmienky resocializačného programu – na overenie podozrenia je centrum oprávnené požadovať od klienta aktuálne lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Celkový počet miest v Centre komunity Ľudovítov : 25

počet miest v skupine v budove Šopy 1234: 6 ženských lôžok

počet miest v skupine v budove Šopy 1233: 19 mužských lôžok

(o zmenu pomeru mužských a ženských lôžok sme žiadali 1.7.2019)

 

Celkový počet miest v Centre komunity Poloma : 22

počet miest v skupine v budove Poloma 2438 – dospelé fyzické osoby: 10

počet miest v skupine v budove Poloma 1298 –  maloletí klienti: 12

Opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra a opis podmienok utvorených pre bývanie vrátane opisu podmienok zachovania súkromia:

Budova Šopy č. 1234 je určená pre ženské lôžka. Žiadosťou z 1.7.2019 sme požiadali o zmenu počtu miest z 10 na 6 lôžok vzhľadom na dopyt po mužských lôžkach a zachovaní celkového počtu lôžok v prevádzke. Táto zmena je efektívna. Zmenou oproti predošlým podmienkam je vstup cez uzavretú  vstupnú halu, odtiaľ je priamo vstup do ženskej prezliekarne alebo vstup do obytných miestností domu. Tento začína chodbou, ktorá je využívaná  pre odkladanie vrchného ošatenia. Z nej sa prechádza do dvoch izieb,  jedna s kapacitou 4 lôžka a ďalšia s kapacitou 3 lôžka, využívané sú 2 lôžka. Ďalšia miestnosť je určená pre personál. Na poschodí sa nachádza izba pre personál (2 postele), miestnosť pre skupinovú prácu s klientmi s celkovou kapacitou 30 osôb a miestnosť, ktorá je predelená na dve časti, prvá časť je kreatívna dielňa, druhá časť slúži ako sušiareň a sklad prádla. Prízemie má priestory pre sociálne zariadenia klientov – 2 x samostatná miestnosť WC, 1 miestnosť s dvomi sprchami a dvomi umývadlami a sociálne zariadenie pre ženský personál. Budova má pristavanú ďalšiu časť so samostatnými vchodmi do dielne a kotolne.

Budova stravovacej prevádzky v jej časti prízemie obsahuje sklady potravín, prípravovňu mäsa a zeleniny, kuchyňu, jedáleň, sociálne zariadenia. Samostatným vonkajším schodiskom sa prechádza na podkrovie, ktoré má dve izby, zvlášť WC a zvlášť kúpeľňa. Tieto priestory sa využívali na bývanie klientov s Covidom a klientov v karanténe, na pranie ich bielizne.

Ďalšia budova centra Šopy č. 1233 je vzdialenejšia od tejto zástavby, má mužské lôžka, spolu 19 lôžok. Po vstupe z chodby je po pravej strane kancelária a izba pre mužov s 3 lôžkami. Na ľavej strane je ďalšia kancelária, oproti izba s 4 lôžkami. Prízemie má tiež 2 sprchové kúty, 2 umývadlá, 2x WC a pisoár. Na poschodí vľavo je izba so 4 lôžkami, ďalšia so 4 lôžkami, malá pre personál. Ďalšia slúži ako študovňa a oproti je izba s ďalšími 4 lôžkami. Aj tu sú k dispozícii 2 sprchy, 3x umývadlo, 1x pisoár, 2x WC.

Centrum má k dispozícii ďalšiu vzdialenejšiu budovu Šopy č. 1232, ktorá má obytné len prízemie. Po vstupe je možné ísť vľavo do miestnosti prezliekárne mužov pre pracovné aktivity. Ďalšia miestnosť slúži ako posilňovňa. Objekt má kúpeľňu s WC, sklad, izbu pre personál, archív.

Medzi budovami je ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je využívané na futbal, volejbal, vybíjanú, prístrešok pre letné sedenie a ďalšie vonkajšie priestory sú využívané na animoterapiu (chov hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz, hydiny), hipoterapiu a canisterapiu a dopestovávanie zeleniny a ovocia pre vlastnú spotrebu.

Budova Poloma 2438, v ktorej je 10 lôžok, je určená pre dospelé fyzické osoby. Táto budova je  poschodová, do ubytovacích priestorov na podkroví sa vchádza vonkajším schodiskom. Vstupuje sa cez vstupnú halu, ktorá je využívaná ako priestor pre odkladanie vrchného ošatenia. Nachádzajú sa tu dve izby, jedna s kapacitou 4 lôžka pre ženy, jedna s kapacitou 6 lôžok pre mužov. Na poschodí je ďalšia  miestnosťou pre skupinovú prácu s klientmi s celkovou kapacitou 30 osôb a miestnosť pre personál. Tiež sa tu nachádza miestnosť pre pranie prádla. Podkrovie má priestory pre sociálne zariadenia klientov – 2 x samostatná miestnosť WC pre klientov, zvlášť muži, zvlášť ženy, 1 WC pre personál. Nachádzajú sa tu dve kúpeľne s dvomi sprchami a dvomi umývadlami, označené zvlášť pre mužov a pre ženy.

Súkromie klientov je zachované tým, že do každej tejto miestností sa vchádza z chodby samostatne. Obsahujú taký spôsob uzamykania, že ak sa z vnútornej strany klient zamkne (otočením gombíka) a odmieta otvoriť po opakovaných vyzvaniach, môže personál použiť špeciálny univerzálny kľúč na otvorenie. Kúpeľne majú tiež na dverách tabuľku s otočnými nápismi voľno a obsadené.

Táto budova má na prízemí miestnosti so samostatným vchodom – posilňovňu, miestnosť pre sklad náradia, tiež samostatnú miestnosť, ktorá slúži ako prezliekáreň pre dievčatá a ženy  na pracovné aktivity. Cez ďalšie vonkajšie vchodové dvere sa prechádza do sektoru kuchyne, jedálne a skladov s priestorom na odkladanie šatstva a WC. Ďalšia miestnosť so samostatným vchodom je kotolňa.

Z opačnej strany budovy je vchod pre klientov, ktorý pokračuje predsieňou pre odkladanie vrchného šatstva a obuvi pred vstupom do samotnej jedálne. Jedáleň má kapacitu 32 miest, cez výdajné okienko z kuchyne je podávaná strava pre klientov a personál. Budova disponuje vonkajšou terasou pričlenenou k jedálni, ktorá je v lete využívaná ako letná jedáleň.

Budova Poloma 1298 má v podkroví chlapčenské lôžka – spolu 7 v dvoch na seba nadväzujúcich miestnostiach a dievčenské lôžka na opačnej strane budovy v počte 5 lôžok, spolu 12 lôžok. Aj izby pre chlapcov aj izba pre dievčatá majú svoje samostatné WC, kúpeľňu s dvomi umývadlami a dvomi sprchovými kútmi. Na poschodí sa ešte nachádza miestnosť pre personál a miestnosť, ktorá je jednoposteľová, možno ju využívať ako izolačnú miestnosť pre klientov, je v nej tiež skladovaná posteľná bielizeň.

Na prízemí je vstupná chodba, ktorá zároveň slúži ako odkladací priestor pre  obuv klientov. Sú tu dve miestnosti, jedna pre personál a jedna miestnosť, ktorá slúži ako študovňa. Ak je klient vo vyššej ako prvej fáze, môže tu osamote študovať alebo realizovať iný, pre seba potrebný samostatný program, o obsadenosti miestnosti informuje zaťahovací záves. Samostatná aktivita môže byť personálom schválená pri obsadenosti tohto priestoru aj na obytných izbách. Centrum vytvára podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodičom (prípadne inou blízkou osobou) nepobytovou formou pre tieto osoby. Organizuje aktivity v prípade práce s týmito osobami počas dňa tak, aby im miestnosť študovňa bola počas dňa prístupná.

Na prízemí je tiež samostatné WC a sprchový kút pre personál. Súkromie všetkých osôb v rámci WC a kúpeľne je taktiež zabezpečené špeciálnymi zámkami, tak ako je to v budove pre dospelých klientov a taktiež s označením tabuľkou, ktorá uvádza obsadenosť kúpeľní.

Osobitným vchodom z nádvoria do tejto budovy sa vchádza do miestnosti, kde sa  spracúvajú a odkladajú mliečne výrobky, odtiaľto tiež vedie vchod do podzemnej pivnice, pre klientov je vchod neprístupný. Centrum má k dispozícii ďalšiu miestnosť v tejto budove so samostatným vchodom, slúži ako prezliekareň pre chlapcov a mužov pri príprave na pracovné aktivity. Ďalšou samostatnou miestnosťou budovy je kotolňa.

Na nádvorí týchto budov je umiestnený prístrešok slúžiaci pre posedenie pri nepriaznivom počasí (vrátane letných horúčav).

Pod budovami je ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je využívané na futbal, volejbal, vybíjanú. Za budovami je postavená hospodárska budova a maštale, kde sa chová hovädzí dobytok, kozy a ovce, kone a kde sú priestory pre uskladnenie krmiva a poľnohospodárskych strojov, voliéry pre psy na canisterapiu. Bezprostredne s obytnými plochami susedia záhrady, kde si klienti v rámci pracovných aktivít pestujú zeleninu a ovocie a pasienky pre zvieratá.

Na najvzdialenejšej časti areálu je umiestnená samostatne stojaca kaplnka. Je zasvätená Božiemu milosrdenstvu, má kapacitu 32 miest na sedenie.

Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v skupinách:

 

Centrum má 4 skupiny, podľa vyhlášky č.103/2018 má mať 17 zamestnancov, v odbornom tíme 5,2 odborných zamestnancov, spolu 22,2 zamestnancov.

Prvá skupina – pre zmiešanú skupinu ženy a muži v komunite Ľudovítov, s kapacitou 10 osôb v skupine má t.č. :

1x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,

2x zamestnanec s úplným stredným a VŠ vzdelaním nehumanitného charakteru,

Druhá skupina – pre mužov v komunite Ľudovítov, s kapacitou 15 osôb v skupine má t.č.:

1x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia,

1x sociálna práca I. stupeň

1x  s úplným stredným  vzdelaním,

Tretia skupina  – pre deti do 18 rokov na Polome, s kapacitou 12 osôb v skupine má t.č:

1x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,

1x v odbore psychológia,

1x zamestnanec s úplným stredným zdravotníckym vzdelaním

Štvrtá skupina – pre dospelé fyzické osoby na Polome, s kapacitou 10 osôb v skupine má t.č.:

1x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,

1x VŠ vychovávateľ na 0,6 úväzok

2 x zamestnanec s úplným stredným vzdelaním

Počet zamestnancov a profesijná štruktúra v odbornom tíme Centra, predpis podľa vyhlášky č. 103/2018 spolu 3,5 sociálny pracovník a 1,7 psychológ, t.j. 5,2 zamestnancov v členení:

Deti: 1,2 úväzku u sociálneho pracovníka a 0,5 úväzku psychológ

PFO: 2,3 úväzku u sociálneho pracovníka  resp. špec. pedagóga a 1,2 psychológa.

V programe Centra nami nastavený počet: 4x sociálny pracovník, 2x psychológ, 1x špec. pedagóg, t.j. 7 zamestnancov odborného tímu.

ostatní zamestnanci: riaditeľ, administratívna pracovníčka.

 

Opis priebehu prijatia klienta na vykonávanie resocializačného programu v centre a opis spôsobu oboznámenia s resocializačným programom.

Prvému osobnému stretnutiu s klientom predchádza telefonický kontakt a/alebo vyplnenie kontaktného formulára, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke. Tento obsahuje tiež našu požiadavku vopred si preštudovať  program centra. V prípade, že klientom má byť maloletá osoba, požiadavka o preštudovanie programu sa vzťahuje na zákonného zástupcu. Od neho vyžadujeme, aby o programe centra informoval maloletého, umožnil mu dostupnosť informácií o programe centra, prípadne mu obsah programu sprostredkoval veku vhodnou formou.

Prvý spoločný kontakt má v optimálnom prípade formu prvokontaktného osobného stretnutia pred nástupom klienta na pobyt, prípadne telefonického. Obsahom stretnutia je doplňujúce vysvetlenie resocializačného programu zamestnancom centra, jeho špecifík, oboznámenie s priestormi, v ktorých program prebieha, vyjasnenie si prípadných nejasností a zodpovedanie doplňujúcich otázok k programu. Zo strany klienta alebo jeho sprevádzajúcich príbuzných (zákonného zástupcu) očakávame čo najvernejší popis problémov, pre ktoré žiada umiestnenie u nás, poskytnutie osobnej a rodinnej anamnézy, údaje týkajúce sa zdravia, definovanie očakávania od pobytu. Výsledkom  stretnutia by malo byť prerokovanie dohody medzi klientom (zákonným zástupcom) a centrom, ktorá obsahuje:

kontaktné údaje klienta a centra, kontaktné údaje zákonného zástupcu v prípade maloletého klienta; predmet dohody (ktorý je v súlade s účelom, formou a metódami práce centra); dobu vykonávania opatrení; výšku úhrady za pobyt; práva a povinnosti dotknutých strán; súhlas klienta (zákonného zástupcu) s pobytom v centre; súhlas klienta (a zákonného zástupcu) s tým, že bol dostatočne oboznámený s programom centra a boli mu dostatočne zodpovedané všetky doplňujúce otázky k programu centra; súhlas s nastavením individuálneho resocializačného plánu so zahrnutím špecifických potrieb klienta.

Súčasťou dohody je aj súhlas klienta (zákonného zástupcu) so spracovaním osobných údajov a súhlas, aby mu centrum mohlo otvárať za jeho prítomnosti poštu a kontrolovať jej obsah v záujme ochrany klientov pred možným dodaním návykových látok alebo dohodnutia sa o postupoch, ktoré v skutočnosti ohrozia klientovu abstinenciu v zariadení alebo mimo zariadenia počas doby platnosti dohody.

Ak dôjde k dohode medzi klientom (zákonným zástupcom) a centrom a klient spĺňa zákonom stanovené podmienky (odporúčanie psychiatra, odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately na absolvovanie resocializačného programu v centre) klient môže byť následne prijatý do centra.

Na príjem si má priniesť ošatenie, obuv a veci osobnej spotreby podľa zoznamu, ktorý je dostupný na webovom sídle centra v časti: program/zoznam osobných vecí na príjem.

Zoznam obsahuje požiadavku na klienta priniesť so sebou: občiansky preukaz, kartu poistenca, kontakt na obvodného lekára, odporučenie psychiatra o spôsobilosti nástupu na pobyt v centre s resocializačným programom, odporučenie orgánu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately, prepúšťacie správy zo zdravotníckych zariadení ak bol hospitalizovaný pred nástupom do centra pred príjmom ku nám a lieky, ktoré boli psychiatrom ordinované, tiež ostatné lieky, ktoré užíva (napr. na alergiu a pod.), veci na bežné nosenie (uvedené presnejšie vo zverejnenom zozname), hygienické a písacie potreby. Na tomto mieste je tiež klient informovaný, že si hygienické potreby bude postupne dokupovať z vreckového, ktoré je limitované na 15 eur mesačne, tieto peniaze môže tiež použiť na nákup vlastnej kávy, čaju, ovocia, osobnej hygieny a pod.

Stránka komunity tiež informuje klienta o veciach, ktoré nie je dovolené mať v centre – mobil, šperky, drahé značkové oblečenie, kozmetiku na líčenie, parfémy, MP3, knihy a časopisy (sú klientom k dispozícii z vlastnej knižnice).

Určený zamestnanec spolu s klientom, ktorý mu je určený za „staršieho súrodenca“ v komunite, prekontrolujú veci spolu s klientom (a zákonným zástupcom) a spíšu zoznam vecí, ktoré ostávajú v komunite. Podpisom klient (zákonný zástupca) potvrdzuje súhlas so zoznamom vecí, ktoré u neho v centre ostávajú. Ostatné veci, ktoré nie sú doporučené k pobytu v centre, príbuzní zoberú domov, v prípade, že klient príde sám, označia sa mu a zamknú do skladového priestoru na to určenom. Tento postup je v záujme klienta, aby sa mu nepoškodili veci väčšej hodnoty a aby sa aj klient učil oceniť hodnotu vecí a chránil ich dostupným spôsobom pred znehodnotením.

Súčasťou vstupnej kontroly vecí klienta je aj jeho osobná kontrola. Klient v samostatnej miestnosti za prítomnosti personálu rovnakého pohlavia vyzlečie celý odev, ktorý mu je prekontrolovaný pre prípad uschovania si návykovej látky. Zároveň prebehne aj vizuálna kontrola tela, klient je povinný mať telo v polohe, ktorá znemožňuje návykovú látku ukryť v jeho záhyboch. V prípade maloletého klienta je prítomný pri prehliadke aj zákonný zástupca, v prípade, že si dieťa jeho prítomnosť neželá, je táto jeho žiadosť zaznamenaná v spisovej dokumentácii a podpísaná dieťaťom aj zákonným zástupcom, ktorý želanie berie na vedomie.

Ak je nájdená psychoaktívna látka, táto je v jeho prítomnosti priamo personálom zlikvidovaná spálením. Čokoľvek, čo odporuje programu centra, je tiež za jeho prítomnosti zlikvidované alebo odovzdané príbuzným (v prípade nesúhlasu klienta dochádza k ukončeniu platnosti dohody).

Po tejto prehliadke sa klient vracia do príjmovej miestnosti, kde je oboznámený so zásadami predchádzajúcimi možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia (BOZP a PO) a na znak súhlasu s ich dodržiavaním ich podpíše.

Ak sprevádzajúca vzťahovo významná osoba a klient súhlasia, môže aj táto doplniť osobnú a rodinnú anamnézu klienta a poznané skutočnosti z drogovej kariéry. Tieto údaje majú napomôcť poskytnúť čo najviac relevantných informácií v záujme čo najpresnejšieho nastavenia individuálneho resocializačného plánu.

Po absolvovaní príjmu je klient zamestnancom centra odovzdaný klientovi, ktorý mu je pridelený v roli staršieho súrodenca. Spolu s ním je zaradený do aktivity, ktorá práve v centre prebieha a má za úlohu počas prvých dní pobytu klienta veľmi konkrétne a dôsledne informovať príjmového klienta o prebiehajúcich aktivitách a jeho konkrétnych povinnostiach. Zamestnanci centra počas prvých 10 dní pobytu pri neplnení si povinností klienta (ak nejde vyslovene o zámerné a vedomé hrubé správanie porušujúce režim) reagujú usmernením, pomocou, klient nie je nijakým spôsobom sankcionovaný za porušenia režimu následkom nedostatočne osvojených pravidiel.

Všetky pravidlá programu, informácie o fázach liečby, zásadách BOZP, o domovom a izbovom poriadku a systéme výhod a sankcií má klient k dispozícii na izbe, kde sú uložené v chránenom kryte v spoločnom obale. Každá zmena programu je zapísaná dodatkom a vložená do spoločného obalu.

Zákonný zástupca je o tejto zmene informovaný preukázateľne mailom, alebo prostredníctvom facebooku, alebo osobne pri návšteve centra, kde podpisom potvrdí prijatie informácie.

Odborné metódy práce s klientom a nadväznosť na oblasť aktivizácie pracovných zručností klientov v systému jednotlivých fáz resocializačného programu:

 

Individuálna práca s klientom

 

 Individuálna sociálna práca začína kontaktom klienta resp. jeho príbuzných pri požiadavke o zaradenie do centra. Je mimoriadne dôležitá pri komunikácii s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len SPO) pred príjmom a po prijatí klienta do centra a pri spracovaní jeho osobných údajov. V prvej, adaptačnej fáze klienta, je zameraná na zber sociálnej anamnézy, dôležitý je tiež kontakt sociálneho pracovníka s úradmi ako pomoc klientovi pri vybavovaní dávok sociálnej pomoci, presunu zdravotnej dokumentácie a akejkoľvek ďalšej úradnej pošty (doterajšie štúdium, zamestnanie, príp. trestné stíhanie, exekútori, súdy, polícia a pod.) Jej ďalšou formou je poskytovanie pomoci klientovi pri začleňovaní sa do života v komunite, pri osvojovaní si sociálnych zručností a zručností potrebných na zvládanie denného režimu v komunite. V priebehu celého pobytu sociálny pracovník pomáha klientovi pri kontakte s úradmi, vedie ho k schopnosti samostatne si vedieť vybaviť úradnú poštu a celkovo písomný styk s úradmi. Koordinuje pomoc klientovi pri zdravotných problémoch rôzneho druhu prostredníctvom lekárov – špecialistov.

Dôležité miesto má sociálna práca v rámci poradenstva pri postupnom ukončovaní pobytu, voľby ďalšieho štúdia a/alebo profesijného uplatnenia a zabezpečovaní kontaktu klienta s relevantnými inštitúciami.

Individuálna psychologická diagnostika a poradenstvo – psychológ pomáha klientovi prostredníctvom psychodiagnostiky spoznávať jeho osobnosť, mentálnu a emočnú kapacitu k rastu, zachytávať zmeny v procese resocializačného programu, ktoré pomáhajú uvedomiť klientovi vlastné zdroje sebapodpory a rizikové a ochranné faktory v jeho sociálnom prostredí. Poskytuje mu poradenstvo a náhľad na  proces jeho osobnostných zmien vo fáze zmeny a prežívanie a emočnú korekciu postupných kontaktov s vonkajším nechráneným prostredím vo fáze resocializácie a integrácie vo vzťahových problémoch v komunite aj mimo komunity.

Psychológ môže realizovať psychodiagnostiku aj skupinovou formou. Interpretáciu výsledkov však prezentuje klientovi len individuálne.

Individuálne pedagogické vedenie – zamestnanec centra reflektuje potreby výchovy a vzdelávania klientov, ktorí majú popri absolvovaní resocializačného programu ambíciu dopĺňať si vzdelanie za účelom profesijného uplatnenia. Pedagóg je koordinátorom kontaktu klienta so školou, pomáha pri zabezpečovaní podkladov na učenie zo školy, z internetu, dohoduje so školou preskúšania v rámci individuálneho študijného plánu. Pomáha klientovi so samotnou prípravou, pochopením učiva, podľa požiadania klienta preskúša. Centrum uprednostňuje zamestnanca so špecializáciou špeciálny pedagóg a liečebný pedagóg, ktorý dokáže obsiahnuť a erudovane pomôcť pri vedení klienta aj v rámci prípadných odchýliek v rámci mentálnej úrovne a v rámci emočnej nestability a porúch správania.

 

Skupinová práca s klientom

 

Skupinová sociálna práca – v rámci nej považujeme samotných klientov za aktívnych spoluúčastníkov procesu. Aktívne vstupujú do spolurozhodovania o živote spoločenstva, participujú na riešení denných problémov, ich odstraňovaní a minimalizovaní, jej nositeľom je ranná komunita vedená hospodárom dňa určeného z radov klientov, ktorý dáva priestor na vyjadrenie klientov k organizácii dňa, rozdeleniu práce, poďakovaniam, sťažnostiam, prianiam a predsavzatiam, reflexiám k jednotlivým členom komunity. Komunita má svoj vplyv počas celého dňa na život jednotlivých jej členov zadefinovanou zodpovednosťou klientov na pracoviskách, rolami starších bratov a sestier, aktívnou účasťou klientov na skupinovej poradenskej aktivite. Na konci dňa má svoj priestor bilančná skupina, každý z klientov hovorí o svojom prežívaní počas dňa, významných momentoch dňa, ktoré ovplyvnili jeho myslenie a konanie. Je vedená hospodárom, ktorý na konci odovzdáva funkciu hospodára inému klientovi do ďalšieho dňa.

Má svoje ďalšie variácie :

Skupinové poradenstvo – Život v komunite prináša mnoho interakcií, ktoré vedú k vzniku prirodzených problémových situácií. Za pomoci odborného personálu sa klienti učia porozumieť svojim zlyhaniam, konfliktom, členovia komunity sú zdrojmi jasne formulovanej spätnej väzby. Klienti sa na základe týchto skúseností učia prijať iný pohľad a skúsenosť, učia sa novým spôsobom vzájomného správania a komunikácie a novým zručnostiam, ako sa so záťažovými sociálnymi situáciami vyrovnať.

Predprestupové a prestupové skupiny: majú pevnú štruktúru. Klient, ktorý požiadal o tento druh skupiny a je v poradí podľa dátumu požiadania, hodnotí pred celou skupinou svoj progres v programe. Každej prestupovej skupine do vyššej fázy predchádza predprestupová skupina, v rámci ktorej sa jednotliví členovia skupiny vyjadrujú k progresu konkrétneho klienta a upozorňujú ho na nedostatky, ktoré by si mal na sebe všímať a zvážiť ich odstránenie v záujme progresu v programe resocializácie a vyššej šance byť úspešný pri prechode do vyššej fázy. Pri prestupe do samotných fáz: v druhej fáze po tom, ako klient prečíta svoj štrukturovaný životopis pred skupinou, sa skupina vyjadruje u člena k jeho začleneniu sa do komunity, prijatiu a rešpektovaniu programu. Pri tretej fáze sa klient hodnotí sám v rámci tzv. štrukturovaného barometra, v rámci spätnej väzby klient prijíma pohľady skupiny na jeho proces sebapoznania a pripravenosť zvládnuť fázu zmeny jasne pomenovanými osobnostnými črtami, návykmi a spôsobmi správania klienta, ktoré má meniť a preberať zodpovednosť za seba a voči ostatným členom komunity ako zástupca klientov pri spoluriadení komunity. Pri štvrtej fáze klient posudzuje svoj progres v rámci fázy zmeny a pripravenosť osvojené nové formy správania prenášať postupne do nechráneného prostredia, skupina mu poskytuje tiež spätnú väzbu. V piatej fáze sa od klienta očakáva schopnosť integrácie všetkých novo osvojených návykov, zručností, vedomostí do bežného života mimo komunity vrátane rodiny a profesijného uplatnenia. Od skupiny taktiež dostáva spätnú väzbu. Definitívne o pokroku a pripravenosti na vyššiu fázu rozhoduje personál na základe sebareflexie klienta, spätných väzieb skupiny, dosiahnutého pokroku pri plnení individuálneho resocializačného plánu.

Fázové skupiny :  sú určené pre facilitovanie otvorenia sa skupiny klientov, ktorí sú v rovnakej fáze, zdieľanie úspechov a problémov v začleňovaní sa do fázy. Hlavne u nižších fáz sa snažíme vytvoriť priestor na vyjadrenie svojho prežívania, aktuálnych vnútorných rozporov, pomenovanie interakcií s klientmi iných fáz. Je vytvorený priestor pre diskusiu o obsahoch jednotlivých fáz v ich povinnostiach a výhodách, klient je konfrontovaný s vlastným vnímaním progresu a nastavenými požiadavkami fázy, v ktorej sa nachádza.

Tématické skupiny: sú zamerané cielene na poradenské, nápravné a prevýchovné postupy, klienti sa vzájomne a prostredníctvom personálu učia sociálnym zručnostiam, hlbšiemu poznaniu a osvojovaniu si spoločenských foriem správania, schopnosti plánovať a zodpovedne sa rozhodovať. Príkladom sú tématické skupiny zamerané na zásady slušného jednania, spoločenskej etikety, na kultúru stolovania, pravidlá postupov v písomnom a telefonickom styku, pravidlá bezpečnosti pri práci, na  zdravotnícku osvetu.

Samoriadiace skupiny: prebiehajú za pasívnej prítomnosti personálu, zväčša sú zvolávané fázovo staršími klientmi, ktorí chcú zadefinovať nové pravidlo, zásadu života v komunite tak, aby hotový návrh mohli potom konzultovať s personálom, alebo chcú navrhnúť zmenu programu v komunite pri významných sviatočných dňoch v roku.

Meetingy Anonymných alkoholikov, narkomanov, gemblerov : vychádzajú z tradície Anonymných alkoholikov, 12 krokov k prijatiu svojej diagnózy a vnútornej motivácii k zmene životného štýlu. Na viacerých sedeniach sa všetci klienti vyjadrujú k myšlienkam len jedného z krokov. Obmenou meetingov je zadanie témy, ktorú na základe diania v skupinovej terapii pomenuje personál, alebo sami klienti z vyšších fáz. K téme sa opäť vyjadruje každý klient, personál zasahuje do priebehu minimálne.

Práca s rodinou klienta

 

Vzhľadom k tomu, že sme zariadenie, ktoré sa prednostne venuje dospelým s nízkou hranicou veku, veľmi zvyčajne je s nami v úzkom kontakte jeho rodina, rodičia, pre ktorých náš klient je stále dieťaťom.

Prvý spoločný kontakt s nimi má formu prvokontaktného stretnutia pred nástupom ich dieťaťa na pobyt. Obsahom stretnutia je vysvetlenie nášho resocializačného programu, jeho špecifík, oboznámenie sa s priestormi, v ktorých program prebieha, vyjasnenie si prípadných nejasností. Zo strany rodičov očakávame čo najvernejší popis problémov s dieťaťom, pre ktoré žiadajú umiestnenie u nás, poskytnutie osobnej a rodinnej anamnézy so súhlasom klienta a ich očakávania od pobytu ich dieťaťa u nás. Výsledkom tohto stretnutia má byť čo najdôkladnejšie informovanie o nastavenom programe pre ich dieťa ak klient samotný o to žiada – ako významný prvok jeho podpory v motivácii k zmene.

 

Kontakt rodičov s dieťaťom počas pobytu u nás má presne definované pravidlá.

Po nástupe sa klient v prvej fáze nemôže s rodičom kontaktovať priamo. Kontakt zabezpečuje s rodičmi vedenie zariadenia prostredníctvom telefonátov, mailovo spravidla 1 x týždenne. Zariadenie informuje rodiča o priebehu adaptácie dieťaťa u nás, príp. si žiada ďalšie doplňujúce anamnestické údaje, ktoré napomáhajú nastaviť špecifiká individuálneho resocializačného plánu vo vzťahu k rozvoju  problémového správania a užívaniu návykových látok vrátane ich  manifestácie v rámci adaptačného procesu v komunite.

Výnimku tvorí krátky telefonát od klienta ak chce poblahoželať k životnému jubileu niekomu z členov primárnej rodiny alebo k sviatkom Vianoc, Veľkej noci, alebo ak zásadne a opakovane nesúhlasí s pobytom u nás a žiada o ukončenie pobytu.

Po prestupe klienta do druhej fázy zariadenie informuje ihneď rodiča o progrese dieťaťa. V tejto fáze môže klient požiadať o prvé stretnutie s rodičmi formou skupinovej práce s rodinou. Táto prebieha zvyčajne v rámci poobedňajšieho programu za účasti všetkých členov komunity s fokusovaním na rodinu, drogovú kariéru dieťaťa, vzťahy v rodine pred začiatkom drogovej kariéry. Rodičia dostávajú priestor na vyjadrenie svojho prežívania obdobia spoločného života s klientom, najmä v období jeho kontaktu s drogami, vzájomne si uzatvárajú udalosti a emócie z minulosti a spolu s nami si rodina definuje ciele zmeny a dĺžku ďalšieho pobytu u nás. Táto forma má pokračovanie v následných individuálnych sedeniach v ktorejkoľvek fáze resocializácie na základe požiadania klienta alebo rodičov. Má formu poradenstva.

Od tejto fázy spoločného stretnutia nastáva možnosť telefonovania rodičov s klientom 1x týždenne na 5 min., v prípade, že rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, dieťa môže telefonovať s každým rodičom po 5 minút. Písomný kontakt nie je obmedzený, najčastejšie prebieha napísaním listu, ktorý skenom posielame rodičovi a rodič odpovedá tiež mailovo za účelom zrýchlenia korešpondencie.

Tiež od tohto spoločného stretnutia sa môžu rodičia zúčastňovať rodičovských skupín realizovaných 1x mesačne. Ide o poobedňajší program, na ktorý môžu rodičia prísť po prvý krát krátko po rodičovskej skupine a môžu sa zvítať s dieťaťom a rozlúčiť. Na ďalšie rodičovské skupiny už môžu prísť skôr a sú zaradení do denného programu komunity s cieľom  zorientovať sa v bežných pravidlách a postupoch programu formou zážitku na sebe. Sú zadelení mimo vlastného dieťaťa, majú priestor spoznávať iných klientov, rodičov klientov, ich postoje, názory, ich obdobie drog v rodine. Obmedzenie kontaktu s vlastným dieťaťom mimo dozoru personálu je potrebné vzhľadom na tendenciu dieťaťa k použitiu zabehaných stereotypov správania voči rodičom pred príchodom ku nám formou manipulácie, tlaku a pod. Spolu s dieťaťom sa zúčastňujú len spoločného stolovania, ktoré je časovo zaradené pred samotnou rodičovskou skupinou. Keď je klient v tretej fáze a v ďalších vyšších fázach, rodič môže prísť v ten deň do komunity už od rána a nemá žiadny obmedzený kontakt s dieťaťom.

Rodičia a príp. ďalšie vzťahovo významné osoby majú povinnosť pred príchodom preštudovať si pravidlá nášho programu zverejnené na webovom sídle organizácie, dodržiavať pokyny personálu a režim zariadenia.

V rámci rodičovských skupín sa rodičia učia porozumieť pravidlám resocializačného procesu, kontaktovania sa s dieťaťom, pripravujú sa na zvládanie spoločných priepustiek, učia sa meniť tie postoje, názory a rodinné pravidlá, ktoré klienta môžu ohroziť pri návrate. Vytvárame tu priestor na skupinovú psychoterapiu pod vedením psychoterapeuta, na spracovanie pocitov viny, hanby a zlyhania rodičov závislého dieťaťa, na zvládanie krízových životných situácií, ktoré môžu zásadne ovplyvniť úspešnosť zvládania návratu klienta a jeho záujmu o celoživotnú abstinenciu. Súčasťou je spoločné vyhodnocovanie progresu klienta v plnení individuálneho resocializačného plánu.

Po prestupe do tretej fázy klient pozýva svojich rodičov do komunity na najbližšiu nedeľu na spoločný obed, kde pripravuje pre všetkých tzv. prestupový koláč. Od tejto fázy môžu rodičia prísť po dohode s riaditeľom zariadenia do komunity. O dĺžke pobytu rodiča v komunite rozhoduje riaditeľ. Naďalej môžu byť v telefonickom kontakte s dieťaťom (2 x týždenne) a priebežnom písomnom kontakte.  Umožňujeme mu tu kontakt aj s ďalšími vzťahovo významnými osobami (najčastejšie súrodenci alebo starí rodičia).

Rodičia sa môžu v závislosti na fáze dieťaťa a obdobie od prestupu do druhej fázy zúčastňovať rodinných terénnych letných pobytových stretnutí, ktoré organizujeme buď v prírode mimo zariadenia alebo pri komunite. Súčasťou programu je intenzívna práca s rodinou zúčastnených rodín v trvaní niekoľko dní. Rodičia a ďalší rodinní príslušníci prijímajú na terénnom pobyte všetky zásady resocializácie ako klienti. Je pre klienta dôležitá vo všetkých fázach jeho pobytu – na začiatku, aby sa klient presvedčil o jednoznačnom postoji svojich blízkych k jeho závislosti a potreby pobytu v Centre, pre rodičov ujasniť si vnútorne postoj k potrebe zmeny klienta a vedieť ho jednoznačne vyjadriť, v ďalšom štádiu sa rodičia učia pochopiť svoj význam v utváraní si nových postojov a hodnôt dieťaťa a ponuku na ich zmenu, v posledných štádiách pobytu ako príprava na návrat svojho člena do rodiny. Na terénne terapie prichádzajú v rámci postresocializačnej starostlivosti i klienti, ktorí už ukončili pobyt v komunite, hovoria o ich skúsenostiach s adaptovaním sa na podmienky bežného reálneho života, sú pre klientov v komunite motiváciou k nachádzaniu zmysluplnosti svojho snaženia.

 

Oblasť pracovných aktivít

Je každodennou súčasťou pobytu klienta. Zameriava sa na nácvik, prípadne obnovu pôvodných pracovných zručností, návykov, k ponímaniu práce ako dôležitej súčasti zvyšovania osobnostných, profesijných a sociálnych kompetencií, ktorá v reálnom živote vedie k autonómii a nezávislosti osobnosti klienta od primárnej rodiny ako závislého, neustále vyžadujúceho pomoc okolia, rodiny a spoločnosti. Pripravuje klienta aj na uplatnenie sa na trhu práce rozšírením spektra vlastných pracovných zručností, umožňuje mu presnejšie si definovať vlastné záujmy, schopnosti a podporuje vytrvalosť aj v podmienkach stereotypnej pracovnej záťaže. V zariadení je definovaná hlavne ako nácvik zručností typu varenie, pranie, žehlenie, starostlivosť o zvieratá, práce v záhrade, upratovanie, príprava dreva na kúrenie, drobná údržba a práce okolo rodinného domu. Kopíruje bežný život dedinského gazdovstva. Každý sa postupne učí všetkým zručnostiam a stáva sa zodpovedný za svoju prácu pred ostatnými. Funkcie klientov sú zadefinované zodpovednosťou za jednotlivé úseky, jednotlivá funkcia trvá cca 6 týždňov ako turnusová aktivita.

Typy turnusových aktivít: hovorca komunity, kronikár, nástenkár, nákupca, zapisovateľ sankcií, zapisovateľ požiadaviek klientov, domovník, zodpovedný za sklad potravín, sklad s náradím, maštaľ, hnoj, kravy, kozy, ovce, kone, hydina, ošípané, psy, mačky, rybičky, hygienický kútik, drevo, sklad s čistiacimi prostriedkami, hygiena kuchyne, mliečne výrobky, smeti, seno, slama, voda, kávy, čaje, záhrada, sad, kvety, stavba, pranie, dojenie, hygiena dojenia, zodpovedný na izbe, údržba domu, pranie, knižnica, ihrisko, hrobľa, údržba poľnohospodárskeho náradia. Pri príprave stravy sa klienti v službe striedajú po štyroch dňoch. Pri žehlení a upratovaní rajónov sa striedajú denne. Zaradenie na pracovisko zohľadňuje i predchádzajúcu profesijnú orientáciu klienta, záujmy, záľuby a plánovanie ďalšieho profesijného uplatnenia. Keďže každá aktivita má odlišnú náročnosť podľa zodpovednosti za výsledok práce, klienti sú v adaptačnom období poverovaní nenáročnými samostatnými aktivitami. V kombinácii s fázovo staršími klientmi a za dozoru personálu sa postupne priúčajú a zdokonaľujú v zvládaní pracovných činností, ktoré sú pre nich nové, v predošlom živote netrénované. Príklady aktivít zverované len fázovo starším klientom: hovorca komunity, kronikár, nákupca, zapisovateľ sankcií, zodpovedný za sklad s potravinami, s posteľnou bielizňou, náradím, maštaľ, seno.

Klient je priebežne informovaný a svojim podpisom dáva súhlas o porozumení pokynom a zákazom pri preberaní zodpovednosti za pridelenú turnusovú aktivitu, službu v kuchyni a pri tématických skupinách zameraných na dodržiavanie pravidiel BOZP na jednotlivých pracoviskách (práca v záhrade, pri zvieratách, práca s elektrickým náradím, s drevom, poskytnutie prvej pomoci, traumatologický plán,…).

Štandardný denný režim

 

prac.deň         nedeľa              sobota

 

6.30                 7.00                 6.30              budíček

6.45-7.00        7.15-7.30        6.45-7.00      rozcvička, kŕmenie zvierat, dojenie

7.00-7.20

7.30-7.50        7.00-7.20      rajóny/vyvádzanie zvierat

7.20-7.30        7.50-8.00        7.20-7.30      kontrola poriadku, odstránenie nedostatkov

7.30-8.00        8.00-8.30        7.30-8.00      raňajky

8.00-8.15        8.30-8.45        8.00-8.15      kávy, čaje

8.15.- 9.00       8.45-9.00        8.15-8.45      ranné sedenie tímu/vzdelávacia akt. klientov

9.00- 10.00     9.00-10.00      8.45-9.45      ranná komunita

10.00-12.00     10.00-12.30     9.45-12.00  pracovné aktivity, desiata/ individ. práca s klientom

sobota canisterapia, nedeľa návšteva kostola

12.00-13.30     12.30-14.00    12.00-13.30   obed, kávy, čaje, obed. voľno, odrábanie sankcií

13.30-15.00     14.00-15.00    13.30-15.00  skupinová práca

nedeľa spoločná záujmová činnosť

15.00-16.30     15.00-16.30    15.00-16.30  pracovné aktivity/individ. práca s klientom

16.30-17.45     16.30-17.45   16.30-17.45   spoločná skupinová/záujmová činnosť

Pondelok:meeting/ predprestupy

Utorok: športová činnosť

Streda: vzdelávací program/učenie

Štvrtok: športová činnosť

Piatok: kultúrna aktivita/ učenie

Sobota: športová činnosť

Nedeľa: kultúrny program/učenie

17.45-18.00    17.45-18.00   17.45-18.00    odvádzanie zvierat

18.00- 19.30   18.00-19.30   18.00-19.30      voľno/ ukladanie os. vecí, pranie, vyšívanie                                                                          os. vecí, listy, komentáre,..

19.30- 20.00  19.30-20.00   19.30-20.00        večera

20.00-20.30   20.00-20.30   20.00-20.30       kontrola poriadku, odstránenie nedostatkov

20.30- 21.30  20.30-21.30   20.30-21.30       večerná bilancia

22.00                 22.00                22.00                 večierka

 

Klientov progres v plnení resocializačného programu je definovaný jednotlivými fázami resocializačného procesu od príjmu klienta až po jeho ukončenie pobytu. Prestup do vyššej fázy nie je automatický po uplynutí určeného počtu týždňov, závisí od plnenia si povinností vo fáze, v ktorej sa klient aktuálne nachádza, od zhodnotenia progresu samotným klientom, komunitou a odborným tímom centra. Kritériá prechodu do vyššej fázy sú dané:

*pripraveným životopisom alebo barometrom dodržaním štruktúry podľa predlohy (k dispozícii na každej izbe),

*sebahodnotením klienta v dosiahnutí stanovených cieľov vo fáze v súlade s povinnosťami a právami fázy, v ktorej sa práve nachádza a porovnanie so spätnou väzbou vyjadrením členov komunity (v tom sú zahrnuté: akceptovanie pravidiel, záujem o progres, záujem o spoluprácu s ostatnými, zodpovedné plnenie povinností, ochota k rozvíjaniu prosociálneho správania a rozvíjania pre život potrebných zručností a návykov),

*posúdením zamestnancov centra, či väčšia miera voľnosti a zodpovednosti, ktorá prináleží vyššej fáze, nebude pre klienta nebezpečenstvom k recidíve alebo negatívne neovplyvní progres iných členov komunity.

Celý obsah prestupovej skupiny je zapísaný v skupinovom zošite, ktorý je archivovaný 10 rokov a je prístupný k priebežnému nahliadnutiu klienta počas pobytu. Klient môže : vôbec nepostúpiť do vyššej fázy, postúpiť čiastočne do vyššej fázy len v rámci povinností fázy, alebo postúpiť do celej fázy aj s výhodami fázy. Spätnú väzbu môžu dávať pri prestupe klienti všetkých fáz, odporúčanie prestupu štvrté a piate fázy. Následne odporúčanie dávajú zamestnanci skupiny a odborný tím centra. Ich odporúčania sú podkladom, z ktorého vychádza pri rozhodnutí o prestupe riaditeľ centra alebo poverený člen odborného tímu centra.

Ak si klient opakovane napriek upozorneniam neplní povinnosti vyplývajúce mu z fázy, príp. hrubo porušuje zákazy a využíva práva vyšších skupín, možno mimoriadne po porade zamestnancov skupiny a odborného tímu centra udeliť klientovi sankciu presunu o fázu nižšie. Zápis o dôvodoch presunu do nižšej fázy je súčasťou spisu klienta. Klient po porade s fázovo staršími klientmi si môže požiadať o vrátenie fázy prostredníctvom prestupovej skupiny najskôr po troch týždňoch od udelenia nižšej fázy.

Vo výnimočných prípadoch, pri zvlášť hrubých porušeniach režimu ktoré vážne ohrozujú  zdravie ostatných klientov alebo opakovaných porušeniach pravidiel, ktoré klient nedodržiava pre silne egocentrické zameranie na svoje výhody a/alebo zásadne poruší kardinálne zákony, môže byť klientovi udelená zvláštna forma fázy, tzv. pokora. Podmienkou udelenia „pokory“ je súhlas všetkých odborných zamestnancov centra. Klient ostáva vo fáze, ktorú dosiahol, na určitý čas, kým sám nepožiada o jej zrušenie, má však zrušené výhody fázy a obmedzený prístup k bežným výhodám ktoréhokoľvek člena komunity a výhody, ktoré mu boli priznané individuálne za predchádzajúci progres v programe (nesmie zasahovať do režimu, navrhovať zmeny režimu, mať jedlo navyše – ak ostane na dupľu -, vyberať si aktivitu, ktorej sa chce venovať, starať sa o obľúbené zviera v komunite ak má oň záujem aj iný člen komunity a pod., nesmie si vyberať čaj, kávu, mať účes, značkové oblečenie, darované sladkosti od návštev ľudí zvonku, nezúčastňuje sa kultúrneho a športového programu mimo komunity.

 1. FÁZA – adaptačná, motivačná (1.- 7.týždeň)

POVINNOSTI

*prijať  a dodržiavať režim,  zapájať sa na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, spolupracovať s personálom a s prideleným „starším súrodencom“ v komunite a ďalšími klientmi

*dodržiavať osobnú hygienu, sprchovať sa počas večerného osobného voľna, pravidelne si strihať nechty a holiť sa, používať erárnu posteľnú bielizeň, odev a obuv na bežné aktivity dňa používať cenovo nenáročné, akceptovať vstup personálu do priestorov na osobnú hygienu v prípade ohrozenia klientov

* snažiť sa vystupovať kultivovane, o svojom prežívaní a spätnej väzby rozprávať otvorene ale bez ponižovania, vulgárností, zámeru uškodiť ostatným

*zaslať písomnú gratuláciu blízkym príbuzným podľa uváženia (rodičia, súrodenci, životní partneri,…) ak majú sviatok (narodeniny, meniny)

* prijať zodpovednosť za pridelenú turnusovú aktivitu

v 4. týždni vypracovať životopis, ktorý preberie so st. bratom, alebo sestrou, následne personálom

v 5. týždni požiadať o predprestupovú skupinu

v 7. týždni požiadať komunitu o prestup do druhej fázy

PRÁVA

* aktívne sa zapájať  na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, žiadať  personál priebežne o individuálnu pomoc v rámci sociálnej práce, psychologického poradenstva

* žiadať o výmenu prideleného  „staršieho súrodenca“ v komunite s dostatočným a oprávneným

zdôvodnením (o zmene rozhoduje riaditeľ centra)

*mať vreckové 3.3 eur na týždeň, nákup  cenovo výhodného čaju, kávy, ovocia

*cvičiť kolektívne športy, dievčatá fitness

*po zvážení personálu  možnosť návštevy kostola

*po zvážení personálu možnosť starať sa o zvieratá

*mať kontakt s vonkajškom prostredníctvom personálu, osobný  kontakt s vonkajškom žiadať  len

v súrnych, odôvodnených prípadoch

ZÁKAZY

*čítať časopisy, noviny a knihy okrem vyčlenenej literatúry pre prvé fázy (duchovná a motivačná lit.)

*rozprávať sa s ostatnými prvými fázami a viesť  rozhovory o drogách a prodrogovom životnom štýle, * bez doprovodu sa pohybovať po areáli do 4. týždňa pobytu  alebo opustiť areál

*mať značkové oblečenie, kozmetiku, vymieňať a požičiavať si osobné veci

*písať si tajný denník alebo si kresliť bez vedomia staršieho súrodenca a personálu (zakázané

tegovanie, skečovanie, grafity, spievať si a skladať  vulgárne a znevažujúce texty)

*sedieť v rohu na aktivitách

2. FÁZA – sebapoznávacia  (8.-20. týždeň)

POVINNOSTI:

*plniť si relevantné povinnosti 1. fázy

* požiadať o skupinu alebo individuálne stretnutie s rodinou v 10. týždni pobytu a po nej žiadať o kontakt s rodinou formou pravidelných telefonátov a/alebo pravidelne písať domov

* uvariť pre ostatných klientov prestupový puding

* aktívne pomáhať  vyšším fázam so vstupom príjmových klientov do komunity a byť zodpovedný na pridelenej pracovnej úlohe za plnenie úloh skupinou

* byť samostatný a zodpovedný za pridelenú turnusovú aktivitu

* byť starším súrodencom pre príjmového klienta

*v 17. týždni napísať tzv. „barometer“   plnenia programu zahŕňajúci sebareflexiu, vlastné vnímanie progresu a ďalšie očakávania od seba a komunity so starším súrodencom v komunite a následne personálom

* 18. týždni požiadať o predprestupovú skupinu

* v 20. týždni požiadať o prestup do tretej fázy

PRÁVA

* aktívne sa zapájať  na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, žiadať  personál priebežne o individuálnu pomoc v rámci sociálnej práce, psychologického poradenstva

*mať vreckové 3,3, Eur na týždeň

*po návšteve v skupine raz týždenne telefonát domov 5 min. (ak žijú oddelene najbližší príbuzní možnosť volať každému )

* byť v osobnom kontakte s rodinou pri stolovaní v rámci rodičovských skupín

*mať fotky z komunity a fotky príbuzných a darčeky z komunity vyložené na poličke

*čítať noviny, určené knihy a časopisy po bilancii a pred večierkou

* nákup  čajov, káv  podľa výberu z uvedených značiek pre druhú fázu

* hrať na gitare alebo inom hudobnom nástroji

* mať vlastné hodinky

* cvičiť kolektívne športy, cvičiť individuálne vlastným telom v posilňovni za dozoru personálu

* chodiť 1x týždenne do kostola

* lúštiť  krížovky, riešiť sudoku, hrať vedomostné hry v čase voľna

* zúčastniť sa letnej terénnej aktivity po zvážení riaditeľa centra

ZÁKAZY

*čítať časopisy a knihy určené vyšším fázam, čítať prvým fázam z novín okrem vyznačených článkov čítaných na rannej komunite

* viesť  rozhovory o drogách a prodrogovom životnom štýle,

*písať si tajný denník alebo si kresliť bez vedomia staršieho súrodenca a personálu (zakázané

tegovanie, skečovanie, grafity, spievať si a skladať  vulgárne a znevažujúce texty)

3. FÁZA – fáza zmeny  (21.- 42. týždeň)

POVINNOSTI

*plniť si povinnosti 1. a 2. fázy

* po prestupe volať domov a klientom v komunite napiecť  prestupový koláč

* pozvať rodinu do komunity prvú nedeľu po prestupe do fázy na slávnostný obed v komunite

* robiť  funkciu hospodára komunity (zodpovedný za vedenie komunity počas celého dňa  -prvé tri razy služby ako hospodár robí túto funkciu so starším, skúsenejším klientom)

* žiadať si o priepustky podľa daného predpisu priepustiek, overiť u rodiny v rámci telefonátu jej možnosť prevziať si klienta na schválenú priepustku, dodržiavať presne určené časové limity priepustiek (2 hod., 4 hod., 6.hod,8.hod.,12.hod.,24. hod., opakovanie 24. hod. až do prestupu do vyššej fázy, priepustky možno žiadať každý druhý týždeň)

* kontrola šatstva ml. bratov a sestier  jedenkrát  mesačne (podľa zoznamu)

* prihlásiť príchod z priepustky personálu a dať si ihneď skontrolovať veci, kontrolovať  veci ostatných, ktorí  prichádzajú do areálu zvonku

* dbať  u ostatných klientov a vyžadovať dodržiavanie režimu aj v čase osobného voľna

* v  38. týždni požiadať o predprestupovú skupinu

*  v  40. týždni napísať  tzv. „barometer“   plnenia programu zahŕňajúci sebareflexiu, vlastné vnímanie progresu a sformulovať vlastné zdroje sebapodpory  a ich využívanie v rámci priepustkového režimu

*  v 42. týždni požiadať o prestup do 4. fázy

PRÁVA

*mať vreckové 3,3 Eur na týždeň

* písať a dostávať listy aj so širšou rodinou a priateľmi ( po konzultácii s personálom)

* mať 2 x týždenne telefonáty a  primeranú dekoráciu izby

* možnosť zavolať si na niekoľko dní rodinného príslušníka na pobyt

* mať vlastné posteľnú  bielizeň prinesené z domu po prvej priepustke

* mať kozmetiku  podľa vlastného výberu

*mať prvý nasledujúci víkend po prestupe do tretej fázy spoločný obed s rodičmi v komunite

* mať priepustku od  24. týždňa pobytu po splnení si povinnosti a schválení starších klientov a personálu

* okrem stanoveného časového limitu priepustiek mimo komunity môžu po priepustke ostať rodinní príslušníci v centre ešte ďalšie 4 hodiny a zúčastniť sa programu

* realizovať športovú aktivitu beh, bicyklovanie samostatne aj mimo areálu po dohode s personálom

* mať primeraný účes, bradu

ZÁKAZY

Na priepustkách využívať výhody vyšších fáz

4. FÁZA – resocializačná (43 -60. týždeň)

POVINNOSTI

* mať prestupový telefonát domov

* plniť si relevantné  povinnosti 1., 2. a 3. fázy

*zachovávať v roli vyššej fázy neustále princíp rovnosti členstva v komunite, spravodlivosti a vzoru pre mladších

* napiecť pre komunitu prestupový koláč

* v 50. týždni zobrať si skupinu ako ho vidí komunita (čo zmenil a čo nezmenil)

* v 52. týždni požiadať o predprestupovú skupinu

* v 53. týždni napísať barometer progresu v rámci celého pobytu

* v 54. týždni požiadať komunitu o prestup do 5. fázy, prezentovať  barometer , v ktorom porovnáva tri želania zo životopisu prezentovaného pri prestupe do druhej fázy, popis seba pred  príjmom a aktuálne, slabé a silné stránky osobnosti so zameraním na celoživotnú abstinenciu a v čom žiada komunitu a pomoc

PRÁVA

*mať vreckové 3,3, Eur na týždeň a zvlášť vreckové na dopravu na priepustky

* 1x mesačne kino, divadlo alebo plaváreň

* mať vlastný fotoaparát, telefón,mp3, slúchadlá

* mať ľubovoľnú kozmetiku

* mať jemný make-up

* mať gel na vlasy

* 2x týždenne telefonát domov, môže využiť vlastný mobilný telefón bez písania správ

* chodiť na priepustky od 48 hod. každé dva týždne, neskôr 36 hod., každé dva týždne, neskôr každý týždeň

5. FÁZA- integračná (60. – 78. týždeň)

POVINNOSTI

*upiecť prestupovú tortu pre ostatných klientov

*plniť si povinnosti všetkých fáz

*priebežne sa starať o mladších členov komunity

*pomáhať personálu pri riadení komunity

*dva týždne pred odchodom absolvovať skupinu s komunitou, na ktorej bude personál a komunita hodnotiť jeho schopnosti opustiť komunitu

*v 78. týždni požiadať o rozlúčkovú skupinu

PRÁVA

*Účasť na pracovných aktivitách do 15,30 hod.,  následne  osobné voľno

* 1x týždenne kino alebo plaváreň

* možnosť chovať domáce zviera na vlastné náklady

* voľne disponovať s peniazmi

* mať nastavený priepustkový režim podľa individuálnych potrieb s možnosťou pobytu každý druhý týždeň mimo centra

Riaditeľ centra môže udeliť výnimku v zákazoch a výhodách ak sa sleduje najlepší záujem klienta.

Tvorba a vyhodnocovanie individuálneho resocializačného programu (ďalej len IRP) a základná štruktúra IRP

Odborná práca s klientom vychádza z metód odbornej práce, ktoré centrum realizuje. Ide o vyššie spomínanú individuálnu a sociálnu prácu, psychologické činnosti, ktoré sú sprevádzané ďalšími aktivitami v centre zameranými na rozvoj pracovných zručností, aktivizáciu pracovných návykov a osvojovanie si ďalších vedomostí z oblasti sebaobslužných návykov v záujme schopnosti klienta viesť samostatný život, uplatniť sa po odchode z centra na trhu práce a celoživotne abstinovať.

IRP má svoju základnú štruktúru, ktorá vychádza z programu centra, klientovej fázy  adaptácie a následne samotnej resocializácie. Zahŕňa špecifické potreby klienta, ktoré je nutné zohľadňovať počas celého pobytu u nás a očakávaní klienta a jeho cieľov. Tvoríme ho s klientom už počas prvokontaktného stretnutia, je dopĺňaný a pozmeňovaný na základe nových skutočností, ktoré sa dejú v živote klienta, na základe výsledkov individuálnej a skupinovej práce s klientom, jeho rodinou a na základe novo formulovaných cieľov, ktoré si v procese resocializácie klient vytýčil. Je vyhodnocovaný prostredníctvom tzv. komentárov, ktoré píše klient ako sebareflexiu svojho prežívania min. 1x mesačne, obsahuje jeho vnímanie osobnostných zmien, názorov, postojov, hodnôt, prejavov správania. Spolu s odborným zamestnancom centra ho 1x mesačne v rámci individuálnej práce s klientom vyhodnocujú, príp. prepracúvajú.

Základná štruktúra IRP:

Adaptačná fáza

1, začlenenie sa do komunity, osvojenie si základných pravidiel pobytu (domový poriadok, izbový poriadok, BOZP, režim dňa, zásady individuálnej a skupinovej práce s klientom) za sústavnej pomoci a vedenia personálu a fázovo starších klientov,

2, absolvovanie vstupnej psychodiagnostiky, spolupráca klienta  pri identifikovaní anamnesticky významných údajov vo vzťahu k rozvoju  problémového správania a užívaniu návykových látok vrátane ich príp. manifestácie v rámci adaptačného procesu v komunite

3, spoločné stanovenie konkrétnych cieľov a postupov napĺňania cieľov tak, aby bol klient schopný aktivovať a využívať vlastné zdroje pozitívnej sebapodpory, životné zručnosti a vhodné návyky a bol schopný požiadať o pomoc

4, screening a riešenie príp. somatických a psychických následkov užívania drog prostredníctvom lekárov – špecialistov (obvodný lekár, gynekológia, zubné ošetrenie, psychiatria a pod. podľa druhu zdravotných problémov klienta po príjme)

5, začlenenie sa do vzdelávacieho programu v zariadení tak, aby bol u klienta podporovaný rozvoj učebných návykov a motivácia k prehodnoteniu doterajšieho postoja k teoretickej forme vzdelávania

6, spolupráca s rodinou dieťaťa telefonicky, mailovo, vzájomná informovanosť o adaptačných problémoch klienta a hľadanie možných súvislostí s návykmi dieťaťa v pôvodnom prostredí a determinujúcimi faktormi vývoja prežívania a správania

7, priebežná spolupráca s príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska klienta

Poadaptačné obdobie (2. – 5. fáza)

*Individuálna a skupinová práca zameraná na orientovanie sa v motívoch svojho správania, učenie sa zvládať záťažové situácie bez  úniku k používaniu starých vzorcov správania, vytváranie si  pozitívneho vzťahu k sebe a vzťahovo blízkym osobám

*Práca s rodinou v rámci individuálnej alebo skupinovej práce s klientom, udržiavanie pravidelného telefonického a  písomného kontaktu klienta s rodinou, postupné budovanie nových foriem vzťahov v rodine na základe vlastného sebapoznania a spoločných cieľov po absolvovaní programu, absolvovanie spoločných pobytových rodinných terénnych programov

*Práca s rodičmi v rámci rodičovských skupín a individuálneho poradenstva pre rodičov, ich usmernenie  v záujme  dodržiavania  pravidiel resocializačného programu, aktívna       spolupráca  pri systéme priepustiek do  domáceho prostredia v 3. fáze pobytu

*Práca s klientom zameraná na zásadnú zmenu postojov, hodnôt a fixovaného správania      z obdobia užívania drog, neustále overovanie novonaučeného a upevňovanie v sociálnych situáciách v podmienkach resocializačného centra, preberanie stále väčšieho podielu spoluzodpovednosti za seba a za chod komunity

*Súbežné plnenie programu resocializácie na posilnenie abstinencie od návykových látok,  podpora osobnostného rastu a zvládania bežných požiadaviek z pôvodného sociálneho prostredia (udržiavanie vzájomne podporujúcich sa vzťahov v rámci rodiny, plnenie si požiadaviek v rámci vyučovacieho procesu, rekvalifikačných kurzov, orientácia sa na trhu práce,  adaptácia na pôvodné prostredie s hľadaním nových spôsobov trávenia voľného času, podpora rekreačných športov, záľub podporujúcich abstinenciu)

*Overovanie si osobnostných zmien, návykov, zodpovedného správania voči sebe  a blízkym v rámci priepustkového režimu 4. a 5. fázy

*Postupný návrat do pôvodného prostredia s uchovaním si naučeného, pri plnej abstinencii a v kontexte novej kvality života

 

Športová a záujmová činnosť

Je u nás rozvíjaná ako súčasť vedenia klienta k zdravému životnému štýlu, uvedomovania si hodnoty vlastného zdravia a nevyhnutnosti fyzickej aktivity, záťaže ako alternatívneho spôsobu zbavovania sa vnútorného napätia, smútku, apatie a podpory emočne pozitívneho prežívania. Najčastejšou formou je hranie futbalu, tiež floorbalu, vybíjanej a volejbalu, klienti majú k dispozícii ihrisko s umelým trávnatým povrchom. Cieľom je tiež posilňovanie spolupráce, komunitného ducha, priateľstva a podpory. V malých skupinách majú podľa stanovených zásad povolené klienti posilňovanie, jóga, fitness. Formou športovej terapie je turistika, klientmi veľmi obľúbená, veľké možnosti na jej realizáciu máme tým, že zariadenie je umiestnené v extraviláne obce. S klientmi podnikáme výlety aj do atraktívnych turistických oblastí Slovenska (Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Slovenský raj, Veľká Fatra).  Takto im pomáhame vytvárať dobré návyky, nachádzať formy relaxu v prírode, ktoré si, ako máme skúsenosť, prenášajú aj do bežného života. Máme tiež podmienky na realizáciu vodáctva (vlastníme 2 kanoe), neďaleký vodný kanál umožňuje ich využívať fázovo starším klientom, opakovane ročne realizujeme letný vodácky tábor v Červenom Kláštore. Spolupracujeme so strednou školou vo Zvolene, organizujeme spolu priateľské zápasy vo futbale a floorbale o Putovný pohár komunity na pôde Komunity Poloma alebo pôde školy.

Celkovo prepájame športové aktivity s poznávaním Slovenska, patria k tomu okrem turistiky a vodáctva návštevy športových podujatí (hokej), folklórnych podujatí (Detva, Očová), všetkých týchto podujatí majú možnosť sa zúčastňovať aj rodičia fázovo starších klientov..

V rámci ďalších záujmových aktivít sa zameriavame na návštevu kina, divadla (u fázovo starších klientov) dievčatá sú vedené k ručným prácam (šitie na stroji, vyšívanie, štrikovanie, zdobenie obrázkov, práca s umelými kvetmi, stuhami, drobným ozdobným materiálom,…), podľa záujmu sa môžu zapojiť aj chlapci.

Vedenie k spiritualite

Klienti majú možnosť návštev kostola, zvyčajne 1x týždenne a od druhej fázy pobytu. Ak sa  u klienta dá v rámci jeho postoja k viere v komunite pozorovať skutočný záujem o posilnenie viery, vedenie zariadenia umožní výnimku návštev kostola aj v prvej fáze pobytu. Do komunity prichádza tiež 1 x mesačne duchovný z miestnej farnosti, slúži svätú omšu, klienti majú možnosť svätej spovede. Komunita má k dispozícii vlastnú kaplnku, klient môže v čase osobného voľna kaplnku navštíviť a zotrvať v stíšení, na požiadanie pri silnom emočnom vypätí môže požiadať personál o návštevu kaplnky aj v čase iného programu v komunite.

Ponuku spirituálneho vedenia využívajú takmer všetci klienti komunity, výhodou je charizmatické vedenie duchovných, ktorí vedia osloviť našich klientov a podporiť v nich ukotvenie kresťanských hodnôt, ktoré im  boli v detstve niekým z rodinných príslušníkov vštepované. Máme vytvorené priateľské vzťahy s diecéznym centrom mládeže v Španej doline s návštevami centra.

Zdravotná starostlivosť o klientov

Základná zdravotná starostlivosť je vykonávaná a poskytovaná klientom na základe zmluvy o poskytovaní zdrav. starostlivosti medzi klientom a lekárom. V ambulanciách v Palárikove u MUDr. Aleny Okšovej a MUDr. Jána Rudinského, v ambulancii vo Zvolene u MUDr. Maxiána, v ambulancii v Krupine u MUDr. Vírecovej. Uvedení lekári preberajú zdravotné karty klientov od pôvodných lekárov v mieste ich trvalého bydliska a vedú ich vo vlastnom dispenzári do doby ukončenia pobytu v centre. Prostredníctvom nich zabezpečujeme lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu, ak máme u nášho klienta podozrenie na požitie alkoholu alebo iných návykových látok. Títo lekári ďalej vykonávajú priebežne nasledovné potrebné opatrenia: vydávajú zdravotné preukazy pre prácu v potravinárstve (vzhľadom na varenie samotnými klientmi), realizujú preventívne prehliadky, ošetrenie chorých, sledujú klientov, ktorí sú dispenzarizovaní pre prípadné chronické ochorenia, vypisujú žiadanky potrebné pre  lekárov – špecialistov, napr: očné vyšetrenie, ortopedické vyšetrenie, pľúcne, endokrinologické, alergologické a iné.

Ku ďalšej zdrav. starostlivosti patrí starostlivosť poskytovaná psychiatrom MUDr. Karolom Hollým (formou jeho osobnej návštevy, resp. návštevou jeho ambulancie), poskytuje následnú psychiatrickú starostlivosť o našich klientov.

U dievčat a žien zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť gynekologičkou MUDr.Vargovou v Nových Zámkoch, MUDr. Andrejčákovouv Krupine.

V zubnej ambulancii MUDr. Duraya v Palárikove, MUDr. Palúchovej vo Zvolene je poskytovaná kompletná starostlivosť o chrup klientov.

V prípade nevyhnutných či  novovzniknutých zdravotných príhod či prípadov sa naše resocializačné centrum obracia na ďalších uvedených odborných lekárov.

Ku zdravotnej starostlivosti patrí v našom resocializačnom centre pravidelné meranie vitálnych hodnôt a to tlaku krvi, pulzu, telesnej hmotnosti, sledovanie dodržiavania dôkladnej osobnej hygieny, dodržiavanie hygienických návykov pre zabezpečenie zachovania zdravia a zabránenia šírenia eventuálnej nákazy. Zreteľ je kladený aj na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri vykonávaní  jednotlivých aktivít v rámci centra. Ku zdravotnej starostlivosti patrí v našom centre aj pozornosť  nasmerovaná na osvetu zdravého životného štýlu prostredníctvom tematických skupín.

 

Vzdelávanie klientov

Pretože sa v zariadení nachádzajú klienti, ktorí pred príchodom ku nám boli súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na kmeňových školách, prispôsobili sme program centra aj ich potrebám. Formy štúdia u nás:

Denné dochádzanie do školy – je možné realizovať u stredoškolákov, ktorí pokročili do tretej fázy resocializačného procesu a minimalizovalo sa u nich riziko ovplyvniteľnosti vonkajšími podnetmi (záškoláctvo spolužiakov, ich pozývanie na odchod zo školy, prezentácia svojich prodrogových aktivít a ponuka drog našim klientom).

Individuálny študijný plán – je realizovaný pri klientoch v nižších fázach a v takej forme štúdia, ktorú je možno realizovať externe, ide o klientov, ktorí prešli v zariadení adaptačnou fázou a sú v rámci svojej diagnózy schopní zvládať súbežne požiadavky školy a resocializačného programu. Školy zasielajú do nášho zariadenia zadania učiva, poskytujú knihy a ďalší študijný materiál. Následne presne podľa dohody so školou zasielajú zadania písomných prác alebo testov, ktoré klient u nás vypracuje. Vypracované materiály posielame na vyhodnotenie kmeňovej škole. Škola si môže žiadať pri ťažiskových predmetoch osobné preskúšanie na polroku, príp. štvrťroku alebo častejšie, vytvárame podmienky, aby toto preskúšanie v ich podmienkach mohlo byť realizované. Klient sa u nás pripravuje za pomoci odborného personálu.

Študijné programy pre celú komunitu – ide o vzdelávanie klientov v cudzích jazykoch (personál a vedenie skupín samotnými klientmi), v oblasti všeobecno-vedomostného rozhľadu (vybrané kapitoly z dejepisu, geografie, slovenského jazyka, fyziky)

Študijné programy pre študentov s prerušeným štúdiom – sú zapájaní do príprav referátov, zúčastňujú sa niektorých príprav z matematiky, slovenského jazyka, cieľom je udržať, resp. obnoviť študijné návyky tak, aby mohli pokračovať v štúdiu po dosiahnutí progresu v programe.

Opis práv dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len klient), pre ktoré sa vykonáva resocializačný program a spôsob, akým môže udržiavať kontakt s rodičmi a ďalšími vzťahovo blízkymi osobami

Klient, ktorý za stanovených podmienok (podpísanie dohody ním a centrom) nastúpil do centra, má právo na poskytovanie všetkých opatrení, ktoré sú obsiahnuté v programe centra. Určité obmedzenia vo vzťahu k dĺžke a fáze pobytu sú definované v jednotlivých fázach, ktoré sú popísané vyššie, kontakt so vzťahovo blízkymi osobami je popísaný v odseku „Práca s rodinou“. V zásade platí, že klient prvej fázy má kontakt s rodinou prostredníctvom personálu, ostatné fázy majú kontakt formou listov neobmedzene, prostredníctvom telefonátov 1- 2 x týždenne v druhej fáze, častejšie prestupom do vyšších fáz. Osobný kontakt začína od druhej fázy v rámci rodičovských skupín konajúcich sa 1 x mesačne, od tretej fázy prostredníctvom priepustiek postupným zvyšovaním počtu hodín. Pri závažnom porušení pravidiel sankcionovaných sankciou v trvaní 10 dní sa telefonický kontakt prerušuje, listový môže trvať naďalej neobmedzene. V prípade, že klient chce opustiť zariadenie, telefonický kontakt s rodinou mu je naopak odporúčaný.

Klient ako súčasť dohody s našim centrom pri vstupe súhlasí s otváraním jeho pošty a balíkov za jeho prítomnosti ak ide o súkromnú korešpondenciu. Ak klient nesúhlasí s otvorením úradnej pošty a pokladá obsah pošty za listové tajomstvo, centrum jeho žiadosť plne akceptuje. Ak klient požiada o uschovanie listu, obálka je prelepená a opatrená jeho podpisom cez prelepenú časť tak, aby bolo úplne preukázateľné, že nedošlo k poškodeniu a otvoreniu obálky. Ak má riaditeľ centra podozrenie, že obsah balíka s utajeným obsahom môže poškodiť zdravie alebo majetok a klient nespolupracuje na riešení situácie, môže to byť dôvodom na ukončenie platnosti dohody a vylúčenie klienta. Zápis je súčasťou spisu.

Klient má právo sťažovať sa na situácie v komunite a postupy centra, ktoré vníma ako ponižujúce, znevažujúce, nerešpektujúce jeho práva a dohodnuté postupy programu. Môže tak urobiť prostredníctvom riaditeľa centra. Ak jeho postup k náprave nepovažuje za dostatočný, alebo nechce kontaktovať riaditeľa centra, môže osloviť osobne alebo telefonicky predsedu správnej rady. Ďalšou možnosťou je žiadať telefonický kontakt s orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v mieste trvalého bydliska, dohodnúť s orgánom osobnú návštevu bez prítomnosti zamestnancov centra. Tento postup možno zabezpečiť aj pri jeho požiadavke o kontakt s verejným ochrancom práv a so zamestnancami súdu a prokuratúry. V prípade, že klient chce, aby o jeho požiadavke nemali zamestnanci centra vedomosť, môže požiadať iných klientov, ktorí majú kontakt s prostredím prostredníctvom vlastného telefónu, alebo odchádzajú na priepustky, aby na určené orgány adresovali jeho žiadosť o kontakt. Môže tiež požiadať riaditeľa centra priamo o telefonát, po vytočení čísla personálom môže telefonovať cez sadu hand´s free v súkromí, zamestnancami centra musí byť zabezpečené, aby obsah telefonátu ostal utajený. Kontakt na orgány SPO sú súčasťou jeho vstupného formulára založeného v spise, ostatné kontakty poskytnú zamestnanci centra. Klient nesmie byť za tieto aktivity sankcionovaný.

Klient počas celého pobytu v centre nemá prístup k internetu, ak to nevyžaduje jeho zadelenie do vzdelávacieho programu. V takomto prípade dozerá na jeho prácu na PC personál, klient pri bežnej vzdelávacej príprave prioritne využíva PC, ktoré neobsahuje pripojenie na internet.

Program pre skupinu detí do 18 rokov a skupinu dospelých klientov sa prekrýva v čo najväčšej možnej miere aby kopíroval čo najvernejšie podmienky prirodzeného sociálneho prostredia, v ktorom má zvládnuť úspešne abstinovať. Spoločný odborný program umožňuje tiež predchádzať nedorozumeniam a závisti z oboch strán pri výnimkách pre inú skupinu v centre. Klienti rozdielnosť vnímajú diskriminujúco, pokiaľ nejde o základné zákony, s ktorými sú zžité počas celého svojho života (inštitút zákonného zástupcu u maloletých), preto pokladáme právo súbežného odborného programu za dôležitú súčasť práce centra.

Do centra komunita Poloma sú prednostne prijímaní z radov plnoletých fyzických osôb vekovo mladí klienti, aby bol zachovaný potenciál pozitívneho rovesníckeho programu. Klientom, ktorí u nás dovŕšili dospelosť a požadujú pokračovať v pobyte ako dospelé fyzické osoby, dávame právo prednostne zotrvať v centre komunita Poloma.

Naše centrum je tiež špecifické tým, že v prípade dospelých klientov máme možnosť presunu klienta do inej skupiny rovnakého programu, ale na inom mieste. Tým vieme veľmi pružne reagovať na potreby klienta, ktorý ak sa v pôvodnej skupine dostal do takého sociometrického postavenia, že nemá osobnostné stratégie k zvládaniu situácie, má právo požiadať o začlenenie do inej skupiny s rovnakým programom, s ktorým je zžitý, akceptuje ho a verí v jeho potenciál k budúcej dlhodobej abstinencii.

Opis povinností dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len klient), pre ktoré sa vykonáva resocializačný program, povinnosti vzťahovo blízkych osôb.

Povinnosti klienta sú definované programom centra (od klienta očakávame okrem jeho akceptácie aj aktívny postoj k jeho napĺňaniu a konštruktívnemu obohateniu) a popisom jednotlivých fáz. Taktiež je  jeho povinnosťou priebežne žiadať o pomoc a vysvetľovanie pravidiel, byť otvorený k dialógu a ochotný napĺňať poslanie centra ako komunity – vzájomná spolupráca, ohľaduplnosť, empatia, priateľstvo, efektívna spätná väzba ostatným členom.

Povinnosti definujeme aj pre vzťahovo blízkych príbuzných klienta, ktorých spolupráca a podpora klienta v programe je jednou z najdôležitejších a rozhodujúcich súčastí úspešného absolvovania programu. V prípade, že sa predpokladá klientov návrat do rodiny (a podľa možností nielen vtedy), od príbuzných očakávame plnenie nasledovných povinností:

 • dôkladne sa oboznámiť s programom centra, metódami práce
 • byť prístupný kontaktu s našim centrom, na požiadanie a po súhlase klienta poskytovať doplňujúce informácie potrebné k progresu klienta v programe, napomáhať pri riešení problémov, ktoré možno ich pomocou obsiahnuť
 • reflektovať na ponuku informovanosti o klientovi v prvej fáze pobytu 1x týždenne, príp. osobnej návštevy centra podľa potreby
 • absolvovať skupinovú alebo individuálnu formu rodinného stretnutia s klientom
 • reflektovať na ponuku zúčastňovania sa rodičovských skupín a terénnych pobytových programov, kultúrnych a športových akcií mimo komunity, kde prizývame aj rodinu
 • na rodičovských skupinách aktívne vstupovať, prinášať a riešiť osobné problémy, ktoré môžu mať dopad na možné zlyhania klienta v rámci kontaktu s ním v centre, na priepustkách, po návrate od nás, poskytovať efektívnu spätnú väzbu ostatným rodičom
 • v tretej fáze programu klienta v rámci systému priepustiek byť sprevádzajúcim z komunity aj pri návrate, pomáhať mu preniesť si režimové pravidlá do nechráneného prostredia
 • na priepustkách tráviť čas v súlade s fázou, v ktorej sa klient nachádza, neumožňovať výhody vyšších fáz (napr. prístup k telefónu, internetu, kontakt s okolím, ktoré by neznalosťou programu a pravidiel mohlo ohroziť klientov progres, ponuka nezdravej stravy a bez obmedzení – podpora baživosti, užívanie návykových látok  – aj legálnych – v prítomnosti klienta, ponechanie týchto látok v prostredí, ktoré umožní klientovi prístup a zneužitie, pri prvých priepustkách nechať ho bez dozoru alebo tráviť čas izolovane – napr. pozeraním TV)
 • po ukončení priepustky zabezpečiť striktné dodržanie času návratu, v prípade vážnej prekážky ihneď personál informovať, mailovo popísať priebeh priepustky, definovať problémy, príp. otázky ( možno poskytnúť radu aj v priebehu priepustky telefonicky)
 • v prípade akýchkoľvek nejasností, neistôt, informácií od klienta, ktoré znižujú dôveru rodiny voči centru požiadať o kontakt, stretnutie, byť otvorený, pomenovať problém a byť prístupný k hľadaniu riešenia
 • v prípade žiadosti o návštevu mimo dohodnutého stretnutia sa telefonicky objednať
 • rešpektovať zákaz vstupu do areálu kedykoľvek bez ohlásenia

Ak rodina nie je schopná a ochotná dodržiavať vyššie uvedené pravidlá, dohodujeme s klientom riešenia obmedzujúce kontakt s nimi a trávenie priepustiek s inými osobami, ktorých ochotu spolupracovať v najlepšom záujme klienta máme overenú.

V prípade maloletých klientov je nespolupráca rodiča považovaná za dôvod k ukončeniu pobytu dieťaťa u nás. Rodičovi ponúkame kontakt na iné zariadenia, alebo ho usmerní orgán SPOD, ktorý informujeme o dôvodoch ukončenia pobytu dieťaťa v našom centre. Zápis o podrobnostiach nespolupráce zákonného zástupcu je súčasťou spisu klienta.

Opis výchovných prostriedkov, ktoré sú používané pri nedodržiavaní pravidiel resocializačného programu samotným klientom

Systém sankcií, ktoré pomáhajú uvedomiť si u klienta na nevhodnosť správania, učí zodpovednosti za seba, svoj progres, voči materiálnym hodnotám, pravidlám ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, hygieny, sankcie umožňujú chápať a predvídať následky pri návrate do bežného života a sústrediť sa na „tu a teraz“.

Systém sankcií je k dispozícii v rámci izbového poriadku na každej izbe a jeho aktualizácia je súčasťou tematických skupín v komunite.

Sankciu udeľuje zamestnanec skupiny. Klient ju „odrába“  30 min. za deň  v čase osobného voľna za obedňajším voľnom najčastejšie formou nejakej menšej práce v záhrade, na dome, pri dreve a pod, kým klientom bez sankcií trvá ďalšie voľno. Pri udelení sankcie sa zvažujú viaceré okolnosti – neznalosť alebo nedostatočné osvojenie pravidla u príjmových klientov, ďalšie skutočnosti, ktoré neumožnili plné sústredenie na dodržanie pravidla, psychický stav a miera záťaže klienta, ktorú nebol schopný klient ani pri záujme dodržať pravidlo zvládnuť (v týchto prípadoch postupujeme miernejšie, príp. sankcia nie je udelená vôbec), opačne na zámer alebo ľahostajnosť k porušeniu pravidla a ohrozenia seba, iných, chodu prevádzky a pod. je reakciou sankcia.

Klient má právo nesúhlasiť s udelenou sankciou od zamestnancov skupiny, posúdenie vhodnosti prechádza potom na odborný tím centra, v prípade nesúhlasu definitívne určuje platnosť sankcie riaditeľ.

Keď má klient viac ako 30 dní sankcií, prestáva mať nárok na výber vlastného čaju a kávy v rámci rannej a popoludňajšej čajovej siesty, stráca výhodu požiadať o jedlo navyše (dupľu). Má právo požiadať riaditeľa alebo odborného zamestnanca centra o odrábanie dvoch sankcií denne (aj počas večerného voľna) s cieľom mať urýchlene vrátené výhody.

Ak personál uzná na základe určitých významných udalostí v komunite a/alebo je to prospešné pre progres klientov, sú plošne všetky sankcie všetkým klientom vymazané.

Množstvo aktuálnych podnetov môže priniesť do života komunity situácie, kedy bude potrebné zavedenie ďalšej sankcie, ktorá nie je obsiahnutá v tomto prehľade.

Pravidlom je presne definovanie takéhoto druhu sankcie na prevádzkovej schôdzi personálu, na rannej komunite s klientmi a zapísanie do zoznamu sankcií dostupného pre klientov na každej izbe.

SANKCIE   1 deň

– opakovane nezatvorené okno, dvere v zime, nadmerné míňanie teplej vody – ručné napílenie

fúrika dreva, pri ďalšom opakovanom zlyhaní môže byť sankcia 3,6 až 10 dní

– opakované búchanie dverami – v čase osobného voľna dohľad nad ostatnými klientmi pri

dverách

–  neuložené veci, zle uložené veci, zle uložená posteľ – sankcia ukladanie vecí v čase

osobného voľna

– meškanie alebo nepríde do kancelárie na lieky, alebo ako zodpovedný nezoberie ostatných

na lieky  – pripravuje vodu pre ostatných na zapitie liekov

– zodpovedný za komunitné uteráky ich nevymení na konci dňa

– nepočúvanie príbehov v rámci čítania duchovnej literatúry – vyjadrovanie sa k príbehom na

ďalšej takejto  aktivite

– po poverení nevykonáva v jedálni strážcu hluku, psov a mačiek pri jedení v letnej jedálni,

nepozbiera  sósy – opakovanie aktivity, pri ďalšom opakovanom zlyhaní môže

byť sankcia 3,6 až 10 dní

– zabudnutý komentár, horoskopy, filozofie na rannú komunitu  – opakovanie,  pri ďalšom

opakovanom zlyhaní môže byť sankcia 3,6 až 10 dní

 • pranie v rukách ak si klient pred odovzdaním veci do práčky neskontroluje vrecká a nechá v nich veci, ktoré môžu poškodiť práčku alebo odev ostatných

SANKCIE  3 dni

– na komunitných sedeniach – rozprávanie a neprimeraný smiech aj po utíšení hospodárom

dňa a personálom, premiestňovanie sa v kruhu v terapeutickej miestnosti bez

predchádzajúceho upozornenia a požiadania

– nedochvíľnosť – meškanie na aktivitu napriek upovedomeniu komunitným zvoncom

– neodložené náradie, nevrátené veci do kancelárie

– neumyté alebo zle umyté náradie po pracovnej aktivite

– špinavá osobná bielizeň a odevy v skrini, veľa použitej spodnej  bielizne (viac ako 7 ks

v plastovom boxe  na to určenom), špinavý kryt na  kefku, vlasy v kefe,

neumytá žiletka

– pri službe v kuchyni – klient nepridá alebo zmení ingrediencie, ktoré sú v technologickom

postupe, zle umytý riad

– neutretý prach na nábytku pri upratovaní určených priestorov

– počas kontroly osobná vec nie je uložená na svojom mieste

– neoznačené osobné veci okrem odevu- všetky veci okrem okuliarov, hodiniek, gumičiek,

sponiek do vlasov

– neodstránený nedostatok po upozornení kontroly poriadku

– zle skontrolovaný zošit – keď hospodár zle skontroluje zošit na komunitu, bilanciu

– hospodár dňa neodovzdá nasledujúcemu hospodárovi aktivitu

– neprinesený zošit dokumentácie aktivity na komunitu

– po upratovaní prideleného rajónu klient neohlási ukončenie pre kontrolu

– opakovane nezhasnuté svetlo

– opakovane zle umytá miska pri psovi

SANKCIE  5 dní

nezodpovednosť – zabudnuté kľúče zapožičané klientovi od prevádzkových priestorov (napr. sklad s náradím, sklad s potravinami), neodložené ostré náradie, psy- košík, obojok vo voliére, všetko čo priamo môže ohroziť bezpečnosť a zdravie klienta

– neuprataná prezliekáreň

– pri zmene turnusových  aktivít neodovzdaná  aktivita

– neplnenie odovzdanej turnusovej aktivity

– nezavreté zvieratá

– nezapnutá oplôtka

– nevyšité osobné veci (okrem spodnej bielizne)

– nezapísané do zošita na to určeného použitie krovinorezu, kosačky s ďalšími povinnými

údajmi

SANKCIE 10 dní

– neplnenie povinností, ktoré zásadne obmedzia alebo ohrozia prevádzkyschopnosť komunity

– neplnenie povinností hospodára

– nezodpovednosť pri zvierati, kŕmenie, pitie

– neodobratá vzorka z jedla pri službe v kuchyni, nezatvorené dvere kuchyne, nezatvorené výdajové a príjmové okienko mimo času na to určenom

– svojvoľné rozhodnutie bez konzultácie s personálom

– nerešpektovanie personálu

– jedlo navyše, ak nie je povolené personálom

– nezodpovednosť za zvereného klienta z prvej fázy (nechaný bez dozoru)

– nezapojenie sa do denného programu

– nezapísaná dezinfekcia priestorov po aktivite v zošite na tom určenom

– špinavé pomôcky pri dojení ( vedro, česák)

– rušenie nočného kľudu

– využívanie výhod vyššej fázy

– zásah do bilancie hospodára dňa, personálu

– na skupinových sedeniach sedenie na mieste vyčlenenom pre personál

–  neskontrolovaný zoznam osob. vecí „mladšieho súrodenca“ v komunite po vyhlásení tejto

aktivity alebo nedbalosťou zle skontrolované veci pri jeho príjme

-nepodpísaná turnusová aktivita o prevzatí zodpovednosti alebo neprimeraný zásah do aktivity iných

Klienti všetkých fáz sú tiež povinní dodržiavať tzv. kardinálne zákony, ktorých porušenie je považované za najvážnejší priestupok voči programu a toto porušenie môže mať okrem pridelenej sankcie – tzv. kardinálnej sankcie za následok až vylúčenie klienta z centra. Zvyčajne však ide o obmedzenia na 10 dní, ktoré sú totožné so zákazmi udeľovanými špeciálnej fáze, popísanej vyššie, fáze pokory.

Vylúčenie nie je automatické, nastáva vtedy, ak odborný tím centra s ohľadom na  opakované alebo kumulované porušenie kardinálnych zákonov takto rozhodne a ak boli predtým využité všetky dostupné možnosti, ako klientovi pomôcť vyhnúť sa ich porušeniu. Zápis obsahujúci dôvody vylúčenia a predchádzajúce pokusy centra o minimalizovanie porušení je súčasťou spisu klienta. Centrum pre takéhoto klienta hľadá iné dostupné formy pomoci mimo zariadenia, spolupracuje s orgánom SPO v mieste trvalého bydliska klienta.

Kardinálne zákony centra (okrem nahliadnutiu na izbách dostupné na centrálnej nástenke centra):

Svojvoľné opustenie areálu (útek), Sebapoškodzovanie (a jeho zatajovanie)

Šikanovanie, Fyzické násilie, Sexuálny styk

Krádež, Požitie akejkoľvek drogy, Hranie hazardných hier

Prinášanie alebo vynášanie informácií z komunity, ktoré môžu zásadne poškodiť inému klientovi

Týranie zvierat

Evidencia sankcií je súčasťou zošita, ktorý vedie sankcionár. Zápis sankcie a jej postupné znižovanie po odrobení každý deň kontroluje zamestnanec skupiny. Na každej večernej bilancii je udelenie a odrábanie sankcie u každého klienta čítané, klient má možnosť na prípadnú nezrovnalosť ihneď upozorniť.

V prípade maloletých klientov centrum na požiadanie rodiča informuje o udelených sankciách ich dieťaťu. Rodič má právo vedieť presne druh sankcie, dôvod. Výnimkou je priama žiadosť dieťaťa, aby o dôvode sankcie nebol rodič informovaný telefonicky, vtedy klient preberá na seba zodpovednosť osobného vysvetlenia.

Ak klient poruší niektorý z kardinálnych zákonov, zapisuje sa mu to do osobného spisu klienta s pomenovaním zákona, ktorý porušil.

Opis postupu pri rizikových situáciách v centre

Cieľom opatrení centra je najmä predchádzanie všetkým takým situáciám, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu klienta, jeho bezpečnosti, zdravia. Tento cieľ sa snažíme napĺňať najmä podrobnou informovanosťou o programe prostredníctvom našej stránky, prostredníctvom dopĺňania informácií v rámci individuálnej práce s klientom, prostredníctvom fázových a tematických skupín. Filozofiou zariadenia je vedenie k mravným hodnotám, prosociálnosti, ohľaduplnosti. Zápisy zo všetkých skupinových sedení sú archivované. V prípade, že dochádza k porušeniu pravidiel, klient dostáva spätnú väzbu prostredníctvom upozornení, vedenia, kontroly, vzoru. Má možnosť bez rizika sankcie za otvorenosť a poukázanie na porušovanie pravidiel poukázať na možnosť výskytu rizikových situácií. Okrem klientov je aj personál centra pravidelne supervidovaný v postupoch práce s klientom a klienti majú možnosť prostredníctvom riaditeľa centra a inými spôsobmi popísanými vyššie upozorniť na prípadný výskyt rizikovej situácie aj zo strany personálu. Súčasťou ranného sedenia personálu je odovzdávať si všetky relevantné informácie, ktoré by mohli upozorniť na možný výskyt problémov.

Ak napriek tomu dôjde napr. k úrazu, okrem zápisu do knihy úrazu je ihneď oslovený personál so zdravotným vzdelaním alebo absolvovaným kurzom prvej pomoci. Klienti podpisom pravidiel programu potvrdzujú, že sú si vedomí povinnosti hlásiť ihneď úraz. V závislosti na rozsahu úrazu je zabezpečený okamžitý prevoz klienta do nemocnice vozidlom organizácie, prostredníctvom RZP, alebo je úraz ošetrený v podmienkach centra. Riaditeľ centra je v prípade jeho neprítomnosti informovaný podľa závažnosti buď priamo telefonicky alebo sms správou, alebo mailovou správou, personál s ním konzultuje správnosť postupov. V prípade nedostupnosti riaditeľa centra majú zamestnanci centra kontakt na zástupcu.

V prípade nezhôd medzi klientmi ústiacimi do fyzického napadnutia je personálom zrealizovaný zápis s aktérmi a svedkami, v prípade potreby je privolaná polícia. Na najbližšom sedení zamestnancov skupiny s odborným tímom centra sa zváži postup riešenia situácie, zvyčajne sa problém okrem komunikácie priamo s aktérmi, svedkami rieši aj na skupinovom sedení v záujme čo najobjektívnejšieho posúdenia príčin vzniku a priebehu rizikovej situácie. V prípade napadnutia personálu vždy zabezpečuje riešenie situácie ďalší z členov personálu, ktorý si môže prizvať na pomoc hovorcu komunity alebo fázovo najstarších členov. Služby personálu sú nastavené tak, aby v areáli boli prítomní vždy dvaja z ich radov.

Centrum má k dispozícii osobný automobil, vždy aspoň jeden zo službukonajúceho personálu má oprávnenie riadiť tento automobil.

Opis ponuky následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu.

Filozofiou nášho centra je, aby klient ukončil program s jasnou perspektívou zapojenia sa do spoločnosti v rámci trhu práce alebo ďalšieho vzdelávania. Systém povinností osvojený v centre si prenáša do domáceho prostredia, spolupracujúca rodina alebo iná vzťahovo blízka osoba mu je nápomocná pri jeho začlenení sa. Klient má ponuku ďalšieho kontaktu s našim zariadením.

Osobitné postupy platia pre situáciu, kedy klient napriek odporúčaniam z programu predčasne odíde. V prípade, že sa nevráti do 48 hodín, je jeho požiadavka návratu do programu vždy starostlivo zvážená podľa okolností, za ktorých o znovuprijatie požiadal. Centrum si vyhradzuje právo neprijať nespolupracujúceho klienta, ktorý odišiel z centra a skôr ako po polroku žiada opäť o príjem. Odmietnutie sa zvažuje najmä ak hrubo porušil pravidlá komunity, ohrozil ostatných klientov alebo zamestnancov, ktorý počas pobytu neustále deklaroval, že mu náš typ programu osobnostne nevyhovuje. V tomto prípade dostáva od nás kontakt na iné zdravotnícke zariadenia alebo resocializačné centrá, prípadne jeho situáciu a vhodnosť iného zariadenia konzultujeme s príslušnou sociálnou kuratelou v mieste jeho bydliska.

Pri ukončení klientovi pomáhame s presunom zdravotnej dokumentácie v mieste bydliska a sprostredkúvame tiež kontakt s psychiatrom, ak je potrebné, aby naďalej pokračovala ambulantná liečba. O odchode informujeme tiež príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.