Kontaktná adresa:
Komunita Ľudovítov, n.o., Palárikovo, časť Ľudovítov, Šopy 3, 941 11,
t.č. 035/6493985, 0904/804099

Komunita Poloma, SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen
t.č. 045/5242119, 0902/835195

 • adresa miest vykonávaných opatrení:
  Šopy 1234, 941 11 Palárikovo časť Ľudovítov

Poloma 2438, 963 01 Krupina

 • účel Centra: vykonávanie resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog alebo nelátkových závislostí pobytovou formou

-muži a ženy od 18 rokov závislí od alkoholu, drog alebo hazardných hier, internetu, počítačových a iných hier
-dievčatá a chlapci od 15 – 18 rokov závislí od alkoholu, drog alebo hazardných  hier, internetu, počítačových a iných hier
-dievčatá a chlapci od 15 – 18 rokov, ktorým pobyt v centre uložil súd neodkladným opatrením vo veci uloženia výchovného opatrenia alebo výchovným opatrením pred 1. januárom 2019 s predpokladaným dátumom ukončenia  pobytu najneskôr k 31.12.2019

 • Vek klienta od 15 rokov
 • Odporúčanie psychiatra na pobyt v resocializačnom centre
 • Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Schopnosť klienta porozumieť programu centra, akceptovať ho a byť ochotný k stanoveniu spoločných cieľov individuálneho resocializačného plánu
 • Spolupráca rodiny klienta ( najmä v prípade maloletého klienta)
 • maloletý klient neabsolvoval pred nástupom do centra štvortýždňovú hospitalizáciu na psychiatrickom oddelení a nemá odporúčanie detského psychiatra k pobytu
 • pobyt klienta v centre s resocializačným programom je nariadený súdom po 1.1.2019
 • klient nedodržiava pravidlá obsiahnuté v programe Centra
 • klient sa bez uvedenia dôvodu nevráti v určenom čase z pobytu mimo Centra
 • závažné zdravotné problémy klienta, ktoré nemožno zvládnuť v podmienkach Centra:
  • infekčné ochorenia typu HIV, HCV (riziko ohrozenia vzhľadom na nízku mieru zodpovednosti ostatných klientov často s duálnymi diagnózami),
  • zmyslové vady (nevidiaci klient, nemý, nepočujúci)
  • zdravotný postih vyžadujúci bezbariérový prístup klienta
  • aktuálne silne pod vplyvom návykovej látky, tento stav znemožní, aby s plným vedomím prijal podmienky resocializačného programu – na overenie podozrenia je centrum oprávnené požadovať od klienta aktuálne lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Metódy práce používané v našom centre:

 • Individuálne práca s klientom
 • Skupinová práca s klientom
 • Práca s rodinou klienta
 • Oblasť pracovných aktivít
 • Športová a záujmová činnosť
 • Vedenie k spiritualite
 • Zdravotná starostlivosť o klientov
 • Vzdelávanie klientov

Z dôvodu prehľadnosti textu získate bližšie informácie o metódach práce po sltačení na odkaz v tomto odseku, alebo stlačením na záložku hlavného menu „Metódy práce“.

Prestup do vyššej fázy nie je automatický po uplynutí určeného počtu týždňov, závisí od plnenia si povinností vo fáze, v ktorej sa klient aktuálne nachádza, od zhodnotenia progresu samotným klientom, komunitou a odborným tímom centra. Celý obsah prestupovej skupiny je zapísaný v skupinovom zošite, ktorý je archivovaný 10 rokov a je prístupný k priebežnému nahliadnutiu klienta počas pobytu. Klient môže : vôbec nepostúpiť do vyššej fázy, postúpiť čiastočne do vyššej fázy len v rámci povinností fázy, alebo postúpiť do celej fázy aj s výhodami fázy. Spätnú väzbu môžu dávať pri prestupe klienti všetkých fáz, odporúčanie prestupu štvrté a piate fázy. Následne odporúčanie dávajú zamestnanci skupiny a odborný tím centra. Ich odporúčania sú podkladom, z ktorého vychádza pri rozhodnutí o prestupe riaditeľ centra alebo poverený člen odborného tímu centra.

Ak si klient opakovane napriek upozorneniam neplní povinnosti vyplývajúce mu z fázy, príp. hrubo porušuje zákazy a využíva práva vyšších skupín, možno mimoriadne po porade zamestnancov skupiny a odborného tímu centra udeliť klientovi sankciu presunu o fázu nižšie. Zápis o dôvodoch presunu do nižšej fázy je súčasťou spisu klienta. Klient po porade s fázovo staršími klientmi si môže požiadať o vrátenie fázy prostredníctvom prestupovej skupiny najskôr po troch týždňoch od udelenia nižšej fázy.

Vo výnimočných prípadoch, pri zvlášť hrubých porušeniach režimu ktoré vážne ohrozujú  zdravie ostatných klientov alebo opakovaných porušeniach pravidiel, ktoré klient nedodržiava pre silne egocentrické zameranie na svoje výhody a/alebo zásadne poruší kardinálne zákony, môže byť klientovi udelená zvláštna forma fázy, tzv. pokora. Podmienkou udelenia „pokory“ je súhlas všetkých odborných zamestnancov centra. Klient ostáva vo fáze, ktorú dosiahol, na určitý čas, kým sám nepožiada o jej zrušenie, má však zrušené výhody fázy a obmedzený prístup k bežným výhodám ktoréhokoľvek člena komunity a výhody, ktoré mu boli priznané individuálne za predchádzajúci progres v programe (nesmie zasahovať do režimu, navrhovať zmeny režimu, mať jedlo navyše – ak ostane na dupľu -, vyberať si aktivitu, ktorej sa chce venovať, starať sa o obľúbené zviera v komunite ak má oň záujem aj iný člen komunity a pod., nesmie si vyberať čaj, kávu, mať účes, značkové oblečenie, darované sladkosti od návštev ľudí zvonku, nezúčastňuje sa kultúrneho a športového programu mimo komunity.

Klient má právo na poskytovanie všetkých opatrení, ktoré sú obsiahnuté v programe centra. Určité obmedzenia vo vzťahu k dĺžke a fáze pobytu sú definované v jednotlivých fázach, ktoré sú popísané vyššie, kontakt so vzťahovo blízkymi osobami je popísaný v odseku „Práca s rodinou“. V zásade platí, že klient prvej fázy má kontakt s rodinou prostredníctvom personálu, ostatné fázy majú kontakt formou listov neobmedzene, prostredníctvom telefonátov častejšie prestupom do vyšších fáz. Osobný kontakt začína od druhej fázy v rámci rodičovských skupín konajúcich sa 1 x mesačne, od tretej fázy prostredníctvom priepustiek postupným zvyšovaním počtu hodín. Pri závažnom porušení pravidiel sankcionovaných sankciou v trvaní 10 dní sa telefonický kontakt prerušuje, listový môže trvať naďalej neobmedzene. V prípade, že klient chce opustiť zariadenie, telefonický kontakt s rodinou mu je naopak odporúčaný.

Klient ako súčasť dohody s našim centrom pri vstupe súhlasí s otváraním jeho pošty a balíkov za jeho prítomnosti, ak ide o súkromnú korešpondenciu. Ak klient nesúhlasí s otvorením úradnej pošty a pokladá obsah pošty za listové tajomstvo, centrum jeho žiadosť plne akceptuje. Ak klient požiada o uschovanie listu, obálka je prelepená a opatrená jeho podpisom cez prelepenú časť tak, aby bolo úplne preukázateľné, že nedošlo k poškodeniu a otvoreniu obálky. Ak má riaditeľ centra podozrenie, že obsah balíka s utajeným obsahom môže poškodiť zdravie alebo majetok a klient nespolupracuje na riešení situácie, môže to byť dôvodom na ukončenie platnosti dohody a vylúčenie klienta. Zápis je súčasťou spisu.

Klient má právo sťažovať sa na situácie v komunite a postupy centra, ktoré vníma ako ponižujúce, znevažujúce, nerešpektujúce jeho práva a dohodnuté postupy programu. Môže tak urobiť prostredníctvom riaditeľa centra. Ak jeho postup k náprave nepovažuje za dostatočný, alebo nechce kontaktovať riaditeľa centra, môže osloviť osobne alebo telefonicky predsedu správnej rady. Ďalšou možnosťou je žiadať telefonický kontakt s orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v mieste trvalého bydliska, dohodnúť s orgánom osobnú návštevu bez prítomnosti zamestnancov centra. Tento postup možno zabezpečiť aj pri jeho požiadavke o kontakt s verejným ochrancom práv.. Klient nesmie byť za tieto aktivity sankcionovaný.

Klient počas celého pobytu v centre nemá prístup k internetu, ak to nevyžaduje jeho zadelenie do vzdelávacieho programu. V takomto prípade dozerá na jeho prácu na PC personál, klient pri bežnej vzdelávacej príprave prioritne využíva PC, ktoré neobsahuje pripojenie na internet.

Povinnosti klienta sú definované programom centra (od klienta očakávame okrem jeho akceptácie aj aktívny postoj k jeho napĺňaniu a konštruktívnemu obohateniu) a popisom jednotlivých fáz. Taktiež je  jeho povinnosťou priebežne žiadať o pomoc a vysvetľovanie pravidiel, byť otvorený k dialógu a ochotný napĺňať poslanie centra ako komunity – vzájomná spolupráca, ohľaduplnosť, empatia, priateľstvo, efektívna spätná väzba ostatným členom.

Povinnosti definujeme aj pre vzťahovo blízkych príbuzných klienta, ktorých spolupráca a podpora klienta v programe je jednou z najdôležitejších a rozhodujúcich súčastí úspešného absolvovania programu. V prípade, že sa predpokladá klientov návrat do rodiny (a podľa možností nielen vtedy), od príbuzných očakávame plnenie nasledovných povinností:

 • dôkladne sa oboznámiť s programom centra, metódami práce
 • byť prístupný kontaktu s našim centrom, na požiadanie a po súhlase klienta poskytovať doplňujúce informácie potrebné k progresu klienta v programe, napomáhať pri riešení problémov, ktoré možno ich pomocou obsiahnuť
 • reflektovať na ponuku informovanosti o klientovi v prvej fáze pobytu 1x týždenne, príp. osobnej návštevy centra podľa potreby
 • absolvovať skupinovú alebo individuálnu formu rodinnej terapie s klientom
 • reflektovať na ponuku zúčastňovania sa rodičovských skupín a terénnych pobytových programov, kultúrnych a športových akcií mimo komunity, kde prizývame aj rodinu
 • na rodičovských skupinách aktívne vstupovať, prinášať a riešiť osobné problémy, ktoré môžu mať dopad na možné zlyhania klienta v rámci kontaktu s ním v centre, na priepustkách, po návrate od nás, poskytovať efektívnu spätnú väzbu ostatným rodičom
 • v tretej fáze programu klienta v rámci systému priepustiek byť sprevádzajúcim z komunity aj pri návrate, pomáhať mu preniesť si režimové pravidlá do nechráneného prostredia
 • na priepustkách tráviť čas v súlade s fázou, v ktorej sa klient nachádza, neumožňovať výhody vyšších fáz (napr. prístup k telefónu, internetu, kontakt s okolím, ktoré by neznalosťou programu a pravidiel mohlo ohroziť klientov progres, ponuka nezdravej stravy a bez obmedzení – podpora baživosti, užívanie návykových látok  – aj legálnych – v prítomnosti klienta, ponechanie týchto látok v prostredí, ktoré umožní klientovi prístup a zneužitie, pri prvých priepustkách nechať ho bez dozoru alebo tráviť čas izolovane – napr. pozeraním TV)
 • po ukončení priepustky zabezpečiť striktné dodržanie času návratu, v prípade vážnej prekážky ihneď personál informovať, mailovo popísať priebeh priepustky, definovať problémy, príp. otázky ( možno poskytnúť radu aj v priebehu priepustky telefonicky)
 • v prípade akýchkoľvek nejasností, neistôt, informácií od klienta, ktoré znižujú dôveru rodiny voči centru požiadať o kontakt, stretnutie, byť otvorený, pomenovať problém a byť prístupný k hľadaniu riešenia
 • v prípade žiadosti o návštevu mimo dohodnutého stretnutia sa telefonicky objednať
 • rešpektovať zákaz vstupu do areálu kedykoľvek bez ohlásenia

Ak rodina nie je schopná a ochotná dodržiavať vyššie uvedené pravidlá, dohodujeme s klientom riešenia obmedzujúce kontakt s nimi a trávenie priepustiek s inými osobami, ktorých ochotu spolupracovať v najlepšom záujme klienta máme overenú.

Filozofiou nášho centra je, aby klient ukončil program s jasnou perspektívou zapojenia sa do spoločnosti v rámci trhu práce alebo ďalšieho vzdelávania. Systém povinností osvojený v centre si prenáša do domáceho prostredia, spolupracujúca rodina alebo iná vzťahovo blízka osoba mu je nápomocná pri jeho začlenení sa.

Klient má ponuku víkendových pobytov, najčastejšie 1x mesačne v priebehu prvého polroka odchodu od nás. Taktiež má ponuku zúčastniť sa letných týždenných terénnych pobytových programov, táto ponuka platí tiež pre jeho rodinných príslušníkov. V ktorejkoľvek časovej fáze pobytu mimo centra má právo požiadať o posilňovací niekoľkodňový pobyt. Výnimku tvorí prípad, kedy klient napriek odporúčaniam z programu predčasne odíde. V prípade, že sa nevráti do 48 hodín, nie je prijatý naspäť na príjem skôr ako po pol roku. V tomto prípade dostáva od nás kontakt na iné zdravotnícke zariadenia alebo resocializačné centrá

Pri ukončení klientovi pomáhame s presunom zdravotnej dokumentácie v mieste bydliska a sprostredkúvame tiež kontakt s psychiatrom, ak je potrebné, aby naďalej pokračovala ambulantná liečba. O odchode informujeme tiež príslušný orgán SPO.