Program Centra pre deti a rodiny

Komunita Ľudovítov, Komunita Poloma

(ďalej len Centrum)

 

Kontaktná adresa:

Komunita Ľudovítov, n.o., Palárikovo, časť Ľudovítov, Šopy 3, 941 11,

t.č. 035/6493985, 0904/804099

Komunita Poloma, SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen

t.č. 045/5242119, 0902/835195

 

adresa miest vykonávaných opatrení: Šopy 1232, 941 11 Palárikovo časť Ľudovítov

Šopy 1233, 941 11 Palárikovo časť Ľudovítov

Šopy 1234, 941 11 Palárikovo časť Ľudovítov

Poloma 1298, 963 01 Krupina

Poloma 2438, 963 01 Krupina

 

účel Centra: vykonávanie resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog alebo nelátkových závislostí pobytovou formou

 

opis cieľovej skupiny: -muži a ženy od 18 rokov závislí od alkoholu, drog alebo hazardných

hier, internetu, počítačových a iných hier

-dievčatá a chlapci od 15 – 18 rokov závislí od alkoholu, drog alebo

hazardných  hier, internetu, počítačových a iných hier

 

podmienky prijatia:

  • Vek klienta od 15 rokov
  • Odporúčanie psychiatra na pobyt v resocializačnom centre
  • Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Schopnosť klienta porozumieť programu centra, akceptovať ho a byť ochotný

k stanoveniu spoločných cieľov individuálneho resocializačného plánu

  • spolupráca rodiny klienta ( najmä v prípade maloletého klienta)

 

dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v Centre:

  • maloletý klient neabsolvoval pred nástupom do centra štvortýždňovú hospitalizáciu na psychiatrickom oddelení a nemá odporúčanie detského psychiatra k pobytu
  • klient nedodržiava pravidlá obsiahnuté v programe Centra
  • klient sa bez uvedenia dôvodu nevráti v určenom čase z pobytu mimo Centra
  • závažné zdravotné problémy klienta, ktoré nemožno zvládnuť v podmienkach Centra:

* infekčné ochorenia typu HIV, HCV (riziko ohrozenia vzhľadom na nízku mieru zodpovednosti ostatných klientov často s duálnymi diagnózami),

* zmyslové vady (nevidiaci klient, nemý, nepočujúci)

* zdravotný postih vyžadujúci bezbariérový prístup klienta

  • aktuálne silne pod vplyvom návykovej látky, tento stav znemožní, aby s plným vedomím prijal podmienky resocializačného programu – na overenie podozrenia je centrum oprávnené požadovať od klienta aktuálne lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

 

 

dĺžka pobytu:

  • 18-24 mesiacov
  • pobyt nad 24 mesiacov sa môže predĺžiť len o dobu, ktorú musí byť klient hospitalizovaný pre somatické alebo psychické komplikácie zdravotného stavu

 

Celkový počet miest v Centre komunity Ľudovítov : 25

V Centre Ľudovítov máme 2 skupiny pre plnoleté fyzické osoby. Z toho jedna skupina má kapacitu 12 klientov a druhá skupina má kapacitu 13 klientov.

 

Celkový počet miest v Centre komunity Poloma : 22

V Centre Poloma máme 2 skupiny jedna pre maloletých klientov s kapacitou 12 a druhá pre plnoleté fyzické osoby s kapacitou 10 klientov.

 

Opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra a opis podmienok utvorených pre bývanie vrátane opisu podmienok zachovania súkromia:

Budova Šopy č. 1234 je určená pre ženské lôžka, k dispozícii je 6 lôžok. Vstup je cez uzavretú  vstupnú halu, odtiaľ je priamo vstup do ženskej prezliekarne alebo vstup do obytných miestností domu. Tento začína chodbou, ktorá je využívaná  pre odkladanie vrchného ošatenia. Z nej sa prechádza do dvoch izieb,  jedna s kapacitou 4 lôžka a ďalšia s kapacitou 3 lôžka. Ďalšia miestnosť je určená pre personál. Na poschodí sa nachádza izba s dvomi lôžkami, miestnosť pre skupinovú prácu s klientmi s celkovou kapacitou 30 osôb a miestnosť, ktorá je predelená na dve časti, prvá časť je kreatívna dielňa, druhá časť slúži ako sušiareň a sklad prádla. Prízemie má priestory pre sociálne zariadenia klientov – 2 x samostatná miestnosť WC, 1 miestnosť s dvomi sprchami a dvomi umývadlami a sociálne zariadenie pre ženský personál. Budova má pristavanú ďalšiu časť so samostatnými vchodmi do dielne a kotolne.

Budova stravovacej prevádzky v jej časti prízemie obsahuje sklady potravín, prípravovňu mäsa a zeleniny, kuchyňu, jedáleň, sociálne zariadenia. Samostatným vonkajším schodiskom sa prechádza na podkrovie, ktoré má dve izby, zvlášť WC a zvlášť kúpelňa. Tieto priestory sa využívali na bývanie klientov s Covidom a klientov v karanténe, na pranie ich prádla.

Ďalšia budova centra Šopy č. 1233 je vzdialenejšia od tejto zástavby, má mužské lôžka, spolu 19 lôžok. Po vstupe z chodby je po pravej strane kancelária a izba pre mužov s 3 lôžkami. Na ľavej strane je ďalšia kancelária, oproti izba s 4 lôžkami. Prízemie má tiež 2 sprchové kúty, 2 umývadlá, 2x WC a pisoár. Na poschodí vľavo je izba so 4 lôžkami, ďalšia so 4 lôžkami, malá pre personál. Ďalšia slúži ako študovňa a oproti je izba s ďalšími 4 lôžkami. Aj tu sú k dispozícii 2 sprchy, 3x umývadlo, 1x pisoár, 2x WC.

Centrum má k dispozícii ďalšiu vzdialenejšiu budovu Šopy č. 1232, ktorá má obytné len prízemie. Po vstupe je možné ísť vľavo do miestnosti prezliekárne mužov pre pracovné aktivity. Ďalšia miestnosť slúži ako posilňovňa. Objekt má kúpeľňu s WC, sklad, izbu pre personál, archív.

Medzi budovami je ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je využívané na futbal, volejbal, vybíjanú, prístrešok pre letné sedenie a ďalšie vonkajšie priestory sú využívané na animoterapiu (chov hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz, hydiny), hipoterapiu a canisterapiu a dopestovávanie zeleniny a ovocia pre vlastnú spotrebu.

 

Budova Poloma 2438, v ktorej je 10 lôžok, je určená pre dospelé fyzické osoby. Táto budova je  poschodová, do ubytovacích priestorov na podkroví sa vchádza vonkajším schodiskom. Vstupuje sa cez vstupnú halu, ktorá je využívaná ako priestor pre odkladanie vrchného ošatenia. Nachádzajú sa tu dve izby, jedna s kapacitou 4 lôžka pre ženy, jedna s kapacitou 6 lôžok pre mužov. Na poschodí je ďalšia  miestnosťou pre skupinovú prácu s klientmi s celkovou kapacitou 30 osôb a miestnosť pre personál. Tiež sa tu nachádza miestnosť pre pranie prádla. Podkrovie má priestory pre sociálne zariadenia klientov – 2 x samostatná miestnosť WC pre klientov, zvlášť muži, zvlášť ženy, 1 WC pre personál. Nachádzajú sa tu dve kúpeľne s dvomi sprchami a dvomi umývadlami, označené zvlášť pre mužov a pre ženy.

Súkromie klientov je zachované tým, že do každej tejto miestností sa vchádza z chodby samostatne. Obsahujú taký spôsob uzamykania, že ak sa z vnútornej strany klient zamkne (otočením gombíka) a odmieta otvoriť po opakovaných vyzvaniach, môže personál použiť špeciálny univerzálny kľúč na otvorenie. Kúpeľne majú tiež na dverách tabuľku s otočnými nápismi voľno a obsadené.

Táto budova má na prízemí miestnosti so samostatným vchodom – posilňovňu, miestnosť pre sklad náradia, tiež samostatnú miestnosť, ktorá slúži ako prezliekáreň pre dievčatá a ženy na pracovné aktivity. Cez ďalšie vonkajšie vchodové dvere sa prechádza do sektoru kuchyne, jedálne a skladov s priestorom na odkladanie šatstva a WC. Ďalšia miestnosť so samostatným vchodom je kotolňa.

Z opačnej strany budovy je vchod pre klientov, ktorý pokračuje predsieňou pre odkladanie vrchného šatstva a obuvi pred vstupom do samotnej jedálne. Jedáleň má kapacitu 32 miest, cez výdajné okienko z kuchyne je podávaná strava pre klientov a personál. Budova disponuje vonkajšou terasou pričlenenou k jedálni, ktorá je v lete využívaná ako letná jedáleň.

Budova Poloma 1298 má v podkroví chlapčenské lôžka – spolu 7 v dvoch na seba nadväzujúcich miestnostiach a dievčenské lôžka na opačnej strane budovy v počte 5 lôžok, spolu 12 lôžok. Aj izby pre chlapcov aj izba pre dievčatá majú svoje samostatné WC, kúpeľňu s dvomi umývadlami a dvomi sprchovými kútmi. Na poschodí sa ešte nachádza miestnosť pre personál a miestnosť, ktorá je jednoposteľová, možno ju využívať ako izolačnú miestnosť pre klientov, je v nej tiež skladované prádlo.

Na prízemí je vstupná chodba, ktorá zároveň slúži ako odkladací priestor pre  obuv klientov. Sú tu dve miestnosti, jedna pre personál a jedna miestnosť, ktorá slúži ako študovňa. Ak je klient vo vyššej ako prvej fáze, môže tu osamote študovať alebo realizovať iný, pre seba potrebný samostatný program, o obsadenosti miestnosti informuje tabuľka na dverách.  Samostatná aktivita môže byť personálom schválená pri obsadenosti tohto priestoru aj na obytných izbách. Centrum vytvára podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodičom (prípadne inou blízkou osobou) nepobytovou formou pre tieto osoby. Organizuje aktivity v prípade práce s týmito osobami počas dňa tak, aby im miestnosť študovňa bola počas dňa prístupná.

Na prízemí je tiež samostatné WC a sprchový kút pre personál. Súkromie všetkých osôb v rámci WC a kúpeľne je taktiež zabezpečené špeciálnymi zámkami, tak ako je to v budove pre dospelých klientov a taktiež s označením tabuľkou, ktorá uvádza obsadenosť kúpeľní.

Osobitným vchodom z nádvoria do tejto budovy sa vchádza do miestnosti, kde sa  spracúvajú a odkladajú mliečne výrobky, odtiaľto tiež vedie vchod do podzemnej pivnice, pre klientov je vchod neprístupný. Centrum má k dispozícii ďalšiu miestnosť v tejto budove so samostatným vchodom, slúži ako prezliekareň pre chlapcov a mužov pri príprave na pracovné aktivity. Ďalšou samostatnou miestnosťou budovy je kotolňa.

Na nádvorí týchto budov je umiestnený prístrešok slúžiaci pre posedenie pri nepriaznivom počasí (vrátane letných horúčav).

Pod budovami je ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je využívané na futbal, volejbal, vybíjanú. Za budovami je postavená hospodárska budova, humno a maštale, kde sa chová hovädzí dobytok, kozy a ovce, kone pre hipoterapiu a kde sú priestory pre uskladnenie krmiva a poľnohospodárskych strojov, voliéry pre psy na canisterapiu. Bezprostredne s obytnými plochami susedia záhrady, kde si klienti v rámci pracovných aktivít pestujú zeleninu a ovocie a pasienky pre zvieratá.

Na najvzdialenejšej časti areálu je umiestnená samostatne stojaca kaplnka. Je zasvätená Božiemu milosrdenstvu, má kapacitu 32 miest na sedenie.

 

Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v skupinách a v odbornom tíme centra

 

Centrum má 4 skupiny, podľa vyhlášky č.103/2018 má mať 17 zamestnancov na skupinách, v odbornom tíme 5,3 odborných zamestnancov, spolu 22,2 zamestnancov.

 

Prvá skupina – pre zmiešanú skupinu ženy a muži v komunite Ľudovítov, s kapacitou 10 osôb v skupine má obsiahnuť :

2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca/psychológia

2x zamestnanec s úplným stredným resp. vyšším vzdelaním,

 

Druhá skupina – pre mužov v komunite Ľudovítov, s kapacitou 15 osôb v skupine má obsiahnuť.:

2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia/sociálna práca

2x zamestnanec s úplným stredným resp. vyšším vzdelaním,

 

Tretia skupina  – pre deti do 18 rokov na Polome, s kapacitou 12 osôb v skupine má obsiahnuť:

2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca/psychologia

1x zamestnanec s úplným stredným zdravotníckym vzdelaním

2x zamestnanec s úplným stredným resp. vyšším vzdelaním 

 

Štvrtá skupina – pre dospelé fyzické osoby na Polome, s kapacitou 10 osôb v skupine má obsiahnuť:

2x  pracovník s  VŠ vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca/psychológia

2x zamestnanec s úplným stredným resp. vyšším vzdelaním

 

Počet zamestnancov a profesná štruktúra v odbornom tíme Centra, predpis podľa vyhlášky č. 103/2018 spolu 3,5 sociálny pracovník a 1,8 psychológ, t.j. 5,3 zamestnancov v členení:

Deti: 1,2 úväzku u sociálneho pracovníka a 0,6 úväzku psychológ

PFO: 2,3 úväzku u sociálneho pracovníka  resp. špec. pedagóga a 1,2 psychológa.

 

Spolu 5,5 zamestnancov odbornom tíme, obsadenosť pozícií je úplná podľa vyhlášky.

V programe Centra nami nastavený počet: 4x sociálny pracovník, 2x psychológ, 1x špec. pedagóg, t.j. 7 zamestnancov odborného tímu.

ostatní zamestnanci: riaditeľ, administratívna pracovníčka, údržbár.

Spolu program nastavený na 27 zamestnancov.

 

 

Opis priebehu prijatia klienta na vykonávanie resocializačného programu v centre a opis spôsobu oboznámenia s resocializačným programom.

Prvému osobnému stretnutiu s klientom predchádza telefonický kontakt a/alebo vyplnenie kontaktného formulára, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke. Tento obsahuje tiež našu požiadavku vopred si preštudovať  program centra. V prípade, že klientom má byť maloletá osoba, požiadavka o preštudovanie programu sa vzťahuje na zákonného zástupcu. Od neho vyžadujeme, aby o programe centra informoval maloletého, umožnil mu dostupnosť informácií o programe centra, prípadne mu obsah programu sprostredkoval veku vhodnou formou.

Prvý spoločný kontakt má v optimálnom prípade formu prvokontaktného osobného stretnutia pred nástupom klienta na pobyt, prípadne telefonického. Obsahom stretnutia je doplňujúce vysvetlenie resocializačného programu zamestnancom centra, jeho špecifík, oboznámenie s priestormi, v ktorých program prebieha, vyjasnenie si prípadných nejasností a zodpovedanie doplňujúcich otázok k programu. Zo strany klienta alebo jeho sprevádzajúcich príbuzných (zákonného zástupcu) očakávame čo najvernejší popis problémov, pre ktoré žiada umiestnenie u nás, poskytnutie osobnej a rodinnej anamnézy, údaje týkajúce sa zdravia, definovanie očakávania od pobytu. Výsledkom  stretnutia by malo byť prerokovanie dohody medzi klientom (zákonným zástupcom) a centrom, ktorá obsahuje:

kontaktné údaje klienta a centra, kontaktné údaje zákonného zástupcu v prípade maloletého klienta;

predmet dohody (ktorý je v súlade s účelom, formou a metódami práce centra);

dobou a miestom vykonávania opatrení;

výšku úhrady za pobyt; práva a povinnosti dotknutých strán; súhlas klienta (zákonného zástupcu) s pobytom v centre;

súhlas klienta (a zákonného zástupcu) s tým, že bol dostatočne oboznámený s programom centra a boli mu dostatočne zodpovedané všetky doplňujúce otázky k programu centra;

podmienky ukončenia dohody

súhlas s nastavením individuálneho resocializačného plánu obsahujúceho aj predbežnú dĺžku pobytu so zahrnutím špecifických potrieb klienta.

Súčasťou dohody je aj súhlas klienta (zákonného zástupcu) so spracovaním osobných údajov a súhlas, aby mu centrum mohlo otvárať za jeho prítomnosti poštu a kontrolovať jej obsah v záujme ochrany klientov pred možným dodaním návykových látok alebo dohodnutia sa o postupoch, ktoré v skutočnosti ohrozia klientovu abstinenciu v zariadení alebo mimo zariadenia počas doby platnosti dohody.

Ak dôjde k dohode medzi klientom (zákonným zástupcom) a centrom a klient spĺňa zákonom stanovené podmienky (odporúčanie psychiatra, odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately na absolvovanie resocializačného programu v centre) klient môže byť následne prijatý do centra.

Na príjem si má priniesť ošatenie, obuv a veci osobnej spotreby podľa zoznamu, ktorý je dostupný na webovom sídle centra v časti: program/zoznam osobných vecí na príjem.

Zoznam obsahuje požiadavku na klienta priniesť so sebou: občiansky preukaz, kartu poistenca, kontakt na obvodného lekára, odporučenie psychiatra o spôsobilosti nástupu na pobyt v centre s resocializačným programom, odporučenie orgánu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately, prepúšťacie správy zo zdravotníckych zariadení ak bol hospitalizovaný pred nástupom do centra pred príjmom ku nám a lieky, ktoré boli psychiatrom ordinované, tiež ostatné lieky, ktoré užíva (napr. na alergiu a pod.), veci na bežné nosenie (uvedené presnejšie vo zverejnenom zozname), hygienické a písacie potreby. Na tomto mieste je tiež klient informovaný, že si hygienické potreby bude postupne dokupovať z vreckového, ktoré je limitované t.č na 20 eur mesačne, suma sa môže meniť v závislosti od inflácie a táto zmena je zaznamenaná formou dodatku ku zmluve. Tieto peniaze môže tiež použiť na nákup vlastnej kávy, čaju, ovocia, osobnej hygieny a pod.

Stránka komunity tiež informuje klienta o veciach, ktoré nie je dovolené mať v centre – mobil, šperky, drahé značkové oblečenie, kozmetiku na líčenie, parfémy, knihy a časopisy (sú klientom k dispozícii z vlastnej knižnice).

Určený zamestnanec spolu s klientom, ktorý mu je určený za „staršieho súrodenca“ v komunite, prekontrolujú veci spolu s klientom (a zákonným zástupcom) a spíšu zoznam vecí, ktoré ostávajú v komunite. Podpisom klient (zákonný zástupca) potvrdzuje súhlas so zoznamom vecí, ktoré u neho v centre ostávajú. Ostatné veci, ktoré nie sú doporučené k pobytu v centre, príbuzní zoberú domov, v prípade, že klient príde sám, označia sa mu a zamknú do skladového priestoru na to určenom. Tento postup je v záujme klienta, aby sa mu nepoškodili veci väčšej hodnoty a aby sa aj klient učil oceniť hodnotu vecí a chránil ich dostupným spôsobom pred znehodnotením.

Súčasťou vstupnej kontroly vecí klienta je aj jeho osobná kontrola. Klient v samostatnej miestnosti za prítomnosti personálu rovnakého pohlavia vyzlečie celý odev, ktorý mu je prekontrolovaný pre prípad uschovania si návykovej látky. Zároveň prebehne aj vizuálna kontrola tela, klient je povinný mať telo v polohe, ktorá znemožňuje návykovú látku ukryť v jeho záhyboch. V prípade maloletého klienta je prítomný pri prehliadke aj zákonný zástupca, v prípade, že si dieťa jeho prítomnosť neželá, je táto skutočnosť oznámená zákonnému zástupcovi a zaznamenaná do spisovej dokumentácie dieťaťa.

Ak je nájdená psychoaktívna látka, táto je v jeho prítomnosti priamo personálom zlikvidovaná spálením. Čokoľvek, čo odporuje programu centra, je tiež za jeho prítomnosti zlikvidované alebo odovzdané príbuzným (v prípade nesúhlasu klienta dochádza k ukončeniu platnosti dohody).

Po tejto prehliadke sa klient vracia do príjmovej miestnosti, kde je oboznámený so zásadami predchádzajúcimi možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia (BOZP a PO) a na znak súhlasu s ich dodržiavaním ich podpíše.

Ak sprevádzajúca vzťahovo významná osoba a klient súhlasia, môže aj táto doplniť osobnú a rodinnú anamnézu klienta a poznané skutočnosti z drogovej kariéry. Tieto údaje majú napomôcť poskytnúť čo najviac relevantných informácií v záujme čo najpresnejšieho nastavenia individuálneho resocializačného plánu.

Po absolvovaní príjmu je klient zamestnancom centra odovzdaný klientovi, ktorý mu je pridelený v roli staršieho súrodenca. Spolu s ním je zaradený do aktivity, ktorá práve v centre prebieha a má za úlohu počas prvých dní pobytu klienta veľmi konkrétne a dôsledne informovať príjmového klienta o prebiehajúcich aktivitách a jeho konkrétnych povinnostiach. Zamestnanci centra počas prvých 10 dní pobytu pri neplnení si povinností klienta (ak nejde vyslovene o zámerné a vedomé hrubé správanie porušujúce režim) reagujú usmernením, pomocou, klient nie je nijakým spôsobom sankcionovaný za porušenia režimu následkom nedostatočne osvojených pravidiel.

Všetky pravidlá programu, informácie o fázach liečby, zásadách BOZP, o domovom a izbovom poriadku a systéme výhod a sankcií má klient k dispozícii na izbe, kde sú uložené v chránenom kryte v spoločnom obale. Každá zmena programu je zapísaná dodatkom a vložená do spoločného obalu, resp. ak je  menené viac súčastí programu, klienti dostanú k dispozícii celý aktualizovaný celý program.

Zákonný zástupca je o tejto zmene informovaný na rodičovských skupinách, mailom, alebo prostredníctvom facebooku, alebo individuálne pri návšteve centra. Rozsah zmien však nikdy nepresahuje zásadné podmienky dohody a je len doplnením v rámci reakcie na nepredpokladané situácie (napr. pandémia Covidu a súvisiace vládne nariadenia).

 

 

 

 

Odborné metódy práce s klientom a nadväznosť na oblasť aktivizácie pracovných zručností klientov v systému jednotlivých fáz resocializačného programu:

 

Individuálna práca s klientom

 

 Individuálna sociálna práca začína kontaktom klienta resp. jeho príbuzných pri požiadavke o zaradenie do centra. Je mimoriadne dôležitá pri komunikácii s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len SPO) pred príjmom a po prijatí klienta do centra a pri spracovaní jeho osobných údajov. V prvej, adaptačnej fáze klienta, je zameraná na zber sociálnej anamnézy, dôležitý je tiež kontakt sociálneho pracovníka s úradmi ako pomoc klientovi pri vybavovaní dávok sociálnej pomoci, presunu zdravotnej dokumentácie a akejkoľvek ďalšej úradnej pošty (doterajšie štúdium, zamestnanie, príp. trestné stíhanie, exekútori, súdy, polícia a pod.) Jej ďalšou formou je poskytovanie pomoci klientovi pri začleňovaní sa do života v komunite, pri osvojovaní si sociálnych zručností a zručností potrebných na zvládanie denného režimu v komunite. V priebehu celého pobytu sociálny pracovník pomáha klientovi pri kontakte s úradmi, vedie ho k schopnosti samostatne si vedieť vybaviť úradnú poštu a celkovo písomný styk s úradmi. Koordinuje pomoc klientovi pri zdravotných problémoch rôzneho druhu prostredníctvom lekárov – špecialistov.

Dôležité miesto má sociálna práca v rámci poradenstva pri postupnom ukončovaní pobytu, voľby ďalšieho štúdia a/alebo profesijného uplatnenia a zabezpečovaní kontaktu klienta s relevantnými inštitúciami.

 

Individuálna psychologická diagnostika a poradenstvo – psychológ pomáha klientovi prostredníctvom psychodiagnostiky spoznávať jeho osobnosť, mentálnu a emočnú kapacitu k rastu, zachytávať zmeny v procese resocializačného programu, ktoré pomáhajú uvedomiť klientovi vlastné zdroje sebapodpory a rizikové a ochranné faktory v jeho sociálnom prostredí. Psychodiagnostika kladie dôraz na komplexné vyšetrenie osobnosti, okrem vstupnej diagnostiky zahrňujúcej najmä pozorovanie a štrukturovaný rozhovor využívame neskôr dotazníky, výkonové metódy, škály, projektívne metódy, ktoré poskytujú kontrolu efektívnosti nastavených postupov v rámci individuálneho resocializačného plánu. Psychologické poradenstvo je zamerané na náhľad klienta na  proces jeho osobnostných zmien vo fáze zmeny a emočnú korekciu postupných kontaktov s vonkajším nechráneným prostredím vo fáze resocializácie a integrácie vo vzťahových problémoch v komunite aj mimo komunity.

Psychológ môže realizovať psychodiagnostiku aj skupinovou formou. Interpretáciu výsledkov však prezentuje klientovi len individuálne.

Špecifikom nášho centra je aj zameranie na psychoterapiu, naše centrum zamestnáva dvoch certifikovaných psychoterapeutov a ďalších psychológov, ktorí priebežne absolvujú výcviky rôznych psychoterapeutických smerov so zameraním na postupy podporujúce úspešný resocializačný proces klienta.

 

Individuálne pedagogické vedenie – zamestnanec centra reflektuje potreby výchovy a vzdelávania klientov, ktorí majú popri absolvovaní resocializačného programu ambíciu dopĺňať si vzdelanie za účelom profesijného uplatnenia. Pedagóg je koordinátorom kontaktu klienta so školou, pomáha pri zabezpečovaní podkladov na učenie zo školy, z internetu, dohoduje so školou preskúšania v rámci individuálneho študijného plánu. Pomáha klientovi so samotnou prípravou, pochopením učiva, podľa požiadania klienta preskúša. Centrum uprednostňuje zamestnanca so špecializáciou špeciálny pedagóg a liečebný pedagóg, ktorý dokáže obsiahnuť a erudovane pomôcť pri vedení klienta aj v rámci prípadných odchýliek v rámci mentálnej úrovne a v rámci emočnej nestability a porúch správania.

 

Skupinová práca s klientom

 

Skupinová sociálna práca – v rámci nej považujeme samotných klientov za aktívnych spoluúčastníkov procesu. Aktívne vstupujú do spolurozhodovania o živote spoločenstva, participujú na riešení denných problémov, ich odstraňovaní a minimalizovaní, jej nositeľom je ranná komunita vedená hospodárom dňa určeného z radov klientov, ktorý dáva priestor na vyjadrenie klientov k organizácii dňa, rozdeleniu práce, poďakovaniam, sťažnostiam, prianiam a predsavzatiam, reflexiám k jednotlivým členom komunity. Komunita má svoj vplyv počas celého dňa na život jednotlivých jej členov zadefinovanou zodpovednosťou klientov na pracoviskách, rolami starších bratov a sestier, aktívnou účasťou klientov na skupinovej poradenskej aktivite. Na konci dňa má svoj priestor bilančná skupina, každý z klientov hovorí o svojom prežívaní počas dňa, významných momentoch dňa, ktoré ovplyvnili jeho myslenie a konanie. Je vedená hospodárom, ktorý na konci odovzdáva funkciu hospodára inému klientovi do ďalšieho dňa.

Má svoje ďalšie variácie :

Skupinové poradenstvo – Život v komunite prináša mnoho interakcií, ktoré vedú k vzniku prirodzených problémových situácií. Za pomoci odborného personálu sa klienti učia porozumieť svojim zlyhaniam, konfliktom, členovia komunity sú zdrojmi jasne formulovanej spätnej väzby. Klienti sa na základe týchto skúseností učia prijať iný pohľad a skúsenosť, učia sa novým spôsobom vzájomného správania a komunikácie a novým zručnostiam, ako sa so záťažovými sociálnymi situáciami vyrovnať.

Predprestupové a prestupové skupiny: majú pevnú štruktúru. Klient, ktorý požiadal o tento druh skupiny a je v poradí podľa dátumu požiadania, hodnotí pred celou skupinou svoj progres v programe. Každej prestupovej skupine do vyššej fázy predchádza predprestupová skupina, v rámci ktorej sa jednotliví členovia skupiny vyjadrujú k progresu konkrétneho klienta a upozorňujú ho na nedostatky, ktoré by si mal na sebe všímať a zvážiť ich odstránenie v záujme progresu v programe resocializácie a vyššej šance byť úspešný pri prechode do vyššej fázy. Pri prestupe do samotných fáz: v druhej fáze po tom, ako klient prečíta svoj štrukturovaný životopis pred skupinou, sa skupina vyjadruje u člena k jeho začleneniu sa do komunity, prijatiu a rešpektovaniu programu. Pri tretej fáze sa klient hodnotí sám v rámci tzv. štrukturovaného barometra, v rámci spätnej väzby klient prijíma pohľady skupiny na jeho proces sebapoznania a pripravenosť zvládnuť fázu zmeny jasne pomenovanými osobnostnými črtami, návykmi a spôsobmi správania klienta, ktoré má meniť a preberať zodpovednosť za seba a voči ostatným členom komunity ako zástupca klientov pri spoluriadení komunity. Pri štvrtej fáze klient posudzuje svoj progres v rámci fázy zmeny a pripravenosť osvojené nové formy správania prenášať postupne do nechráneného prostredia, skupina mu poskytuje tiež spätnú väzbu. V piatej fáze sa od klienta očakáva schopnosť integrácie všetkých novo osvojených návykov, zručností, vedomostí do bežného života mimo komunity vrátane rodiny a profesijného uplatnenia. Od skupiny taktiež dostáva spätnú väzbu. Definitívne o pokroku a pripravenosti na vyššiu fázu rozhoduje personál na základe sebareflexie klienta, spätných väzieb skupiny, dosiahnutého pokroku pri plnení individuálneho resocializačného plánu.

Fázové skupiny :  sú určené pre facilitovanie otvorenia sa skupiny klientov, ktorí sú v rovnakej fáze, zdieľanie úspechov a problémov v začleňovaní sa do fázy. Hlavne u nižších fáz sa snažíme vytvoriť priestor na vyjadrenie svojho prežívania, aktuálnych vnútorných rozporov, pomenovanie interakcií s klientmi iných fáz. Je vytvorený priestor pre diskusiu o obsahoch jednotlivých fáz v ich povinnostiach a výhodách, klient je konfrontovaný s vlastným vnímaním progresu a nastavenými požiadavkami fázy, v ktorej sa nachádza.

Tématické skupiny: sú zamerané cielene na poradenské, nápravné a prevýchovné postupy, klienti sa vzájomne a prostredníctvom personálu učia sociálnym zručnostiam, hlbšiemu poznaniu a osvojovaniu si spoločenských foriem správania, schopnosti plánovať a zodpovedne sa rozhodovať. Príkladom sú tématické skupiny zamerané na zásady slušného jednania, spoločenskej etikety, na kultúru stolovania, pravidlá postupov v písomnom a telefonickom styku, pravidlá bezpečnosti pri práci, na  zdravotnícku osvetu.

Samoriadiace skupiny: prebiehajú za pasívnej prítomnosti personálu, zväčša sú zvolávané fázovo staršími klientmi, ktorí chcú zadefinovať nové pravidlo, zásadu života v komunite tak, aby hotový návrh mohli potom konzultovať s personálom, alebo chcú navrhnúť zmenu programu v komunite pri významných sviatočných dňoch v roku.

Meetingy Anonymných alkoholikov, narkomanov, gemblerov : vychádzajú z tradície Anonymných alkoholikov, 12 krokov k prijatiu svojej diagnózy a vnútornej motivácii k zmene životného štýlu. Na viacerých sedeniach sa všetci klienti vyjadrujú k myšlienkam len jedného z krokov. Obmenou meetingov je zadanie témy, ktorú na základe diania v skupinovej terapii pomenuje personál, alebo sami klienti z vyšších fáz. K téme sa opäť vyjadruje každý klient, personál zasahuje do priebehu minimálne.

 

 

Práca s rodinou klienta

 

Vzhľadom k tomu, že sme zariadenie, ktoré sa prednostne venuje dospelým s nízkou hranicou veku, veľmi zvyčajne je s nami v úzkom kontakte jeho rodina, rodičia, pre ktorých náš klient je stále dieťaťom.

Prvý spoločný kontakt s nimi má formu prvokontaktného stretnutia pred nástupom ich dieťaťa na pobyt. Obsahom stretnutia je vysvetlenie nášho resocializačného programu, jeho špecifík, oboznámenie sa s priestormi, v ktorých program prebieha, vyjasnenie si prípadných nejasností. Zo strany rodičov očakávame čo najvernejší popis problémov s dieťaťom, pre ktoré žiadajú umiestnenie u nás, poskytnutie osobnej a rodinnej anamnézy  a ich očakávania od pobytu ich dieťaťa u nás. Výsledkom tohto stretnutia má byť čo najdôkladnejšie informovanie o nastavenom programe pre ich dieťa ak klient samotný o to žiada – ako významný prvok jeho podpory v motivácii k zmene.

 

Kontakt rodičov s dieťaťom počas pobytu u nás má presne definované pravidlá.

Po nástupe sa klient v prvej fáze nemôže s rodičom kontaktovať priamo. Kontakt zabezpečuje s rodičmi vedenie zariadenia prostredníctvom telefonátov, mailovo spravidla 1 x týždenne. Zariadenie informuje rodiča o priebehu adaptácie dieťaťa u nás, príp. si žiada ďalšie doplňujúce anamnestické údaje, ktoré napomáhajú nastaviť špecifiká individuálneho resocializačného plánu vo vzťahu k rozvoju  problémového správania a užívaniu návykových látok vrátane ich  manifestácie v rámci adaptačného procesu v komunite.

Výnimku tvorí krátky telefonát od klienta ak chce poblahoželať k životnému jubileu niekomu z členov primárnej rodiny alebo k sviatkom Vianoc, Veľkej noci, alebo ak zásadne a opakovane nesúhlasí s pobytom u nás a žiada o ukončenie pobytu.

Po prestupe klienta do druhej fázy zariadenie informuje ihneď rodiča o progrese dieťaťa. V tejto fáze môže klient požiadať o prvé stretnutie s rodičmi formou skupinovej práce s rodinou. Táto prebieha zvyčajne v rámci poobedňajšieho programu za účasti všetkých členov komunity s fokusovaním na rodinu, drogovú kariéru dieťaťa, vzťahy v rodine pred začiatkom drogovej kariéry. Rodičia dostávajú priestor na vyjadrenie svojho prežívania obdobia spoločného života s klientom, najmä v období jeho kontaktu s drogami, vzájomne si uzatvárajú udalosti a emócie z minulosti a spolu s nami si rodina definuje ciele zmeny a dĺžku ďalšieho pobytu u nás. Táto forma má pokračovanie v následných individuálnych sedeniach v ktorejkoľvek fáze resocializácie na základe požiadania klienta alebo rodičov. Má formu poradenstva.

Od tejto fázy spoločného stretnutia nastáva možnosť telefonovania rodičov s klientom 1x týždenne na 5 min., v prípade, že rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, dieťa môže telefonovať s každým rodičom po 5 minút. Písomný kontakt nie je obmedzený, najčastejšie prebieha napísaním listu, ktorý skenom posielame rodičovi a rodič odpovedá tiež mailovo za účelom zrýchlenia korešpondencie.

Tiež od tohto spoločného stretnutia sa môžu rodičia zúčastňovať rodičovských skupín realizovaných 1x mesačne. Ide o poobedňajší program, na ktorý môžu rodičia prísť po prvý krát krátko po rodičovskej skupine a môžu sa zvítať s dieťaťom a rozlúčiť. Na ďalšie rodičovské skupiny už môžu prísť skôr a sú zaradení do denného programu komunity s cieľom  zorientovať sa v bežných pravidlách a postupoch programu formou zážitku na sebe. Sú zadelení mimo vlastného dieťaťa, majú priestor spoznávať iných klientov, rodičov klientov, ich postoje, názory, ich obdobie drog v rodine. Obmedzenie kontaktu s vlastným dieťaťom mimo dozoru personálu je potrebné vzhľadom na tendenciu dieťaťa k použitiu zabehaných stereotypov správania voči rodičom pred príchodom ku nám formou manipulácie, tlaku a pod. Spolu s dieťaťom sa zúčastňujú po prípravnej skupine do tretej fázy spoločného stolovania, ktoré je časovo zaradené pred samotnou rodičovskou skupinou. Keď je klient v tretej fáze a v ďalších vyšších fázach, rodič môže prísť v ten deň do komunity už od rána a nemá žiadny obmedzený kontakt s dieťaťom.

Rodičia a príp. ďalšie vzťahovo významné osoby majú povinnosť pred príchodom preštudovať si pravidlá nášho programu zverejnené na webovom sídle organizácie, dodržiavať pokyny personálu a režim zariadenia.

V rámci rodičovských skupín sa rodičia učia porozumieť pravidlám resocializačného procesu, kontaktovania sa s dieťaťom, pripravujú sa na zvládanie spoločných priepustiek, učia sa meniť tie postoje, názory a rodinné pravidlá, ktoré klienta môžu ohroziť pri návrate. Vytvárame tu priestor na skupinovú psychoterapiu pod vedením psychoterapeuta, na spracovanie pocitov viny, hanby a zlyhania rodičov závislého dieťaťa, na zvládanie krízových životných situácií, ktoré môžu zásadne ovplyvniť úspešnosť zvládania návratu klienta a jeho záujmu o celoživotnú abstinenciu. Súčasťou je spoločné vyhodnocovanie progresu klienta v plnení individuálneho resocializačného plánu.

Po prestupe do tretej fázy klient pozýva svojich rodičov do komunity na najbližšiu nedeľu na slávnostný spoločný obed, kde pripravuje pre všetkých tzv. prestupový koláč. Od tejto fázy môžu rodičia prísť po dohode s vedením zariadenia do komunity na viac dní a byť podpornou súčasťou resocializačného procesu dieťaťa priamo v zariadení. Naďalej môžu byť v telefonickom kontakte s klientom (2 x týždenne) a priebežnom písomnom kontakte.  Umožňujeme mu tu kontakt aj s ďalšími vzťahovo významnými osobami (najčastejšie súrodenci alebo starí rodičia, ak sú to vzťahovo zvlášť významné osoby, môžu po individuálnom poradenstve mať kontakt už v druhej fáze).

Rodičia sa môžu v závislosti na fáze dieťaťa a obdobie od prestupu do druhej fázy zúčastňovať rodinných terénnych letných pobytových stretnutí, ktoré organizujeme buď v prírode mimo zariadenia alebo pri komunite. Súčasťou programu je intenzívna práca s rodinou zúčastnených rodín v trvaní niekoľko dní. Rodičia a ďalší rodinní príslušníci prijímajú na terénnom pobyte všetky zásady resocializácie ako klienti. Je pre klienta dôležitá vo všetkých fázach jeho pobytu – na začiatku, aby sa klient presvedčil o jednoznačnom postoji svojich blízkych k jeho závislosti a potreby pobytu v Centre, pre rodičov ujasniť si vnútorne postoj k potrebe zmeny klienta a vedieť ho jednoznačne vyjadriť, v ďalšom štádiu sa rodičia učia pochopiť svoj význam v utváraní si nových postojov a hodnôt dieťaťa a ponuku na ich zmenu, v posledných štádiách pobytu ako príprava na návrat svojho člena do rodiny. Na terénne terapie prichádzajú v rámci postresocializačnej starostlivosti i klienti, ktorí už ukončili pobyt v komunite, hovoria o ich skúsenostiach s adaptovaním sa na podmienky bežného reálneho života, sú pre klientov v komunite motiváciou k nachádzaniu zmysluplnosti svojho snaženia.

 

 

Štandardný denný režim

 

prac.deň         nedeľa              sobota

 

6.30                 7.00                 6.30              budíček

6.45-7.00        7.15-7.30        6.45-7.00      rozcvička, kŕmenie zvierat, dojenie

7.00-7.20

7.30-7.50        7.00-7.20      rajóny/vyvádzanie zvierat

7.20-7.30        7.50-8.00        7.20-7.30      kontrola poriadku, odstránenie nedostatkov

7.30-8.00        8.00-8.30        7.30-8.00      raňajky

8.00-8.15        8.30-8.45        8.00-8.15      kávy, čaje

8.15.- 9.00       8.45-9.00        8.15-8.45      ranné sedenie tímu/vzdelávacia akt. klientov

9.00- 10.00     9.00-10.00      8.45-9.45      ranná komunita

10.00-12.00     10.00-12.30     9.45-12.00  pracovné aktivity, desiata/ individ. práca s klientom

sobota canisterapia, nedeľa návšteva kostola

12.00-13.30     12.30-14.00    12.00-13.30   obed, kávy, čaje, obed. voľno, odrábanie sankcií

13.30-15.00     14.00-15.00    13.30-15.00  skupinová práca

nedeľa spoločná záujmová činnosť

15.00-16.30     15.00-16.30    15.00-16.30  pracovné aktivity/individ. práca s klientom

16.30-17.45     16.30-17.45   16.30-17.45   spoločná skupinová/záujmová činnosť                                                                                 pondelok:meeting/ predprestupy

Utorok: športová činnosť

Streda: vzdelávací program/učenie

Štvrtok: športová činnosť

Piatok: kultúrna aktivita/ učenie

Sobota: športová činnosť

Nedeľa: kultúrny program/učenie

17.45-18.00    17.45-18.00   17.45-18.00    odvádzanie zvierat

18.00- 19.30   18.00-19.30   18.00-19.30      voľno/ ukladanie os. vecí, pranie, vyšívanie                                                                          os. vecí, listy, komentáre,..

19.30- 20.00  19.30-20.00   19.30-20.00        večera

20.00-20.30   20.00-20.30   20.00-20.30       kontrola poriadku, odstránenie nedostatkov

20.30- 21.30  20.30-21.30   20.30-21.30       večerná bilancia

22.00                 22.00                22.00                 večierka

 

 

 

Klientov progres v plnení resocializačného programu je definovaný jednotlivými fázami resocializačného procesu od príjmu klienta až po jeho ukončenie pobytu. Prestup do vyššej fázy nie je automatický po uplynutí určeného počtu týždňov, závisí od plnenia si povinností vo fáze, v ktorej sa klient aktuálne nachádza, od zhodnotenia progresu samotným klientom, komunitou a odborným tímom centra. Kritériá prechodu do vyššej fázy sú dané:

*pripraveným životopisom alebo barometrom dodržaním štruktúry podľa predlohy (k dispozícii na každej izbe),

*sebahodnotením klienta v dosiahnutí stanovených cieľov vo fáze v súlade s povinnosťami a právami fázy, v ktorej sa práve nachádza a porovnanie so spätnou väzbou vyjadrením členov komunity (v tom sú zahrnuté: akceptovanie pravidiel, záujem o progres, záujem o spoluprácu s ostatnými, zodpovedné plnenie povinností, ochota k rozvíjaniu prosociálneho správania a rozvíjania pre život potrebných zručností a návykov),

*posúdením zamestnancov centra, či väčšia miera voľnosti a zodpovednosti, ktorá prináleží vyššej fáze, nebude pre klienta nebezpečenstvom k recidíve alebo negatívne neovplyvní progres iných členov komunity.

Celý obsah prestupovej skupiny je zapísaný v skupinovom zošite, ktorý je archivovaný 10 rokov a je prístupný k priebežnému nahliadnutiu klienta počas pobytu. Klient môže : vôbec nepostúpiť do vyššej fázy, postúpiť čiastočne do vyššej fázy len v rámci povinností fázy, alebo postúpiť do celej fázy aj s výhodami fázy. Spätnú väzbu môžu dávať pri prestupe klienti všetkých fáz, odporúčanie prestupu štvrté a piate fázy. Následne odporúčanie dávajú zamestnanci skupiny a odborný tím centra. Ich odporúčania sú podkladom, z ktorého vychádza pri rozhodnutí o prestupe riaditeľ centra alebo poverený člen odborného tímu centra.

Ak si klient opakovane napriek upozorneniam neplní povinnosti vyplývajúce mu z fázy, príp. hrubo porušuje zákazy a využíva práva vyšších skupín, možno mimoriadne po porade zamestnancov skupiny a odborného tímu centra udeliť klientovi sankciu presunu o fázu nižšie. Zápis o dôvodoch presunu do nižšej fázy je súčasťou spisu klienta. Klient po porade s fázovo staršími klientmi si môže požiadať o vrátenie fázy prostredníctvom prestupovej skupiny najskôr po troch týždňoch od udelenia nižšej fázy.

Vo výnimočných prípadoch, pri zvlášť hrubých porušeniach režimu ktoré vážne ohrozujú  zdravie ostatných klientov alebo opakovaných porušeniach pravidiel, ktoré klient nedodržiava pre silne egocentrické zameranie na svoje výhody a/alebo zásadne poruší kardinálne zákony, môže byť klientovi udelená zvláštna forma fázy, tzv. pokora. Podmienkou udelenia „pokory“ je súhlas všetkých odborných zamestnancov centra. Klient ostáva vo fáze, ktorú dosiahol, na určitý čas, kým sám nepožiada o jej zrušenie, má však zrušené výhody fázy a obmedzený prístup k bežným výhodám ktoréhokoľvek člena komunity a výhody, ktoré mu boli priznané individuálne za predchádzajúci progres v programe (nesmie zasahovať do režimu, navrhovať zmeny režimu, mať jedlo navyše – ak ostane na dupľu -, vyberať si aktivitu, ktorej sa chce venovať, starať sa o obľúbené zviera v komunite ak má oň záujem aj iný člen komunity a pod., nesmie si vyberať čaj, kávu, mať účes, značkové oblečenie, darované sladkosti od návštev ľudí zvonku, nezúčastňuje sa kultúrneho a športového programu mimo komunity.

 

  1. FÁZA – adaptačná, motivačná (1.- 7.týždeň)

 

POVINNOSTI

*prijať  a dodržiavať režim,  zapájať sa na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, spolupracovať s personálom a s prideleným „starším súrodencom“ v komunite a ďalšími klientmi

*dodržiavať osobnú hygienu, sprchovať sa počas večerného osobného voľna, pravidelne si strihať nechty a holiť sa, používať erárne posteľné prádlo, odev a obuv na bežné aktivity dňa používať cenovo nenáročné, akceptovať vstup personálu do priestorov na osobnú hygienu v prípade ohrozenia klientov

* snažiť sa vystupovať kultivovane, o svojom prežívaní a spätnej väzby rozprávať otvorene ale bez ponižovania, vulgárností, zámeru uškodiť ostatným

*zaslať písomnú gratuláciu blízkym príbuzným podľa uváženia (rodičia, súrodenci, životní partneri,…) ak majú sviatok (narodeniny, meniny)

* prijať zodpovednosť za pridelenú turnusovú aktivitu

v 4. týždni vypracovať životopis, ktorý preberie so st. bratom, alebo sestrou, následne spravidla aj personálom

v 5. týždni požiadať o predprestupovú skupinu ak má už vypracovaný životopis

v 7. týždni požiadať komunitu o prestup do druhej fázy

 

PRÁVA

* aktívne sa zapájať  na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, žiadať  personál priebežne o individuálnu pomoc v rámci sociálnej práce, psychologického poradenstva

* žiadať o výmenu prideleného  „staršieho súrodenca“ v komunite s dostatočným a oprávneným

zdôvodnením (o zmene rozhoduje riaditeľ centra)

*mať vreckové 5 eur na týždeň, nákup  cenovo výhodného čaju, kávy, ovocia

*cvičiť kolektívne športy, dievčatá fitness

*po zvážení personálu  možnosť návštevy kostola

*po zvážení personálu možnosť starať sa o zvieratá

*mať kontakt s vonkajškom prostredníctvom personálu, osobný  kontakt s vonkajškom žiadať  len

v súrnych, odôvodnených prípadoch

 

ZÁKAZY

*čítať časopisy, noviny a knihy okrem vyčlenenej literatúry pre prvé fázy (duchovná a motivačná lit., historická literatúra – zoznam je v knižnici)

*rozprávať sa s ostatnými prvými fázami a viesť  rozhovory o drogách a  životnom štýle, ktorý s tým súvisí

* bez doprovodu sa pohybovať po areáli do 4. týždňa pobytu  alebo opustiť areál

*mať značkové oblečenie, kozmetiku, vymieňať a požičiavať si osobné veci

*písať si tajný denník alebo si kresliť bez vedomia staršieho súrodenca a personálu (zakázané

tegovanie, skečovanie, grafity, spievať si a skladať  vulgárne a znevažujúce texty)

*sedieť v rohu na aktivitách

 

 

2.FÁZA – sebapoznávacia  (8.-20. týždeň)

 

POVINNOSTI:

*plniť si relevantné povinnosti 1. fázy

* požiadať o skupinu alebo individuálne stretnutie s rodinou v 10. týždni pobytu a po nej žiadať o kontakt s rodinou formou pravidelných telefonátov a/alebo pravidelne písať domov

* uvariť pre ostatných klientov prestupový puding pred rodičovskou skupinou

* aktívne pomáhať  vyšším fázam so vstupom príjmových klientov do komunity a byť zodpovedný na pridelenej pracovnej úlohe za plnenie úloh skupinou

* byť samostatný a zodpovedný za pridelenú turnusovú aktivitu

* byť starším súrodencom pre príjmového klienta

*v 17. týždni napísať tzv. „barometer“   plnenia programu zahŕňajúci sebareflexiu, vlastné vnímanie progresu a ďalšie očakávania od seba a komunity so starším súrodencom v komunite a následne personálom

* 18. týždni požiadať o predprestupovú skupinu

* v 20. týždni požiadať o prestup do tretej fázy

 

PRÁVA

* aktívne sa zapájať  na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, žiadať  personál priebežne o individuálnu pomoc v rámci sociálnej práce, psychologického poradenstva

*mať vreckové 5,- Eur na týždeň

*po návšteve rodiny v skupine raz týždenne telefonát domov 5 min. (ak žijú oddelene najbližší príbuzní možnosť volať každému )

* byť v osobnom kontakte s rodinou pri stolovaní v rámci rodičovských skupín

* mať vlastné hodinky

* byť v osobnom kontakte s rodinou po prípravnej skupine do tretej fázy pri stolovaní v rámci rodičovských skupín

*mať fotky z komunity a darčeky z komunity vyložené na poličke

*čítať noviny, určené knihy a časopisy po bilancii a pred večierkou

* nákup  čajov, káv  podľa výberu z uvedených značiek pre druhú fázu

* hrať na gitare alebo inom hudobnom nástroji

* cvičiť kolektívne športy, cvičiť individuálne vlastným telom v posilňovni za dozoru personálu

* chodiť 1x týždenne do kostola

* lúštiť  krížovky, riešiť sudoku, hrať vedomostné hry v čase voľna po dohode s personálom

* zúčastniť sa  terénnej aktivity po zvážení riaditeľa centra

* mať pri sebe fotky príbuzných po absolvovaní stretnutia s nimi

 

ZÁKAZY

*čítať časopisy a knihy určené vyšším fázam, čítať prvým fázam z novín okrem vyznačených článkov čítaných na rannej komunite

* viesť  rozhovory o drogách a prodrogovom životnom štýle,

*písať si tajný denník alebo si kresliť bez vedomia staršieho súrodenca a personálu (zakázané

tegovanie, skečovanie, grafity, spievať si a skladať  vulgárne a znevažujúce texty)

 

3.FÁZA – fáza zmeny  (21.- 42. týždeň)

 

POVINNOSTI

*plniť si povinnosti 1. a 2. fázy

* po prestupe volať domov a klientom v komunite napiecť  prestupový koláč

* pozvať rodinu do komunity prvú nedeľu po prestupe do fázy na slávnostný obed v komunite

* robiť  funkciu hospodára komunity (zodpovedný za vedenie komunity počas celého dňa  -prvé tri razy služby ako hospodár môže požiadať vykonávať túto funkciu so starším, skúsenejším klientom)

* žiadať si o priepustky podľa daného predpisu priepustiek, overiť u rodiny v rámci telefonátu jej možnosť prevziať si klienta na schválenú priepustku, dodržiavať presne určené časové limity priepustiek (2 hod., 4 hod., 6.hod,8.hod.,12.hod.,24. hod., opakovanie 24. hod. až do prestupu do vyššej fázy, priepustky možno žiadať každý druhý týždeň)

* kontrola šatstva ml. bratov a sestier  jedenkrát  mesačne (podľa zoznamu)

* prihlásiť príchod z priepustky personálu a dať si ihneď skontrolovať veci, kontrolovať  veci ostatných, ktorí  prichádzajú do areálu zvonku

* dbať  u ostatných klientov a vyžadovať dodržiavanie režimu aj v čase osobného voľna

* v  38. týždni požiadať o predprestupovú skupinu

*  v  40. týždni napísať  tzv. „barometer“   plnenia programu zahŕňajúci sebareflexiu, vlastné vnímanie progresu a sformulovať vlastné zdroje sebapodpory  a ich využívanie v rámci priepustkového režimu

*  v 42. týždni požiadať o prestup do 4. fázy

 

PRÁVA

*mať vreckové 5,- Eur na týždeň

* písať a dostávať listy aj so širšou rodinou a priateľmi ( po konzultácii s personálom)

* mať 2 x týždenne telefonáty a  primeranú dekoráciu izby

* možnosť zavolať si na niekoľko dní rodinného príslušníka na pobyt

* mať vlastné posteľné  prádlo prinesené z domu po prvej priepustke

* mať kozmetiku  podľa vlastného výberu

*mať prvý nasledujúci víkend po prestupe do tretej fázy spoločný obed s rodičmi v komunite

* mať priepustku od  24. týždňa pobytu po splnení si povinnosti a schválení starších klientov a personálu

* okrem stanoveného časového limitu priepustiek mimo komunity môžu po priepustke po súhlase personálu ostať rodinní príslušníci v centre ešte ďalšie 4 hodiny a zúčastniť sa programu

* hrať na hudobnom nástroji

* realizovať športovú aktivitu beh, bicyklovanie samostatne aj mimo areálu po dohode s personálom

* mať primeraný účes, bradu

 

ZÁKAZY

Na priepustkách využívať výhody vyšších fáz, mobil môže využívať len po dohode s personálom a v presne stanovenom režime

 

 

4.FÁZA – resocializačná (43 -60. týždeň)

 

POVINNOSTI

* mať prestupový telefonát domov

* plniť si relevantné  povinnosti 1., 2. a 3. fázy

*zachovávať v roli vyššej fázy neustále princíp rovnosti členstva v komunite, spravodlivosti a vzoru pre mladších

* napiecť pre komunitu prestupový koláč

* v 50. týždni zobrať si skupinu ako ho vidí komunita (čo zmenil a čo nezmenil)

* v 52. týždni požiadať o predprestupovú skupinu

* v 53. týždni napísať barometer progresu v rámci celého pobytu

* v 54. týždni požiadať komunitu o prestup do 5. fázy, prezentovať  barometer , v ktorom porovnáva tri želania zo životopisu prezentovaného pri prestupe do druhej fázy, popis seba pred  príjmom a aktuálne, slabé a silné stránky osobnosti so zameraním na celoživotnú abstinenciu a v čom žiada komunitu a pomoc

 

PRÁVA

*mať vreckové 5,- Eur na týždeň a zvlášť vreckové na dopravu na priepustky

* 1x mesačne kino, divadlo alebo plaváreň

* mať vlastný telefón, môže ho na priepustkách využívať  len na volanie a písanie sms správ (história telefónu môže byť za prítomnosti klienta kontrolovaná)

* mať ľubovoľnú kozmetiku

* mať jemný make-up

* mať gel na vlasy

* 2x týždenne telefonát domov,

* chodiť na priepustky od 48 hod. každé dva týždne, neskôr 36 hod., každé dva týždne, neskôr každý týždeň, upresňuje si po dohode s odborným tímom

 

 

5.FÁZA- integračná (60. – 78. týždeň)

 

POVINNOSTI

 

*upiecť prestupovú tortu pre ostatných klientov

*plniť si povinnosti všetkých fáz

*priebežne sa starať o mladších členov komunity

*pomáhať personálu pri riadení komunity

*dva týždne pred odchodom absolvovať skupinu s komunitou, na ktorej bude personál a komunita hodnotiť jeho schopnosti opustiť komunitu

*v 78. týždni požiadať o rozlúčkovú skupinu

 

PRÁVA

*Účasť na pracovných aktivitách do 15,30 hod.,  následne  osobné voľno

* 1x týždenne kino alebo plaváreň

* možnosť chovať domáce zviera na vlastné náklady

* voľne disponovať s peniazmi

* mať nastavený priepustkový režim podľa individuálnych potrieb s možnosťou pobytu každý druhý týždeň mimo centra

* môže na priepustkách využívať ostatné funkcie vlastného telefónu

 

Riaditeľ centra môže udeliť výnimku v zákazoch a výhodách ak sa sleduje najlepší záujem klienta. Priradené týždne k fázam sú orientačné, napomáhajú orientácii klienta v posúdení vlastného progresu vo vzťahu k pokrokom vo svojej fáze.

 

 

Tvorba a vyhodnocovanie individuálneho resocializačného programu (ďalej len IRP) a základná štruktúra IRP

Odborná práca s klientom vychádza z metód odbornej práce, ktoré centrum realizuje. Ide o vyššie spomínanú individuálnu a sociálnu prácu, psychologické činnosti, ktoré sú sprevádzané ďalšími aktivitami v centre zameranými na rozvoj pracovných zručností, aktivizáciu pracovných návykov a osvojovanie si ďalších vedomostí z oblasti sebaobslužných návykov v záujme schopnosti klienta viesť samostatný život, uplatniť sa po odchode z centra na trhu práce a celoživotne abstinovať.

IRP má svoju základnú štruktúru, ktorá vychádza z programu centra, klientovej fázy  adaptácie a následne samotnej resocializácie. Zahŕňa špecifické potreby klienta, ktoré je nutné zohľadňovať počas celého pobytu u nás a očakávaní klienta a jeho cieľov. Tvoríme ho s klientom už počas prvokontaktného stretnutia, je dopĺňaný a pozmeňovaný na základe nových skutočností, ktoré sa dejú v živote klienta, na základe výsledkov individuálnej a skupinovej práce s klientom, jeho rodinou a na základe novo formulovaných cieľov, ktoré si v procese resocializácie klient vytýčil. Je vyhodnocovaný prostredníctvom tzv. komentárov, ktoré píše klient ako sebareflexiu svojho prežívania min. 1x mesačne, obsahuje jeho vnímanie osobnostných zmien, názorov, postojov, hodnôt, prejavov správania. Spolu s odborným zamestnancom centra ho 1x mesačne v rámci individuálnej práce s klientom vyhodnocujú, príp. prepracúvajú.

Základná štruktúra IRP:

Adaptačná fáza

1, začlenenie sa do komunity, osvojenie si základných pravidiel pobytu (domový poriadok, izbový poriadok, BOZP, režim dňa, zásady individuálnej a skupinovej práce s klientom) za sústavnej pomoci a vedenia personálu a fázovo starších klientov,

2, absolvovanie vstupnej psychodiagnostiky, spolupráca klienta  pri identifikovaní anamnesticky významných údajov vo vzťahu k rozvoju  problémového správania a užívaniu návykových látok vrátane ich príp. manifestácie v rámci adaptačného procesu v komunite

3, spoločné stanovenie konkrétnych cieľov a postupov napĺňania cieľov tak, aby bol klient schopný aktivovať a využívať vlastné zdroje pozitívnej sebapodpory, životné zručnosti a vhodné návyky a bol schopný požiadať o pomoc

4, screening a riešenie príp. somatických a psychických následkov užívania drog prostredníctvom lekárov – špecialistov (obvodný lekár, gynekológia, zubné ošetrenie, psychiatria a pod. podľa druhu zdravotných problémov klienta po príjme)

5, začlenenie sa do vzdelávacieho programu v zariadení tak, aby bol u klienta podporovaný rozvoj učebných návykov a motivácia k prehodnoteniu doterajšieho postoja k teoretickej forme vzdelávania

6, spolupráca s rodinou dieťaťa telefonicky, mailovo, vzájomná informovanosť o adaptačných problémoch klienta a hľadanie možných súvislostí s návykmi dieťaťa v pôvodnom prostredí a determinujúcimi faktormi vývoja prežívania a správania

7, priebežná spolupráca s príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska klienta

 

Poadaptačné obdobie (2. – 5. fáza)

*Individuálna a skupinová práca zameraná na orientovanie sa v motívoch svojho správania, učenie sa zvládať záťažové situácie bez  úniku k používaniu starých vzorcov správania, vytváranie si  pozitívneho vzťahu k sebe a vzťahovo blízkym osobám

*Práca s rodinou v rámci individuálnej alebo skupinovej práce s klientom, udržiavanie pravidelného telefonického a  písomného kontaktu klienta s rodinou, postupné budovanie nových foriem vzťahov v rodine na základe vlastného sebapoznania a spoločných cieľov po absolvovaní programu, absolvovanie spoločných pobytových rodinných terénnych programov

*Práca s rodičmi v rámci rodičovských skupín a individuálneho poradenstva pre rodičov, ich usmernenie  v záujme  dodržiavania  pravidiel resocializačného programu, aktívna       spolupráca  pri systéme priepustiek do  domáceho prostredia v 3. fáze pobytu

*Práca s klientom zameraná na zásadnú zmenu postojov, hodnôt a fixovaného správania      z obdobia užívania drog, neustále overovanie novonaučeného a upevňovanie v sociálnych situáciách v podmienkach resocializačného centra, preberanie stále väčšieho podielu spoluzodpovednosti za seba a za chod komunity

*Súbežné plnenie programu resocializácie na posilnenie abstinencie od návykových látok,  podpora osobnostného rastu a zvládania bežných požiadaviek z pôvodného sociálneho prostredia (udržiavanie vzájomne podporujúcich sa vzťahov v rámci rodiny, plnenie si požiadaviek v rámci vyučovacieho procesu, rekvalifikačných kurzov, orientácia sa na trhu práce,  adaptácia na pôvodné prostredie s hľadaním nových spôsobov trávenia voľného času, podpora rekreačných športov, záľub podporujúcich abstinenciu)

*Overovanie si osobnostných zmien, návykov, zodpovedného správania voči sebe  a blízkym v rámci priepustkového režimu 4. a 5. fázy

*Postupný návrat do pôvodného prostredia s uchovaním si naučeného, pri plnej abstinencii a v kontexte novej kvality života

 

Športová a záujmová činnosť

Je u nás rozvíjaná ako súčasť vedenia klienta k zdravému životnému štýlu, uvedomovania si hodnoty vlastného zdravia a nevyhnutnosti fyzickej aktivity, záťaže ako alternatívneho spôsobu zbavovania sa vnútorného napätia, smútku, apatie a podpory emočne pozitívneho prežívania. Najčastejšou formou je hranie futbalu, tiež floorbalu, vybíjanej a volejbalu, klienti majú k dispozícii ihrisko s umelým trávnatým povrchom. Cieľom je tiež posilňovanie spolupráce, komunitného ducha, priateľstva a podpory. V malých skupinách majú podľa stanovených zásad povolené klienti posilňovanie, dievčatá fitness, časť personálu má absolvovaný certifikovaný trénerský kurz. K dispozícii je tiež vonkajšie workoutové ihrisko, postupne ho dobudovávame v obidvoch komunitách. K ich rozvoju nám prispela nadácia Pontis. Formou športovej terapie je turistika, klientmi veľmi obľúbená, veľké možnosti na jej realizáciu máme tým, že zariadenie je umiestnené v extraviláne obce. S klientmi podnikáme výlety aj do atraktívnych turistických oblastí Slovenska (Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Slovenský raj, Veľká Fatra).  Takto im pomáhame vytvárať dobré návyky, nachádzať formy relaxu v prírode, ktoré si, ako máme skúsenosť, prenášajú aj do bežného života. Máme tiež podmienky na realizáciu vodáctva (vlastníme 2 kanoe), neďaleký vodný kanál umožňuje ich využívať fázovo starším klientom, opakovane ročne realizujeme letný vodácky tábor v Červenom Kláštore. Spolupracujeme so strednou školou vo Zvolene, organizujeme spolu priateľské zápasy vo futbale a floorbale o Putovný pohár komunity na pôde Komunity Poloma alebo pôde školy.

Celkovo prepájame športové aktivity s poznávaním Slovenska, patria k tomu okrem turistiky a vodáctva návštevy športových podujatí (hokej), folklórnych podujatí (Detva, Očová), všetkých týchto podujatí majú možnosť sa zúčastňovať aj rodičia fázovo starších klientov.

V rámci ďalších záujmových aktivít sa zameriavame na návštevu kina, divadla (u fázovo starších klientov) dievčatá sú vedené k ručným prácam (šitie na stroji, vyšívanie, štrikovanie, zdobenie obrázkov, práca s umelými kvetmi, stuhami, drobným ozdobným materiálom,…), podľa záujmu sa môžu zapojiť aj chlapci.

Vedenie k spiritualite

Klienti majú možnosť návštev kostola, zvyčajne 1x týždenne a od druhej fázy pobytu. Ak sa  u klienta dá v rámci jeho postoja k viere v komunite pozorovať skutočný záujem o posilnenie viery, vedenie zariadenia umožní výnimku návštev kostola aj v prvej fáze pobytu. Do komunity prichádza tiež 1 x mesačne duchovný z miestnej farnosti, slúži svätú omšu, klienti majú možnosť svätej spovede. Komunita Poloma má k dispozícii vlastnú kaplnku, v Ľudovítove je v príprave, sú však vyhradené priestory zastupujúce funkciu kaplnky. Klient môže  v čase osobného voľna kaplnku navštíviť a zotrvať v stíšení, na požiadanie pri silnom emočnom vypätí môže požiadať personál o návštevu kaplnky aj v čase iného programu v komunite. V Ľudovítove je vo fáze prípravy. Ak má klient záujem, je možnosť mu zabezpečiť prípravu na krst, sväté prijímanie, birmovku.

Ponuku spirituálneho vedenia využívajú takmer všetci klienti komunity, výhodou je charizmatické vedenie duchovných, ktorí vedia osloviť našich klientov a podporiť v nich ukotvenie kresťanských hodnôt, ktoré im  boli v detstve niekým z rodinných príslušníkov vštepované. Máme vytvorené priateľské vzťahy s diecéznym centrom mládeže v Španej doline s návštevami centra.

Zdravotná starostlivosť o klientov

 

Základná zdravotná starostlivosť je vykonávaná a poskytovaná klientom na základe zmluvy o poskytovaní zdrav. starostlivosti medzi klientom a lekárom. V ambulanciách v Palárikove u MUDr. Aleny Okšovej a MUDr. Jána Rudinského, v ambulancii vo Zvolene u MUDr. Maxiána pre deti a dorast, v ambulancii v Krupine u MUDr. Vírecovej pre dospelých. Uvedení lekári preberajú zdravotné karty klientov od pôvodných lekárov v mieste ich trvalého bydliska a vedú ich vo vlastnom dispenzári do doby ukončenia pobytu v centre najmä v prípade maloletých klientov. Prostredníctvom nich zabezpečujeme lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu, ak máme u nášho klienta podozrenie na požitie alkoholu alebo iných návykových látok. Títo lekári ďalej vykonávajú priebežne nasledovné potrebné opatrenia: vydávajú zdravotné preukazy pre prácu v potravinárstve (vzhľadom na varenie samotnými klientmi), realizujú preventívne prehliadky, ošetrenie chorých, sledujú klientov, ktorí sú dispenzarizovaní pre prípadné chronické ochorenia, vypisujú žiadanky potrebné pre  lekárov – špecialistov, napr: očné vyšetrenie, ortopedické vyšetrenie, pľúcne, endokrinologické, alergologické a iné.

Ku ďalšej zdravotnej starostlivosti patrí starostlivosť poskytovaná psychiatrom MUDr. Karolom Hollým, psychiatričkou MUDr. Katonovou.

U dievčat a žien zabezpečujeme tiež gynekologickú starostlivosť, pre všetkých klientov  stomatologickú starostlivosť.

V prípade nevyhnutných či  novovzniknutých zdravotných príhod či prípadov sa naše resocializačné centrum obracia na ďalších odborných lekárov.

Ku zdravotnej starostlivosti patrí v našom resocializačnom centre pravidelné meranie vitálnych hodnôt a to tlaku krvi, pulzu, telesnej hmotnosti, sledovanie dodržiavania dôkladnej osobnej hygieny, dodržiavanie hygienických návykov pre zabezpečenie zachovania zdravia a zabránenia šírenia eventuálnej nákazy. Zreteľ je kladený aj na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri vykonávaní  jednotlivých aktivít v rámci centra. Ku zdravotnej starostlivosti patrí v našom centre aj pozornosť  nasmerovaná na osvetu zdravého životného štýlu prostredníctvom tematických skupín.

 

Vzdelávanie klientov

Pretože sa v zariadení nachádzajú klienti, ktorí pred príchodom ku nám boli súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na kmeňových školách, prispôsobili sme program centra aj ich potrebám. Formy štúdia u nás:

Denné dochádzanie do školy – je možné realizovať u stredoškolákov, ktorí pokročili do tretej fázy resocializačného procesu a minimalizovalo sa u nich riziko ovplyvniteľnosti vonkajšími podnetmi (záškoláctvo spolužiakov, ich pozývanie na odchod zo školy, prezentácia svojich prodrogových aktivít a ponuka drog našim klientom).

Individuálny študijný plán – je realizovaný pri klientoch v nižších fázach a v takej forme štúdia, ktorú je možno realizovať externe, ide o klientov, ktorí prešli v zariadení adaptačnou fázou a sú v rámci svojej diagnózy schopní zvládať súbežne požiadavky školy a resocializačného programu. Školy zasielajú do nášho zariadenia zadania učiva, poskytujú knihy a ďalší študijný materiál. Následne presne podľa dohody so školou zasielajú zadania písomných prác alebo testov, ktoré klient u nás vypracuje. Vypracované materiály posielame na vyhodnotenie kmeňovej škole. Škola si môže žiadať pri ťažiskových predmetoch preskúšavanie cez Zoom platformu, resp. osobné preskúšanie na polroku, príp. štvrťroku. Klient sa u nás pripravuje za pomoci odborného personálu.

Študijné programy pre celú komunitu – ide o vzdelávanie klientov v cudzích jazykoch (personál a vedenie skupín samotnými klientmi), v oblasti všeobecno-vedomostného rozhľadu (vybrané kapitoly z dejepisu, geografie, slovenského jazyka, fyziky)

Študijné programy pre študentov s prerušeným štúdiom – sú zapájaní do príprav referátov, zúčastňujú sa niektorých príprav z matematiky, slovenského jazyka, cieľom je udržať, resp. obnoviť študijné návyky tak, aby mohli pokračovať v štúdiu po dosiahnutí progresu v programe.

 

 

 

 

Oblasť pracovných aktivít

Je každodennou súčasťou pobytu klienta. Zameriava sa na nácvik, prípadne obnovu pôvodných pracovných zručností, návykov, k ponímaniu práce ako dôležitej súčasti zvyšovania osobnostných, profesijných a sociálnych kompetencií, ktorá v reálnom živote vedie k autonómii a nezávislosti osobnosti klienta od primárnej rodiny ako závislého, neustále vyžadujúceho pomoc okolia, rodiny a spoločnosti. Pripravuje klienta aj na uplatnenie sa na trhu práce rozšírením spektra vlastných pracovných zručností, umožňuje mu presnejšie si definovať vlastné záujmy, schopnosti a podporuje vytrvalosť aj v podmienkach stereotypnej pracovnej záťaže. V zariadení je definovaná hlavne ako nácvik zručností typu varenie, pranie, žehlenie, starostlivosť o zvieratá, práce v záhrade, upratovanie, príprava dreva na kúrenie, drobná údržba a práce okolo rodinného domu. Kopíruje bežný život dedinského gazdovstva. Každý sa postupne učí všetkým zručnostiam a stáva sa zodpovedný za svoju prácu pred ostatnými. Funkcie klientov sú zadefinované zodpovednosťou za jednotlivé úseky, jednotlivá funkcia trvá cca 6 týždňov ako turnusová aktivita.

Typy turnusových aktivít: hovorca komunity, kronikár, nástenkár, nákupca, zapisovateľ sankcií, zapisovateľ požiadaviek klientov, domovník, zodpovedný za sklad potravín, sklad s náradím, maštaľ, hnoj, kravy, kozy, ovce, kone, hydina, ošípané, psy, mačky, rybičky, hygienický kútik, drevo, sklad s čistiacimi prostriedkami, hygiena kuchyne, mliečne výrobky, smeti, seno, slama, voda, kávy, čaje, záhrada, sad, kvety, stavba, pranie, dojenie, hygiena dojenia, zodpovedný na izbe, údržba domu, pranie, knižnica, ihrisko, hrobľa, údržba poľnohospodárskeho náradia. Pri príprave stravy sa klienti v službe striedajú po štyroch dňoch. Pri žehlení a upratovaní rajónov sa striedajú denne. Zaradenie na pracovisko zohľadňuje i predchádzajúcu profesijnú orientáciu klienta, záujmy, záľuby a plánovanie ďalšieho profesijného uplatnenia. Keďže každá aktivita má odlišnú náročnosť podľa zodpovednosti za výsledok práce, klienti sú v adaptačnom období poverovaní nenáročnými samostatnými aktivitami. V kombinácii s fázovo staršími klientmi a za dozoru personálu sa postupne priúčajú a zdokonaľujú v zvládaní pracovných činností, ktoré sú pre nich nové, v predošlom živote netrénované. Príklady aktivít zverované len fázovo starším klientom: hovorca komunity, kronikár, nákupca, zapisovateľ sankcií, zodpovedný za sklad s potravinami, s prádlom, náradím, maštaľ, seno.

Klient je priebežne informovaný a svojim podpisom dáva súhlas o porozumení pokynom a zákazom pri preberaní zodpovednosti za pridelenú turnusovú aktivitu, službu v kuchyni a pri tématických skupinách zameraných na dodržiavanie pravidiel BOZP na jednotlivých pracoviskách (práca v záhrade, pri zvieratách, práca s elektrickým náradím, s drevom, poskytnutie prvej pomoci, traumatologický plán,…).

 

 

Opis práv dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len klient), pre ktoré sa vykonáva resocializačný program a spôsob, akým môže udržiavať kontakt s rodičmi a ďalšími vzťahovo blízkymi osobami

Klient, ktorý za stanovených podmienok (podpísanie dohody ním a centrom) nastúpil do centra, má právo na poskytovanie všetkých opatrení, ktoré sú obsiahnuté v programe centra. Určité obmedzenia vo vzťahu k dĺžke a fáze pobytu sú definované v jednotlivých fázach, ktoré sú popísané vyššie, kontakt so vzťahovo blízkymi osobami je popísaný v odseku „Práca s rodinou“. V zásade platí, že klient prvej fázy má kontakt s rodinou prostredníctvom personálu, ostatné fázy majú kontakt formou listov neobmedzene, prostredníctvom telefonátov 1- 2 x týždenne v druhej fáze, častejšie prestupom do vyšších fáz. Osobný kontakt začína od druhej fázy v rámci rodičovských skupín konajúcich sa 1 x mesačne, od tretej fázy prostredníctvom priepustiek postupným zvyšovaním počtu hodín. Pri závažnom porušení pravidiel sankcionovaných sankciou v trvaní 10 dní sa telefonický kontakt prerušuje, listový môže trvať naďalej neobmedzene. V prípade, že klient chce opustiť zariadenie, telefonický kontakt s rodinou mu je naopak odporúčaný.

Klient ako súčasť dohody s našim centrom pri vstupe súhlasí s otváraním jeho pošty a balíkov za jeho prítomnosti ak ide o súkromnú korešpondenciu. Ak klient nesúhlasí s otvorením úradnej pošty a pokladá obsah pošty za listové tajomstvo, centrum jeho žiadosť plne akceptuje. Ak klient požiada o uschovanie listu, obálka je prelepená a opatrená jeho podpisom cez prelepenú časť tak, aby bolo úplne preukázateľné, že nedošlo k poškodeniu a otvoreniu obálky. Ak má riaditeľ centra podozrenie, že obsah balíka s utajeným obsahom môže poškodiť zdravie alebo majetok a klient nespolupracuje na riešení situácie, môže to byť dôvodom na ukončenie platnosti dohody a vylúčenie klienta. Zápis je súčasťou spisu.

Klient má právo sťažovať sa na situácie v komunite a postupy centra, ktoré vníma ako ponižujúce, znevažujúce, nerešpektujúce jeho práva a dohodnuté postupy programu. Môže tak urobiť prostredníctvom riaditeľa centra. Ak jeho postup k náprave nepovažuje za dostatočný, alebo nechce kontaktovať riaditeľa centra, môže osloviť osobne alebo telefonicky predsedu správnej rady. Ďalšou možnosťou je žiadať telefonický kontakt s orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v mieste trvalého bydliska, dohodnúť s orgánom osobnú návštevu bez prítomnosti zamestnancov centra. Tento postup možno zabezpečiť aj pri jeho požiadavke o kontakt s verejným ochrancom práv a so zamestnancami súdu a prokuratúry. V prípade, že klient chce, aby o jeho požiadavke nemali zamestnanci centra vedomosť, môže požiadať iných klientov, ktorí majú kontakt s prostredím prostredníctvom vlastného telefónu, alebo odchádzajú na priepustky, aby na určené orgány adresovali jeho žiadosť o kontakt. Môže tiež požiadať riaditeľa centra priamo o telefonát, zamestnancami centra musí byť zabezpečené, aby obsah telefonátu ostal utajený. Kontakt na orgány SPO sú súčasťou jeho vstupného formulára založeného v spise, ostatné kontakty poskytnú zamestnanci centra. Klient nesmie byť za tieto aktivity sankcionovaný.

Klient počas celého pobytu v centre nemá prístup k internetu, ak to nevyžaduje jeho zadelenie do vzdelávacieho programu. V takomto prípade dozerá na jeho prácu na PC personál, klient pri bežnej vzdelávacej príprave prioritne využíva PC, ktoré neobsahuje pripojenie na internet.

Program pre skupinu detí do 18 rokov a skupinu dospelých klientov sa prekrýva v čo najväčšej možnej miere aby kopíroval čo najvernejšie podmienky prirodzeného sociálneho prostredia, v ktorom má zvládnuť úspešne abstinovať. Spoločný odborný program umožňuje tiež predchádzať nedorozumeniam a závisti z oboch strán pri výnimkách pre inú skupinu v centre. Klienti rozdielnosť vnímajú diskriminujúco, pokiaľ nejde o základné zákony, s ktorými sú zžité počas celého svojho života (inštitút zákonného zástupcu u maloletých), preto pokladáme právo súbežného odborného programu za dôležitú súčasť práce centra.

Do centra komunita Poloma sú prednostne prijímaní z radov plnoletých fyzických osôb vekovo mladí klienti, aby bol zachovaný potenciál pozitívneho rovesníckeho programu. Klientom, ktorí u nás dovŕšili dospelosť a požadujú pokračovať v pobyte ako dospelé fyzické osoby, dávame právo prednostne zotrvať v centre komunita Poloma.

Naše centrum je tiež špecifické tým, že v prípade dospelých klientov máme možnosť presunu klienta do inej skupiny rovnakého programu, ale na inom mieste. Tým vieme veľmi pružne reagovať na potreby klienta, ktorý ak sa v pôvodnej skupine dostal do takého sociometrického postavenia, že nemá osobnostné stratégie k zvládaniu situácie, má právo požiadať o začlenenie do inej skupiny s rovnakým programom, s ktorým je zžitý, akceptuje ho a verí v jeho potenciál k budúcej dlhodobej abstinencii.

 

Opis povinností dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len klient), pre ktoré sa vykonáva resocializačný program, povinnosti vzťahovo blízkych osôb.

Povinnosti klienta sú definované programom centra (od klienta očakávame okrem jeho akceptácie aj aktívny postoj k jeho napĺňaniu a konštruktívnemu obohateniu) a popisom jednotlivých fáz. Taktiež je  jeho povinnosťou priebežne žiadať o pomoc a vysvetľovanie pravidiel, byť otvorený k dialógu a ochotný napĺňať poslanie centra ako komunity – vzájomná spolupráca, ohľaduplnosť, empatia, priateľstvo, efektívna spätná väzba ostatným členom.

Povinnosti definujeme aj pre vzťahovo blízkych príbuzných klienta, ktorých spolupráca a podpora klienta v programe je jednou z najdôležitejších a rozhodujúcich súčastí úspešného absolvovania programu. V prípade, že sa predpokladá klientov návrat do rodiny (a podľa možností nielen vtedy), od príbuzných očakávame plnenie nasledovných povinností:

  • dôkladne sa oboznámiť s programom centra, metódami práce
  • byť prístupný kontaktu s našim centrom, na požiadanie a po súhlase klienta poskytovať doplňujúce informácie potrebné k progresu klienta v programe, napomáhať pri riešení problémov, ktoré možno ich pomocou obsiahnuť
  • reflektovať na ponuku informovanosti o klientovi v prvej fáze pobytu 1x týždenne, príp. osobnej návštevy centra podľa potreby
  • absolvovať skupinovú alebo individuálnu formu rodinného stretnutia s klientom
  • reflektovať na ponuku zúčastňovania sa rodičovských skupín a terénnych pobytových programov, kultúrnych a športových akcií mimo komunity, kde prizývame aj rodinu
  • na rodičovských skupinách aktívne vstupovať, prinášať a riešiť osobné problémy, ktoré môžu mať dopad na možné zlyhania klienta v rámci kontaktu s ním v centre, na priepustkách, po návrate od nás, poskytovať efektívnu spätnú väzbu ostatným rodičom
  • v tretej fáze programu klienta v rámci systému priepustiek byť sprevádzajúcim z komunity aj pri návrate, pomáhať mu preniesť si režimové pravidlá do nechráneného prostredia
  • na priepustkách tráviť čas v súlade s fázou, v ktorej sa klient nachádza, neumožňovať výhody vyšších fáz (napr. prístup k telefónu, internetu, kontakt s okolím, ktoré by neznalosťou programu a pravidiel mohlo ohroziť klientov progres, ponuka nezdravej stravy a bez obmedzení – podpora baživosti, užívanie návykových látok  – aj legálnych) – v prítomnosti klienta, ponechanie týchto látok v prostredí, ktoré umožní klientovi prístup a zneužitie, pri prvých priepustkách nechať ho bez dozoru alebo tráviť čas izolovane – napr. pozeraním TV)
  • po ukončení priepustky zabezpečiť striktné dodržanie času návratu, v prípade vážnej prekážky ihneď personál informovať, mailovo popísať priebeh priepustky, definovať problémy, príp. otázky ( možno poskytnúť radu aj v priebehu priepustky telefonicky)
  • v prípade nepovoleného opustenia centra klientom je zákonný zástupca povinný prevziať klienta z miesta, kde sa nachádza a v prípade súhlasu vedenia centra s návratom a pokračovaním klienta v programe ho priviezť späť. Nahlásenie nezvestnosti klienta je v kompetencii zákonného zástupcu
  • po ukončení pobytu z akýchkoľvek dôvodov sú zákonný zástupca alebo PFO povinní prevziať osobné veci klienta do sedem dní od opustenia zariadenia
  • v prípade akýchkoľvek nejasností, neistôt, informácií od klienta, ktoré znižujú dôveru rodiny voči centru požiadať o kontakt, stretnutie, byť otvorení, pomenovať problém a byť prístupní k hľadaniu riešenia
  • v prípade žiadosti o návštevu mimo dohodnutého stretnutia sa telefonicky objednať
  • rešpektovať zákaz vstupu do areálu kedykoľvek bez ohlásenia

Ak rodina nie je schopná a ochotná dodržiavať vyššie uvedené pravidlá, dohodujeme s klientom riešenia obmedzujúce kontakt s nimi a trávenie priepustiek s inými osobami, ktorých ochotu spolupracovať v najlepšom záujme klienta máme overenú.

V prípade maloletých klientov je nespolupráca rodiča považovaná za dôvod k ukončeniu pobytu dieťaťa u nás. Rodičovi ponúkame kontakt na iné zariadenia, alebo ho usmerní orgán SPO, ktorý informujeme o dôvodoch ukončenia pobytu dieťaťa v našom centre. Zápis o podrobnostiach nespolupráce zákonného zástupcu je súčasťou spisu klienta.

Opis výchovných prostriedkov, ktoré sú používané pri nedodržiavaní pravidiel resocializačného programu samotným klientom

Systém sankcií, ktoré pomáhajú uvedomiť si u klienta na nevhodnosť správania, učí zodpovednosti za seba, svoj progres, voči materiálnym hodnotám, pravidlám ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, hygieny, sankcie umožňujú chápať a predvídať následky pri návrate do bežného života a sústrediť sa na „tu a teraz“.

Systém sankcií je k dispozícii v rámci izbového poriadku na každej izbe a jeho aktualizácia je súčasťou tematických skupín v komunite.

Sankciu udeľuje zamestnanec skupiny. Klient ju „odrába“  30 min. za deň  v čase osobného voľna za obedňajším voľnom najčastejšie formou nejakej menšej práce v záhrade, na dome, pri dreve a pod, kým klientom bez sankcií trvá ďalšie voľno. Pri udelení sankcie sa zvažujú viaceré okolnosti – neznalosť alebo nedostatočné osvojenie pravidla u príjmových klientov, ďalšie skutočnosti, ktoré neumožnili plné sústredenie na dodržanie pravidla, psychický stav a miera záťaže klienta, ktorú nebol schopný klient ani pri záujme dodržať pravidlo zvládnuť (v týchto prípadoch postupujeme miernejšie, príp. sankcia nie je udelená vôbec), opačne na zámer alebo ľahostajnosť k porušeniu pravidla a ohrozenia seba, iných, chodu prevádzky a pod. je reakciou sankcia.

Klient má právo nesúhlasiť s udelenou sankciou od zamestnancov skupiny, posúdenie vhodnosti prechádza potom na odborný tím centra, v prípade nesúhlasu definitívne určuje platnosť sankcie riaditeľ.

Keď má klient viac ako 30 dní sankcií, prestáva mať nárok na výber vlastného čaju a kávy v rámci rannej a popoludňajšej čajovej siesty, stráca výhodu požiadať o jedlo navyše (dupľu). Má právo požiadať riaditeľa alebo odborného zamestnanca centra o odrábanie dvoch sankcií denne (aj počas večerného voľna) s cieľom mať urýchlene vrátené výhody.

Ak personál uzná na základe určitých významných udalostí v komunite a/alebo je to prospešné pre progres klientov, sú plošne všetky sankcie všetkým klientom vymazané.

Množstvo aktuálnych podnetov môže priniesť do života komunity situácie, kedy bude potrebné zavedenie ďalšej sankcie, ktorá nie je obsiahnutá v tomto prehľade.

Pravidlom je presne definovanie takéhoto druhu sankcie na prevádzkovej schôdzi personálu, na rannej komunite s klientmi a zapísanie do zoznamu sankcií dostupného pre klientov na každej izbe.

 

SANKCIE   1 deň

– opakovane nezatvorené okno, dvere v zime, nadmerné míňanie teplej vody – ručné napílenie

fúrika dreva

– opakované búchanie dverami – v čase osobného voľna jednodňová sankcia

–  neuložené veci, zle uložené veci, zle uložená posteľ – sankcia ukladanie vecí v čase

osobného voľna, pri nerešpektovaní sankcia 1 deň, následne 3,5,10 dní

– meškanie alebo nepríde do kancelárie na lieky, alebo ako zodpovedný nezoberie ostatných

na lieky  – pripravuje vodu pre ostatných na zapitie liekov najbližších 7 dní

– zodpovedný za komunitné uteráky ich nevymení na konci dňa

– po poverení nevykonáva v jedálni strážcu hluku, psov a mačiek pri jedení v letnej jedálni,

nepozbiera  sósy – opakovanie aktivity

– nepripravený komentár, horoskopy, filozofie na rannú komunitu  – opakovanie,  pri ďalšom

opakovanom neplnení môže byť sankcia 3, 5 až 10 dní

  • pranie v rukách ak si klient pred odovzdaním veci do práčky neskontroluje vrecká a nechá v nich veci, ktoré môžu poškodiť práčku alebo odev ostatných
  • na komunitných sedeniach – rozprávanie a neprimeraný smiech aj po utíšení hospodárom

dňa a personálom, premiestňovanie sa v kruhu v terapeutickej miestnosti bez

predchádzajúceho upozornenia a požiadania

  • pri službe v kuchyni – klient nepridá alebo zmení ingrediencie, ktoré sú v technologickom postupe, zle umytý riad
  • počas kontroly osobná vec nie je uložená na svojom mieste, pri opakovanom neplnení môže byť sankcia 3, 5 až 10 dní

 

 

SANKCIE  3 dni

– na komunitných sedeniach – rozprávanie a neprimeraný smiech aj po utíšení hospodárom

dňa a personálom, premiestňovanie sa v kruhu v terapeutickej miestnosti bez

predchádzajúceho upozornenia a požiadania

– nedochvíľnosť – meškanie na aktivitu napriek upovedomeniu komunitným zvoncom

– neodložené náradie, nevrátené veci do kancelárie

– neumyté alebo zle umyté náradie po pracovnej aktivite

– špinavé osobné prádlo a odevy v skrini, veľa použitého spodného  prádla (viac ako 7 ks

v plastovom boxe  na to určenom), špinavý kryt na  kefku, vlasy v kefe,

neumytá žiletka

– neutretý prach na nábytku pri upratovaní určených priestorov

– neoznačené osobné veci okrem odevu- všetky veci okrem okuliarov, hodiniek, gumičiek,

sponiek do vlasov

– neodstránený nedostatok po upozornení kontroly poriadku

– zle skontrolovaný zošit – keď hospodár zle skontroluje zošit na komunitu, bilanciu

– hospodár dňa neodovzdá nasledujúcemu hospodárovi aktivitu

– neprinesený zošit dokumentácie aktivity na komunitu

– po upratovaní prideleného rajónu klient neohlási ukončenie pre kontrolu

– opakovane nezhasnuté svetlo

– opakovane zle umytá miska pri psovi

 

SANKCIE  5 dní

– nezodpovednosť – zabudnuté kľúče zapožičané klientovi od prevádzkových priestorov (napr. sklad s náradím, sklad s potravinami), neodložené ostré náradie, všetko čo priamo môže ohroziť bezpečnosť a zdravie klienta

– neuprataná prezliekáreň

– pri zmene turnusových  aktivít neodovzdaná  aktivita

– neplnenie odovzdanej turnusovej aktivity

– nezavreté zvieratá

– nezapnutá oplôtka

– nezapísané do zošita na to určeného použitie krovinorezu, kosačky s ďalšími povinnými

údajmi

  • nezodpovednosť pri zvierati, kŕmenie, pitie, bez košíka, bez obojku nechané zviera

 

SANKCIE 10 dní

– neplnenie povinností, ktoré zásadne obmedzia alebo ohrozia prevádzkyschopnosť komunity

– neplnenie povinností hospodára

– ležanie na posteli počas dňa

– neodobratá vzorka z jedla pri službe v kuchyni, nezatvorené dvere kuchyne, nezatvorené výdajové a príjmové okienko mimo času na to určenom

– svojvoľné rozhodnutie bez konzultácie s personálom

– nerešpektovanie personálu

– jedlo navyše, ak nie je povolené personálom

– nezodpovednosť za zvereného klienta z prvej fázy (nechaný bez dozoru)

– nezapojenie sa do denného programu

– nezapísaná dezinfekcia priestorov po aktivite v zošite na tom určenom

– špinavé pomôcky pri dojení ( vedro, česák)

– rušenie nočného kľudu

– využívanie výhod vyššej fázy

– zásah do bilancie hospodára dňa, personálu

– na skupinových sedeniach sedenie na mieste vyčlenenom pre personál

–  neskontrolovaný zoznam osob. vecí „mladšieho súrodenca“ v komunite po vyhlásení tejto

aktivity alebo nedbalosťou zle skontrolované veci pri jeho príjme

-nepodpísaná turnusová aktivita o prevzatí zodpovednosti alebo neprimeraný zásah do aktivity iných

– nevyšité osobné veci (okrem spodnej bielizne)

 

 

Klienti všetkých fáz sú tiež povinní dodržiavať tzv. kardinálne zákony, ktorých porušenie je považované za najvážnejší priestupok voči programu a toto porušenie môže mať okrem pridelenej sankcie – tzv. kardinálnej sankcie za následok až vylúčenie klienta z centra. Zvyčajne však ide o obmedzenia na 10 dní, ktoré sú totožné so zákazmi udeľovanými špeciálnej fáze, popísanej vyššie, fáze pokory.

Vylúčenie nie je automatické, nastáva vtedy, ak odborný tím centra s ohľadom na  opakované alebo kumulované porušenie kardinálnych zákonov takto rozhodne a ak boli predtým využité všetky dostupné možnosti, ako klientovi pomôcť vyhnúť sa ich porušeniu. Zápis obsahujúci dôvody vylúčenia a predchádzajúce pokusy centra o minimalizovanie porušení je súčasťou spisu klienta. Centrum pre takéhoto klienta hľadá iné dostupné formy pomoci mimo zariadenia, spolupracuje s orgánom SPO v mieste trvalého bydliska klienta.

 

Kardinálne zákony centra (okrem nahliadnutiu na izbách dostupné na centrálnej nástenke centra):

Svojvoľné opustenie areálu (útek), Sebapoškodzovanie (a jeho zatajovanie)

Šikanovanie, Fyzické násilie, Sexuálny styk

Krádež, Požitie akejkoľvek drogy, Hranie hazardných hier

Prinášanie alebo vynášanie informácií z komunity, ktoré môžu zásadne poškodiť inému klientovi

Týranie zvierat

Sociálne siete

 

Evidencia sankcií je súčasťou zošita, ktorý vedie sankcionár. Zápis sankcie a jej postupné znižovanie po odrobení každý deň kontroluje zamestnanec skupiny. Na každej večernej bilancii je udelenie a odrábanie sankcie u každého klienta čítané, klient má možnosť na prípadnú nezrovnalosť ihneď upozorniť.

V prípade maloletých klientov centrum na požiadanie rodiča informuje o udelených sankciách ich dieťaťu. Rodič má právo vedieť presne druh sankcie, dôvod. Výnimkou je priama žiadosť dieťaťa, aby o dôvode sankcie nebol rodič informovaný telefonicky, vtedy klient preberá na seba zodpovednosť osobného vysvetlenia.

Ak klient poruší niektorý z kardinálnych zákonov, zapisuje sa mu to do osobného spisu klienta s pomenovaním zákona, ktorý porušil.

Odborný tím môže pristúpiť k udeleniu sankcií, ktoré sú priamo viazané na nejaký zlozvyk, napr. nosenie rukavíc pri dlhodobom obhrýzaní nechtov, obmedzenia pri nadávkach, ktorých sa klient nevie/nechce vzdať.

Výnimku z udelenia konkrétneho výchovného prostriedku povoľuje vedenie centra. Ak s použitím konkrétneho výchovného prostriedku nesúhlasí dieťa, alebo rodič, alebo klient PFO ani po vysvetlení postupu zo strany personálu, je jeho nesúhlas dôvodom na ukončenie dohody o pobyte v CDR.

 

Opis postupu pri rizikových situáciách v centre

Cieľom opatrení centra je najmä predchádzanie všetkým takým situáciám, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu klienta, jeho bezpečnosti, zdravia. Tento cieľ sa snažíme napĺňať najmä podrobnou informovanosťou o programe prostredníctvom našej stránky, prostredníctvom dopĺňania informácií v rámci individuálnej práce s klientom, prostredníctvom fázových a tematických skupín. Filozofiou zariadenia je vedenie k mravným hodnotám, prosociálnosti, ohľaduplnosti. Zápisy zo všetkých skupinových sedení sú archivované. V prípade, že dochádza k porušeniu pravidiel, klient dostáva spätnú väzbu prostredníctvom upozornení, vedenia, kontroly, vzoru. Má možnosť bez rizika sankcie za otvorenosť a poukázanie na porušovanie pravidiel poukázať na možnosť výskytu rizikových situácií. Okrem klientov je aj personál centra pravidelne supervidovaný v postupoch práce s klientom a klienti majú možnosť prostredníctvom riaditeľa centra a inými spôsobmi popísanými vyššie upozorniť na prípadný výskyt rizikovej situácie aj zo strany personálu. Súčasťou ranného sedenia personálu je odovzdávať si všetky relevantné informácie, ktoré by mohli upozorniť na možný výskyt problémov.

Ak napriek tomu dôjde napr. k úrazu, okrem zápisu do knihy úrazu je ihneď oslovený personál so zdravotným vzdelaním alebo absolvovaným kurzom prvej pomoci. Klienti podpisom pravidiel programu potvrdzujú, že sú si vedomí povinnosti hlásiť ihneď úraz. V závislosti na rozsahu úrazu je zabezpečený okamžitý prevoz klienta do nemocnice vozidlom organizácie, prostredníctvom RZP, alebo je úraz ošetrený v podmienkach centra. Riaditeľ centra je v prípade jeho neprítomnosti informovaný podľa závažnosti buď priamo telefonicky alebo sms správou, alebo mailovou správou, personál s ním konzultuje správnosť postupov. V prípade nedostupnosti riaditeľa centra majú zamestnanci centra kontakt na zástupcu.

Konflikt medzi klientmi je riešený prostredníctvom nástenky konfliktov. Samotní klienti konflikt neriešia, rieši sa prostredníctvom poradenstva s riaditeľom centra, vedúcim centra a psychológmi centra. Do vyriešenia konfliktu medzi klientmi môžu títo v závislosti od situácie spolu komunikovať len technicky.

 

 

V prípade nezhôd medzi klientmi ústiacimi do fyzického napadnutia postup určuje opis deeskalácie konfliktov. Na najbližšom sedení zamestnancov skupiny s odborným tímom centra sa zváži postup riešenia situácie, zvyčajne sa problém okrem komunikácie priamo s aktérmi, svedkami rieši aj na skupinovom sedení v záujme čo najobjektívnejšieho posúdenia príčin vzniku a priebehu rizikovej situácie. V prípade napadnutia personálu vždy zabezpečuje riešenie situácie ďalší z členov personálu, ktorý si môže prizvať na pomoc hovorcu komunity alebo fázovo najstarších členov. Služby personálu sú nastavené tak, aby v areáli boli prítomní vždy dvaja z ich radov.

Centrum má k dispozícii osobný automobil, vždy aspoň jeden zo službukonajúceho personálu má oprávnenie riadiť tento automobil.

V rámci nedovoleného opustenia centra postupujeme nasledovne:

  • je informovaný riaditeľ centra, následne zákonný zástupca, resp. kontaktná osoba určená PFO pri príjme (zapísaná v dodatku dohody)
  • v prípade maloletých klientov je informované OR PZ Krupina a Zvolen, rodič je usmernený hlásiť nezvestnosť v mieste trvalého bydliska dieťaťa
  • následne je informovaný orgán SPODa SK, podľa potreby probačný úrad a pod.

Pokračovanie klienta v programe je vyhodnotené podľa dôvodov úteku, následnej spolupráce klienta a v prípade maloletých klientov aj zákonného zástupcu.

 

Opis postupu deeskalácie konfliktov v centre

 

Prevencia

Centrum priebežne identifikuje rizikové oblasti, v ktorých hrozí porušovanie ľudských práv a slobôd. Dôležité je preferovanie proaktívneho prístupu zamestnancov ku klientovi než reaktívneho, ktorý môže potenciálne nebezpečenstvo eskalovať. Postupy deeskalácie konfliktov predstavujú súbor preventívnych opatrení pri napätých a rizikových situáciách do ktorých sa klienti môžu dostať, a ktoré môžu predstavovať riziko ohrozujúce zdravie alebo bezpečie pre klienta alebo jeho okolie. Na verbálnej úrovni je dôležité načúvanie a identifikácia potrieb klienta, riadený rozhovor, odvrátenie pozornosti a slovná deeskalácia konfliktu, založená na empatii a rešpektovaní klienta. Klient v denných bežných situáciách v centre získava skúsenosť, že personál venuje prioritnú pozornosť a zabraňuje sklonom k verbálnemu násiliu, k slovnému napádaniu, zastrašovaniu a vyhrážkam. O  každom  potenciálne nebezpečnom verbalizovaní alebo konaní je informovaný riaditeľ centra a vedúci pracoviska, ktorí koordinujú postup práce so zodpovednými zamestnancami centra.

O technikách deeskalácie sú zamestnanci priebežne poučení na prevádzkových schôdzach, externých a interných supervíziách. Ich základom je porozumieť špecifikám práce s konkrétnym klientom, rozsahu jeho problémov, rozpoznanie rizikových faktorov u závislých osôb či poznanie násilnej minulosti jednotlivých klientov. S touto témou súvisí aj nastavenie používania prostriedkov, ktorých správne používanie by malo predísť eskalácii konfliktov.

 

Postupy a pravidlá používania verbálnych a neverbálnych techník deeskalácie konfliktov:

1, zariadenie centra a pracovný odev zamestnancov –  v jednotlivých miestnostiach centra je minimalizované vybavenie, ktoré môže byť použité ako zbraň (neprítomnosť ostrých a nebezpečných predmetov v kancelárskych priestoroch). Miestnosť určená na rozhovor je umiestnená tak, aby v prípade hroziaceho nebezpečenstva mohla rýchlo doraziť pomoc, pôsobí nerušivo, obsahuje neutrálne farby, je príjemne osvetlená a tichá. Zamestnanci nepoužívajú odevy, ktoré by mohli byť provokatívne alebo poskytujú výhodu útočníkovi.

 

2, pri hroziacom útoku klienta na iného klienta – službukonajúci zamestnanci zabezpečia izolovanie ostatných klientov do bezpečia. Využívajú riadený rozhovor, techniku verbálnej deeskalácie, empatické načúvanie, odvrátenie pozornosti. Aktívne počúvajú o jeho emocionálnom stave a používajú techniku zrkadlenia pre jeho podporu a porozumenie. Nesúdia klienta za aktuálne správanie. Udržujú rovnaký pokojný tón hlasu. Sústreďujú sa na myšlienky, ktoré sú za emóciami, nereagujú na konfrontačné a provokačné otázky. Nastavujú postupne jasné, jednoduché a splniteľné hranice. Defenzívnemu klientovi umožňujú mlčať, aby mal priestor zreflektovať čo sa deje a spracoval to.

 

  1. zamestnanci sa podľa situácie snažia s klientom zachovať očný kontakt, rešpektujú jeho osobný priestor, udržiavajú fyzický odstup aspoň 1 meter, majú upokojujúcu mimiku a gestá, skôr inhibované a udržujú neutrálnu reč tela. Používajú tiež techniku bezpečného odchodu zo situácie.

 

 

Zamestnanci majú k dispozícii rizikový a krízový plán pri eskalácii konfliktov, ktoré vyžadujú použitie prostriedkov deeskalácie. Riaditeľ centra v prípade potreby poskytuje zamestnancom podporu a usmernenia v prípade hrozby syndrómu vyhorenia, ponúka dlhodobú pomoc v rámci prevencie posttraumatickej stresovej poruchy, ako aj ďalšie formy podpory a pomoci obetiam násilia.

Uvedený systém deeskalácie napätia považujeme za dôležitý pre znižovanie rizík v dopade na fyzické, sociálne, psychologické a emocionálne dôsledky v živote klientov a zamestnancov.

 

 

 

Opis ponuky následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu.

Filozofiou nášho centra je, aby klient ukončil program s jasnou perspektívou zapojenia sa do spoločnosti v rámci trhu práce alebo ďalšieho vzdelávania. Systém povinností osvojený v centre si prenáša do domáceho prostredia, spolupracujúca rodina alebo iná vzťahovo blízka osoba mu je nápomocná pri jeho začlenení sa. Klient má ponuku ďalšieho kontaktu s našim zariadením.

Osobitné postupy platia pre situáciu, kedy klient napriek odporúčaniam z programu predčasne odíde. V prípade, že sa nevráti do 48 hodín, je jeho požiadavka návratu do programu vždy starostlivo zvážená podľa okolností, za ktorých o znovuprijatie požiadal. Centrum si vyhradzuje právo neprijať nespolupracujúceho klienta, ktorý odišiel z centra a skôr ako po polroku žiada opäť o príjem. Odmietnutie sa zvažuje najmä ak hrubo porušil pravidlá komunity, ohrozil ostatných klientov alebo zamestnancov, ktorý počas pobytu neustále deklaroval, že mu náš typ programu osobnostne nevyhovuje. V tomto prípade dostáva od nás kontakt na iné zdravotnícke zariadenia alebo resocializačné centrá, prípadne jeho situáciu a vhodnosť iného zariadenia konzultujeme s príslušnou sociálnou kuratelou v mieste jeho bydliska.

Pri ukončení klientovi pomáhame s presunom zdravotnej dokumentácie v mieste bydliska a sprostredkúvame tiež kontakt s psychiatrom, ak je potrebné, aby naďalej pokračovala ambulantná liečba. O odchode informujeme tiež príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.