Príjem do centra

Home / Príjem do centra

Opis priebehu prijatia klienta na vykonávanie resocializačného programu v centre a opis spôsobu oboznámenia s resocializačným programom.

  • Prvému osobnému stretnutiu s klientom predchádza telefonický kontakt a/alebo vyplnenie kontaktného formulára, ktorý je zverejnený na našej stránke. Tento obsahuje tiež našu požiadavku vopred si preštudovať  program nášho centra. V prípade, že klientom má byť maloletá osoba, požiadavka o preštudovanie programu sa vzťahuje na zákonného zástupcu. Od neho vyžadujeme, aby o programe centra informoval maloletého, umožnil mu dostupnosť informácií o programe centra, prípadne mu obsah programu sprostredkoval ešte veku vhodnou formou.

Prvý spoločný kontakt má formu prvokontaktného stretnutia pred nástupom klienta na pobyt. Často tento kontakt prebieha v doprovode rodičov alebo iných, vzťahovo blízkych osôb záujemcu o príjem. Obsahom stretnutia je doplňujúce vysvetlenie resocializačného programu zamestnancom centra, jeho špecifík, oboznámenie s priestormi, v ktorých program prebieha, vyjasnenie si prípadných nejasností a zodpovedanie doplňujúcich otázok k programu. Zo strany klienta alebo jeho sprevádzajúcich príbuzných (zákonného zástupcu) očakávame čo najvernejší popis problémov, pre ktoré žiada umiestnenie u nás, poskytnutie osobnej a rodinnej anamnézy, údaje týkajúce sa zdravia, definovanie očakávania od pobytu. Výsledkom  stretnutia by mala byť dohoda medzi klientom (zákonným zástupcom) a centrom, ktorá obsahuje:

–  kontaktné údaje klienta a centra, kontaktné údaje zákonného zástupcu v prípade maloletého klienta predmet dohody (ktorý je v súlade s účelom, formou a metódami práce centra), dobu vykonávania opatrení, výšku úhrady za pobyt, práva a povinnosti dotknutých strán, súhlas klienta (zákonného zástupcu) s pobytom v centre, súhlas klienta (a zákonného zástupcu) s tým, že bol dostatočne oboznámený s programom centra a boli mu dostatočne zodpovedané všetky doplňujúce otázky k programu centra, súhlas s nastavením individuálneho resocializačného plánu so zahrnutím špecifických potrieb klienta.

Súčasťou dohody je aj súhlas klienta (zákonného zástupcu) so spracovaním osobných údajov a súhlas, aby mu centrum mohlo otvárať za jeho prítomnosti poštu a kontrolovať jej obsah v záujme ochrany klientov pred možným dodaním návykových látok alebo dohodnutia sa o postupoch, ktoré v skutočnosti ohrozia klientovu abstinenciu v zariadení alebo mimo zariadenia počas doby platnosti dohody.

Po absolvovaní prvokontaktného stretnutia môže – ak dôjde k dohode medzi klientom (zákonným zástupcom) a centrom a klient má aj odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately na absolvovanie resocializačného programu v centre – byť klient následne prijatý do centra.

  • Na príjem si má priniesť ošatenie, obuv a veci osobnej spotreby podľa zoznamu, ktorý je dostupný na webovom sídle centra v časti: program/zoznam osobných vecí na príjem.

Zoznam obsahuje požiadavku na klienta priniesť so sebou: občiansky preukaz, kartu poistenca, kontakt na obvodného lekára, odporučenie psychiatra o spôsobilosti nástupu na pobyt v centre s resocializačným programom, odporučenie orgánu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately, prepúšťacie správy zo zdravotníckych zariadení ak bol hospitalizovaný pred nástupom do centra pred príjmom ku nám a lieky, ktoré boli psychiatrom ordinované, tiež ostatné lieky, ktoré užíva (napr. na alergiu a pod.), veci na bežné nosenie (uvedené presnejšie vo zverejnenom zozname), hygienické a písacie potreby. Na tomto mieste je tiež klient informovaný, že si hygienické potreby bude postupne dokupovať z vreckového, ktoré je limitované 15 eur mesačne, tieto peniaze môže tiež použiť na nákup vlastnej kávy, čaju, ovocia a pod.

Stránka komunity tiež informuje klienta o veciach, ktoré nie je dovolené mať v centre – mobil, šperky, drahé značkové oblečenie, kozmetiku na líčenie, parfémy, MP3, knihy a časopisy (sú klientom k dispozícii z vlastnej knižnice).

Určený zamestnanec spolu s klientom, ktorý mu je určený za „staršieho súrodenca“ v komunite, prekontrolujú veci spolu s klientom (a zákonným zástupcom) a spíšu zoznam vecí, ktoré ostávajú v komunite. Podpisom klient (a zákonný zástupca) potvrdzuje súhlas so zoznamom vecí, ktoré u neho v centre ostávajú. Ostatné veci, ktoré nie sú doporučené k pobytu v centre, príbuzní zoberú domov, v prípade, že klient príde sám, označia sa mu a zamknú do skladového priestoru na to určenom. Tento postup je v záujme klienta, aby sa mu nepoškodili veci väčšej hodnoty a aby sa aj klient učil oceniť hodnotu vecí a chránil ich dostupným spôsobom pred znehodnotením.

Súčasťou vstupnej kontroly vecí klienta je aj jeho osobná kontrola. Klient v samostatnej miestnosti za prítomnosti personálu rovnakého pohlavia vyzlečie celý odev, ktorý mu je prekontrolovaný pre prípad uschovania si návykovej látky. Zároveň prebehne aj vizuálna kontrola tela, klient je povinný mať telo v polohe, ktorá znemožňuje návykovú látku ukryť v jeho záhyboch. V prípade maloletého klienta je prítomný pri prehliadke aj zákonný zástupca, v prípade, že si dieťa jeho prítomnosť neželá, je táto jeho žiadosť zaznamenaná v spisovej dokumentácii a podpísaná dieťaťom aj zákonným zástupcom, ktorý želanie berie na vedomie.

Ak je nájdená psychoaktívna látka, táto je v jeho prítomnosti priamo personálom zlikvidovaná spálením. Čokoľvek, čo odporuje programu centra, je tiež za jeho prítomnosti zlikvidované alebo odovzdané príbuzným (v prípade nesúhlasu klienta dochádza k ukončeniu platnosti dohody).

Po tejto prehliadke sa klient vracia do príjmovej miestnosti, kde je oboznámený so zásadami predchádzajúcimi možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia (BOZP a PO)a na znak súhlasu s ich dodržiavaním ich podpíše.

Ak sprevádzajúca vzťahovo významná osoba a klient súhlasia, môže aj táto doplniť osobnú a rodinnú anamnézu klienta a poznané skutočnosti z drogovej kariéry. Tieto údaje majú napomôcť poskytnúť čo najviac relevantných informácií v záujme čo najpresnejšieho nastavenia individuálneho resocializačného plánu.

Po absolvovaní príjmu je klient zamestnancom centra odovzdaný klientovi, ktorý mu je pridelený v roli staršieho súrodenca. Spolu s ním je zaradený do aktivity, ktorá práve v centre prebieha a má za úlohu počas prvých dní pobytu klienta veľmi konkrétne a dôsledne informovať príjmového klienta o prebiehajúcich aktivitách a jeho konkrétnych povinnostiach. Zamestnanci centra počas prvých 10 dní pobytu pri neplnení si povinností klienta (ak nejde vyslovene o zámerné a vedomé hrubé správanie porušujúce režim) reagujú usmernením, pomocou, klient nedostáva za porušenia režimu následkom nedostatočne osvojených pravidiel sankcie.

Všetky pravidlá programu, informácie o fázach liečby, zásadách BOZP, o domovom a izbovom poriadku a systéme výhod a sankcií má klient k dispozícii na izbe, kde sú uložené v chránenom kryte v spoločnom obale. Každá zmena programu je zapísaná dodatkom a vložená do spoločného obalu.

Zákonný zástupca je o tejto zmene informovaný preukázateľne mailom, alebo prostredníctvom facebooku, alebo osobne pri návšteve centra, kde podpisom potvrdí prijatie informácie.