Ďalšia starostlivosť

Home / Ďalšia starostlivosť

Cieľom opatrení centra je najmä predchádzanie všetkým takým situáciám, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu klienta, jeho bezpečnosti, zdravia. Tento cieľ sa snažíme napĺňať najmä podrobnou informovanosťou o programe prostredníctvom našej stránky, prostredníctvom dopĺňania informácií v rámci individuálnej práce s klientom, prostredníctvom fázových a tematických skupín. Filozofiou zariadenia je vedenie k mravným hodnotám, prosociálnosti, ohľaduplnosti. Zápisy zo všetkých skupinových sedení sú archivované. V prípade, že dochádza k porušeniu pravidiel, klient dostáva spätnú väzbu prostredníctvom upozornení, vedenia, kontroly, vzoru. Má možnosť bez rizika sankcie za otvorenosť a poukázanie na porušovanie pravidiel poukázať na možnosť výskytu rizikových situácií. Okrem klientov je aj personál centra pravidelne supervidovaný v postupoch práce s klientom a klienti majú možnosť prostredníctvom riaditeľa centra a inými spôsobmi popísanými vyššie upozorniť na prípadný výskyt rizikovej situácie aj zo strany personálu. Súčasťou ranného sedenia personálu je odovzdávať si všetky relevantné informácie, ktoré by mohli upozorniť na možný výskyt problémov.

Ak napriek tomu dôjde napr. k úrazu, okrem zápisu do knihy úrazu je ihneď oslovený personál so zdravotným vzdelaním alebo absolvovaným kurzom prvej pomoci. Klienti podpisom pravidiel programu potvrdzujú, že sú si vedomí povinnosti hlásiť ihneď úraz. V závislosti na rozsahu úrazu je zabezpečený okamžitý prevoz klienta do nemocnice prostredníctvom RZP, alebo je úraz ošetrený v podmienkach centra. Riaditeľ centra je v prípade jeho neprítomnosti informovaný podľa závažnosti buď priamo telefonicky alebo sms správou, alebo mailovou správou, personál s ním konzultuje správnosť postupov. V prípade nedostupnosti riaditeľa centra majú zamestnanci centra kontakt na zástupcu.

V prípade nezhôd medzi klientmi ústiacimi do fyzického napadnutia je personálom zrealizovaný zápis s aktérmi a svedkami, v prípade potreby je privolaná polícia. Na najbližšom sedení zamestnancov skupiny s odborným tímom centra sa zváži postup riešenia situácie, zvyčajne sa problém okrem komunikácie priamo s aktérmi, svedkami rieši aj na skupinovom sedení v záujme čo najobjektívnejšieho posúdenia príčin vzniku a priebehu rizikovej situácie. V prípade napadnutia personálu vždy zabezpečuje riešenie situácie ďalší z členov personálu, ktorý si môže prizvať na pomoc hovorcu komunity alebo fázovo najstarších členov. Služby personálu sú nastavené tak, aby v areáli boli prítomní vždy dvaja z ich radov.

Centrum má k dispozícii osobný automobil, vždy aspoň jeden zo službukonajúceho personálu má oprávnenie riadiť tento automobil.

Filozofiou nášho centra je, aby klient ukončil program s jasnou perspektívou zapojenia sa do spoločnosti v rámci trhu práce alebo ďalšieho vzdelávania. Systém povinností osvojený v centre si prenáša do domáceho prostredia, spolupracujúca rodina alebo iná vzťahovo blízka osoba mu je nápomocná pri jeho začlenení sa. Klient má ponuku ďalšieho kontaktu s našim zariadením.

Výnimku tvorí prípad, kedy klient napriek odporúčaniam z programu predčasne odíde. V prípade, že sa nevráti do 48 hodín, nie je prijatý naspäť na príjem skôr ako po pol roku. V tomto prípade dostáva od nás kontakt na iné zdravotnícke zariadenia alebo resocializačné centrá.

Pri ukončení klientovi pomáhame s presunom zdravotnej dokumentácie v mieste bydliska a sprostredkúvame tiež kontakt s psychiatrom, ak je potrebné, aby naďalej pokračovala ambulantná liečba. O odchode informujeme tiež príslušný orgán SPO.