Výchovné prostriedky – sankcie

Home / Výchovné prostriedky – sankcie

Systém sankcií, ktoré pomáhajú uvedomiť si u klienta na nevhodnosť správania, učí zodpovednosti za seba, svoj progres, voči materiálnym hodnotám, pravidlám ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, hygieny, sankcie umožňujú chápať a predvídať následky pri návrate do bežného života a sústrediť sa na „tu a teraz“.

Systém sankcií je k dispozícii v rámci izbového poriadku na každej izbe a jeho aktualizácia je súčasťou tematických skupín v komunite.

Sankciu udeľuje zamestnanec skupiny. Klient ju „odrába“  30 min. za deň  v čase osobného voľna za obedňajším voľnom najčastejšie formou nejakej menšej práce v záhrade, na dome, pri dreve a pod, kým klientom bez sankcií trvá ďalšie voľno. Pri udelení sankcie sa zvažujú viaceré okolnosti – neznalosť alebo nedostatočné osvojenie pravidla u príjmových klientov, ďalšie skutočnosti, ktoré neumožnili plné sústredenie na dodržanie pravidla, psychický stav a miera záťaže klienta, ktorú nebol schopný klient ani pri záujme dodržať pravidlo zvládnuť (v týchto prípadoch postupujeme miernejšie, príp. sankcia nie je udelená vôbec), opačne na zámer alebo ľahostajnosť k porušeniu pravidla a ohrozenia seba, iných, chodu prevádzky a pod. je reakciou sankcia.

Klient má právo nesúhlasiť s udelenou sankciou od zamestnancov skupiny, posúdenie vhodnosti prechádza potom na odborný tím centra, v prípade nesúhlasu definitívne určuje platnosť sankcie riaditeľ.

Keď má klient viac ako 30 dní sankcií, prestáva mať nárok na výber vlastného čaju a kávy v rámci rannej a popoludňajšej čajovej siesty, stráca výhodu požiadať o jedlo navyše (dupľu). Má právo požiadať riaditeľa alebo odborného zamestnanca centra o odrábanie dvoch sankcií denne (aj počas večerného voľna) s cieľom mať urýchlene vrátené výhody.

Ak personál uzná na základe určitých významných udalostí v komunite a/alebo je to prospešné pre progres klientov, sú plošne všetky sankcie všetkým klientom vymazané.

Množstvo aktuálnych podnetov môže priniesť do života komunity situácie, kedy bude potrebné zavedenie ďalšej sankcie, ktorá nie je obsiahnutá v tomto prehľade.

Pravidlom je presne definovanie takéhoto druhu sankcie na prevádzkovej schôdzi personálu, na rannej komunite s klientmi a zapísanie do zoznamu sankcií dostupného pre klientov na každej izbe.

Evidencia sankcií je súčasťou zošita, ktorý vedie sankcionár. Zápis sankcie a jej postupné znižovanie po odrobení každý deň kontroluje zamestnanec skupiny. Na každej večernej bilancii je udelenie a odrábanie sankcie u každého klienta čítané, klient má možnosť na prípadnú nezrovnalosť ihneď upozorniť.

V prípade maloletých klientov centrum aspoň jedenkrát týždenne informuje rodičov o udelených sankciách ich dieťaťu. Rodič má právo vedieť presne druh sankcie, dôvod. Výnimkou je priama žiadosť dieťaťa, aby o dôvode sankcie nebol rodič informovaný telefonicky, vtedy klient preberá na seba zodpovednosť osobného vysvetlenia (zapísané v spise, podpísané klientom).

Ak klient poruší niektorý z kardinálnych zákonov, zapisuje sa mu to do osobného spisu klienta s pomenovaním zákona, ktorý porušil.

 • opakovane nezatvorené okno, dvere v zime, nadmerné míňanie teplej vody – ručné napílenie fúrika dreva, pri ďalšom opakovanom zlyhaní môže byť sankcia 3,6 až 10 dní
 • opakované búchanie dverami – v čase osobného voľna dohľad nad ostatnými klientmi pri dverách
 • neuložené veci, zle uložené veci, zle uložená posteľ – sankcia ukladanie vecí v čase osobného voľna
 • meškanie alebo nepríde do kancelárie na lieky, alebo ako zodpovedný nezoberie ostatných na lieky  – pripravuje vodu pre ostatných na zapitie liekov
 • zodpovedný za komunitné uteráky ich nevymení na konci dňa
 • nepočúvanie príbehov v rámci čítania duchovnej literatúry – vyjadrovanie sa k príbehom na ďalšej takejto  aktivite
 • po poverení nevykonáva v jedálni strážcu hluku, psov a mačiek pri jedení v letnej jedálni, nepozbiera  sósy – opakovanie aktivity, pri ďalšom opakovanom zlyhaní môže byť sankcia 3,6 až 10 dní
 • zabudnutý komentár, horoskopy, filozofie na rannú komunitu  – opakovanie,  pri ďalšom opakovanom zlyhaní môže byť sankcia 3,6 až 10 dní
 • pranie v rukách ak si klient pred odovzdaním veci do práčky neskontroluje vrecká a nechá v nich veci, ktoré môžu poškodiť práčku alebo odev ostatných
 • na komunitných sedeniach – rozprávanie a neprimeraný smiech aj po utíšení hospodárom dňa a personálom, premiestňovanie sa v kruhu v terapeutickej miestnosti bez predchádzajúceho upozornenia a požiadania
 • nedochvíľnosť – meškanie na aktivitu napriek upovedomeniu komunitným zvoncom
 • neodložené náradie, nevrátené veci do kancelárie
 • neumyté alebo zle umyté náradie po pracovnej aktivite
 • špinavé osobné prádlo a odevy v skrini, veľa použitého spodného  prádla (viac ako 7 ks v plastovom boxe  na to určenom), špinavý kryt na  kefku, vlasy v kefe, neumytá žiletka
 • pri službe v kuchyni – klient nepridá alebo zmení ingrediencie, ktoré sú v technologickom postupe, zle umytý riad
 • neutretý prach na nábytku pri upratovaní určených priestorov
 • počas kontroly osobná vec nie je uložená na svojom mieste
 • neoznačené osobné veci okrem odevu- všetky veci okrem okuliarov, hodiniek, gumičiek, sponiek do vlasov
 • neodstránený nedostatok po upozornení kontroly poriadku
 • zle skontrolovaný zošit – keď hospodár zle skontroluje zošit na komunitu, bilanciu
 • hospodár dňa neodovzdá nasledujúcemu hospodárovi aktivitu
 • neprinesený zošit dokumentácie aktivity na komunitu
 • po upratovaní prideleného rajónu klient neohlási ukončenie pre kontrolu
 • opakovane nezhasnuté svetlo
 • opakovane zle umytá miska pri psovi
 • nezodpovednosť – zabudnuté kľúče zapožičané klientovi od prevádzkových priestorov (napr. sklad s náradím, sklad s potravinami), neodložené ostré náradie, psy- košík, obojok vo voliére, všetko čo priamo môže ohroziť bezpečnosť a zdravie klienta
 • neuprataná prezliekáreň
 • pri zmene turnusových  aktivít neodovzdaná  aktivita
 • neplnenie odovzdanej turnusovej aktivity
 • nezavreté zvieratá
 • nezapnutá oplôtka
 • nevyšité osobné veci (okrem spodnej bielizne)
 • nezapísané do zošita na to určeného použitie krovinorezu, kosačky s ďalšími povinnými údajmi
 • neplnenie povinností, ktoré zásadne obmedzia alebo ohrozia prevádzkyschopnosť komunity
 • neplnenie povinností hospodára
 • nezodpovednosť pri zvierati, kŕmenie, pitie
 • neodobratá vzorka z jedla pri službe v kuchyni, nezatvorené dvere kuchyne, nezatvorené výdajové a príjmové okienko mimo času na to určenom
 • svojvoľné rozhodnutie bez konzultácie s personálom
 • nerešpektovanie personálu
 • jedlo navyše, ak nie je povolené personálom
 • nezodpovednosť za zvereného klienta z prvej fázy (nechaný bez dozoru)
 • nezapojenie sa do denného programu
 • nezapísaná dezinfekcia priestorov po aktivite v zošite na tom určenom
 • špinavé pomôcky pri dojení ( vedro, česák)
 • rušenie nočného kľudu
 • využívanie výhod vyššej fázy
 • zásah do bilancie hospodára dňa, personálu
 • na skupinových sedeniach sedenie na mieste vyčlenenom pre personál
 • neskontrolovaný zoznam osob. vecí „mladšieho súrodenca“ v komunite po vyhlásení tejto aktivity alebo nedbalosťou zle skontrolované veci pri jeho príjme
 • nepodpísaná turnusová aktivita o prevzatí zodpovednosti alebo neprimeraný zásah do aktivity iných

Klienti všetkých fáz sú tiež povinní dodržiavať tzv. kardinálne zákony, ktorých porušenie je považované za najvážnejší priestupok voči programu a toto porušenie môže mať okrem pridelenej sankcie – tzv. kardinálnej sankcie za následok až vylúčenie klienta z centra. Zvyčajne však ide o obmedzenia na 10 dní, ktoré sú totožné so zákazmi udeľovanými špeciálnej fáze, popísanej vyššie, fáze pokory.

Vylúčenie nie je automatické, nastáva vtedy, ak odborný tím centra s ohľadom na  opakované alebo kumulované porušenie kardinálnych zákonov takto rozhodne a ak boli predtým využité všetky dostupné možnosti, ako klientovi pomôcť vyhnúť sa ich porušeniu. Zápis obsahujúci dôvody vylúčenia a predchádzajúce pokusy centra o minimalizovanie porušení je súčasťou spisu klienta. Centrum pre takéhoto klienta hľadá iné dostupné formy pomoci mimo zariadenia, spolupracuje s orgánom SPO v mieste trvalého bydliska klienta.

Kardinálne zákony centra (okrem nahliadnutiu na izbách dostupné na centrálnej nástenke centra):

 • Svojvoľné opustenie areálu (útek),
 • Sebapoškodzovanie (a jeho zatajovanie)
 • Šikanovanie
 • Fyzické násilie
 • Sexuálny styk
 • Krádež
 • Požitie akejkoľvek drogy
 • Hranie hazardných hier
 • Prinášanie alebo vynášanie informácií z komunity, ktoré môžu zásadne poškodiť inému klientovi
 • Týranie zvierat