Individuálny resocializačný program

Home / Individuálny resocializačný program

Tvorba a vyhodnocovanie individuálneho resocializačného programu (ďalej len IRP) a základná štruktúra IRP

Odborná práca s klientom vychádza z metód odbornej práce, ktoré centrum realizuje. Ide o vyššie spomínanú individuálnu a sociálnu prácu, psychologické činnosti, ktoré sú sprevádzané ďalšími aktivitami v centre zameranými na rozvoj pracovných zručností, aktivizáciu pracovných návykov a osvojovanie si ďalších vedomostí z oblasti sebaobslužných návykov v záujme schopnosti klienta viesť samostatný život, uplatniť sa po odchode z centra na trhu práce a celoživotne abstinovať.

IRP má svoju základnú štruktúru, ktorá vychádza z programu centra, klientovej fázy  adaptácie a následne samotnej resocializácie. Zahŕňa špecifické potreby klienta, ktoré je nutné zohľadňovať počas celého pobytu u nás a očakávaní klienta a jeho cieľov. Tvoríme ho s klientom už počas prvokontaktného stretnutia, je dopĺňaný a pozmeňovaný na základe nových skutočností, ktoré sa dejú v živote klienta, na základe výsledkov individuálnej a skupinovej práce s klientom, jeho rodinou a na základe novo formulovaných cieľov, ktoré si v procese resocializácie klient vytýčil. Je vyhodnocovaný prostredníctvom tzv. komentárov, ktoré píše klient ako sebareflexiu svojho prežívania min. 1x mesačne, obsahuje jeho vnímanie osobnostných zmien, názorov, postojov, hodnôt, prejavov správania. Spolu s odborným zamestnancom centra ho 1x mesačne v rámci individuálnej práce s klientom vyhodnocujú, príp. prepracúvavajú.

Základná štruktúra IRP:

Adaptačná fáza

 • začlenenie sa do komunity, osvojenie si základných pravidiel pobytu (domový poriadok, izbový poriadok, BOZP, režim dňa, zásady individuálnej a skupinovej práce s klientom) za sústavnej pomoci a vedenia personálu a fázovo starších klientov,
 • absolvovanie vstupnej psychodiagnostiky, spolupráca klienta  pri identifikovaní anamnesticky významných údajov vo vzťahu k rozvoju  problémového správania a užívaniu návykových látok vrátane ich príp. manifestácie v rámci adaptačného procesu v komunite
 • spoločné stanovenie konkrétnych cieľov a postupov napĺňania cieľov tak, aby bol klient schopný aktivovať a využívať vlastné zdroje pozitívnej sebapodpory, životné zručnosti a vhodné návyky a bol schopný požiadať o pomoc
 • screening a riešenie príp. somatických a psychických následkov užívania drog prostredníctvom lekárov – špecialistov (obvodný lekár, gynekológia, zubné ošetrenie, psychiatria a pod. podľa druhu zdravotných problémov klienta po príjme)
 • začlenenie sa do vzdelávacieho programu v zariadení tak, aby bol u klienta podporovaný rozvoj učebných návykov a motivácia k prehodnoteniu doterajšieho postoja k teoretickej forme vzdelávania
 • spolupráca s rodinou dieťaťa telefonicky, mailovo, vzájomná informovanosť o adaptačných problémoch klienta a hľadanie možných súvislostí s návykmi dieťaťa v pôvodnom prostredí a determinujúcimi faktormi vývoja prežívania a správania
 • priebežná spolupráca s príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska klienta

 

Poadaptačné obdobie (2. – 5. fáza)

 • Individuálna a skupinová práca zameraná na orientovanie sa v motívoch svojho správania, učenie sa zvládať záťažové situácie bez  úniku k používaniu starých vzorcov správania, vytváranie si  pozitívneho vzťahu k sebe a vzťahovo blízkym osobám
 • Práca s rodinou v rámci individuálnej alebo skupinovej práce s klientom, udržiavanie pravidelného telefonického a  písomného kontaktu klienta s rodinou, postupné budovanie nových foriem vzťahov v rodine na základe vlastného sebapoznania a spoločných cieľov po absolvovaní programu, absolvovanie spoločných pobytových rodinných terénnych programov
 • Práca s rodičmi v rámci rodičovských skupín a individuálneho poradenstva pre rodičov, ich usmernenie  v záujme  dodržiavania  pravidiel resocializačného programu, aktívna       spolupráca  pri systéme priepustiek do  domáceho prostredia v 3. fáze pobytu
 • Práca s klientom zameraná na zásadnú zmenu postojov, hodnôt a fixovaného správania      z obdobia užívania drog, neustále overovanie novonaučeného a upevňovanie v sociálnych situáciách v podmienkach resocializačného centra, preberanie stále väčšieho podielu spoluzodpovednosti za seba a za chod komunity
 • Súbežné plnenie programu resocializácie na posilnenie abstinencie od návykových látok,  podpora osobnostného rastu a zvládania bežných požiadaviek z pôvodného sociálneho prostredia (udržiavanie vzájomne podporujúcich sa vzťahov v rámci rodiny, plnenie si požiadaviek v rámci vyučovacieho procesu, rekvalifikačných kurzov, orientácia sa na trhu práce,  adaptácia na pôvodné prostredie s hľadaním nových spôsobov trávenia voľného času, podpora rekreačných športov, záľub podporujúcich abstinenciu)
 • Overovanie si osobnostných zmien, návykov, zodpovedného správania voči sebe  a blízkym v rámci priepustkového režimu 4. a 5. fázy
 • Postupný návrat do pôvodného prostredia s uchovaním si naučeného, pri plnej abstinencii a v kontexte novej kvality života