Metódy práce

Home / Metódy práce

Individuálna práca s klientom

 • začína kontaktom klienta resp. jeho príbuznýchpri požiadavke o zaradenie do centra. Je mimoriadne dôležitá pri komunikácii s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len SPO) pred príjmom a po prijatí klienta do centra a pri spracovaní jeho osobných údajov. V prvej, adaptačnej fáze klienta, je zameraná na zber sociálnej anamnézy, dôležitý je tiež kontakt sociálneho pracovníka s úradmi ako pomoc klientovi pri vybavovaní dávok sociálnej pomoci, presunu zdravotnej dokumentácie a akejkoľvek ďalšej úradnej pošty (doterajšie štúdium, zamestnanie, príp. trestné stíhanie, exekútori, súdy, polícia a pod.)
 • jej ďalšou formou je poskytovanie pomoci klientovi pri začleňovaní sa do života v komunite, pri osvojovaní si sociálnych zručnostía zručností potrebných na zvládanie denného režimu v komunite. V priebehu celého pobytu sociálny pracovník pomáha klientovi pri kontakte s úradmi, vedie ho k schopnosti samostatne si vedieť vybaviť úradnú poštu a celkovo písomný styk s úradmi. Koordinuje pomoc klientovi pri zdravotných problémoch rôzneho druhu prostredníctvom lekárov – špecialistov.
 • dôležité miesto má sociálna práca v rámci poradenstva pri postupnom ukončovaní pobytu, voľby ďalšieho štúdia a/alebo profesijného uplatnenia a zabezpečovaní kontaktu klienta s relevantnými inštitúciami.
 • psychológ pomáha klientovi prostredníctvom psychodiagnostiky spoznávať jeho osobnosť, mentálnu a emočnú kapacitu k rastu, zachytávať zmeny v procese resocializačného programu, ktoré pomáhajú uvedomiť klientovi vlastné zdroje sebapodpory a rizikové a ochranné faktory v jeho sociálnom prostredí. Poskytuje mu poradenstvo vo vzťahových problémoch v komunite aj mimo komunity. Spracúva podklady z psychologických vyšetrení a poradenstva  pre psychiatra a psychoterapeuta.

Psychológ môže realizovať psychodiagnostiku aj skupinovou formou. Interpretáciu výsledkov však prezentuje klientovi len individuálne.

 • zamestnanec centra reflektuje potreby výchovy a vzdelávania klientov, ktorí majú popri absolvovaní resocializačného programu ambíciu dopĺňať si vzdelanie za účelom profesijného uplatnenia. Pedagóg je koordinátorom kontaktu klienta so školou, pomáha pri zabezpečovaní podkladov na učenie zo školy, z internetu, dohoduje so školou preskúšania v rámci individuálneho študijného plánu. Pomáha klientovi so samotnou prípravou, pochopením učiva, podľa požiadania klienta preskúša. Centrum uprednostňuje zamestnanca so špecializáciou špeciálny pedagóg a liečebný pedagóg, ktorý dokáže obsiahnuť a erudovane pomôcť pri vedení klienta aj v rámci prípadných odchýliek v rámci mentálnej úrovne a v rámci emočnej nestability a porúch správania.

Skupinová práca s klientom

 • v rámci nej považujeme samotných klientov za aktívnych spoluúčastníkov procesu. Aktívne vstupujú do spolurozhodovania o živote spoločenstva, participujú na riešení denných problémov, ich odstraňovaní a minimalizovaní, jej nositeľom je ranná komunita vedená hospodárom dňa určeného z radov klientov, ktorý dáva priestor na vyjadrenie klientov k organizácii dňa, rozdeleniu práce, poďakovaniam, sťažnostiam, prianiam a predsavzatiam, reflexiám k jednotlivým členom komunity. Komunita má svoj vplyv počas celého dňa na život jednotlivých jej členov zadefinovanou zodpovednosťou klientov na pracoviskách, rolami starších bratov a sestier, aktívnou účasťou klientov na skupinovej psychoterapii. Na konci dňa má svoj priestor bilančná skupina, každý z klientov hovorí o svojom prežívaní počas dňa, významných momentoch dňa, ktoré ovplyvnili jeho myslenie a konanie. Je vedená hospodárom, ktorý na konci odovzdáva funkciu hospodára inému klientovi do ďalšieho dňa.

Má svoje ďalšie variácie :

 • majú pevnú štruktúru. Klient, ktorý požiadal o tento druh skupiny a je v poradí podľa dátumu požiadania, hodnotí pred celou skupinou svoj progres v programe. Každej prestupovej skupine do vyššej fázy predchádza predprestupová skupina, v rámci ktorej sa jednotliví členovia skupiny vyjadrujú k progresu konkrétneho klienta a upozorňujú ho na nedostatky, ktoré by si mal na sebe všímať a zvážiť ich odstránenie v záujme progresu v programe resocializácie a vyššej šance byť úspešný pri prechode do vyššej fázy. Pri prestupe do samotných fáz: v druhej fáze po tom, ako klient prečíta svoj štrukturovaný životopis pred skupinou, sa skupina vyjadruje u člena k jeho začleneniu sa do komunity, prijatiu a rešpektovaniu programu. Pri tretej fáze sa klient hodnotí sám v rámci tzv. štrukturovaného barometra, v rámci spätnej väzby klient prijíma pohľady skupiny na jeho proces sebapoznaniaa pripravenosť zvládnuť fázu zmeny jasne pomenovanými osobnostnými črtami, návykmi a spôsobmi správania klienta, ktoré má meniť a preberať zodpovednosť za seba a voči ostatným členom komunity ako zástupca klientov pri spoluriadení komunity. Pri štvrtej fáze klient posudzuje svoj progres v rámci fázy zmeny a pripravenosť osvojené nové formy správania prenášať postupne do nechráneného prostredia, skupina mu poskytuje tiež spätnú väzbu. V piatej fáze sa od klienta očakáva schopnosť integrácie všetkých novo osvojených návykov, zručností, vedomostí do bežného života mimo komunity vrátane rodiny a profesijného uplatnenia. Od skupiny taktiež dostáva spätnú väzbu. Definitívne o pokroku a pripravenosti na vyššiu fázu rozhoduje personál na základe sebareflexie klienta, spätných väzieb skupiny, dosiahnutého pokroku pri plnení individuálneho resocializačného plánu.
 • sú určené pre facilitovanie otvorenia sa skupiny klientov, ktorí sú v rovnakej fáze, zdieľanie úspechov a problémov v začleňovaní sa do fázy. Hlavne u nižších fáz sa snažíme vytvoriť priestor na vyjadrenie svojho prežívania, aktuálnych vnútorných rozporov, pomenovanie interakcií s klientmi iných fáz. Je vytvorený priestor pre diskusiu o obsahoch jednotlivých fáz v ich povinnostiach a výhodách, klient je konfrontovaný s vlastným vnímaním progresu a nastavenými požiadavkami fázy, v ktorej sa nachádza.
 • sú zamerané cielene na poradenské, nápravné a prevýchovné postupy, klienti savzájomne a prostredníctvom personálu učia sociálnym zručnostiam, hlbšiemu poznaniu a osvojovaniu si spoločenských foriem správania, schopnosti plánovať a zodpovedne sa rozhodovať. Príkladom sú tématické skupiny zamerané na zásady slušného jednania, spoločenskej etikety, na kultúru stolovania, pravidlá postupov v písomnom a telefonickom styku, pravidlá bezpečnosti pri práci, na  zdravotnícku osvetu.
 • prebiehajú za pasívnej prítomnosti personálu, zväčša sú zvolávané staršími klientmi, ktorí chcú zadefinovať nové pravidlo, zásadu života v komunite tak, aby hotový návrh mohli potom konzultovať s personálom, alebo chcú navrhnúť zmenu programu v komunite pri významných sviatočných dňoch v roku.
 • vychádzajú z tradície Anonymných alkoholikov, 12 krokov k prijatiu svojej diagnózy a vnútornej motivácii k zmene životného štýlu. Na viacerých sedeniach sa všetci klienti vyjadrujú k myšlienkam len jedného z krokov. Obmenou meetingov je zadanie témy, ktorú na základe diania v skupinovej terapii pomenuje personál, alebo sami klienti z vyšších fáz. K téme sa opäť vyjadruje každý klient, personál zasahuje do priebehu minimálne.

Práca s rodinou klienta

Vzhľadom k tomu, že sme zariadenie, ktoré sa prednostne venuje dospelým s nízkou hranicou veku, veľmi zvyčajne je s nami v úzkom kontakte jeho rodina, rodičia, pre ktorých náš klient je stále dieťaťom.

Prvý spoločný kontakt

 • s nimi má formu prvokontaktného stretnutia pred nástupom ich dieťaťa na pobyt. Obsahom stretnutia je vysvetlenie nášho resocializačného programu, jeho špecifík, oboznámenie sa s priestormi, v ktorých program prebieha, vyjasnenie si prípadných nejasností. Zo strany rodičov očakávame čo najvernejší popis problémov s dieťaťom, pre ktoré žiadajú umiestnenie u nás, poskytnutie osobnej a rodinnej anamnézy so súhlasom klienta a ich očakávania od pobytu ich dieťaťa u nás. Výsledkom tohto stretnutia má byť čo najdôkladnejšie informovanie o nastavenom programe pre ich dieťa ak klient samotný o to žiada ako významný prvok jeho podpory v motivácii k zmene.

Po nástupe sa klient v prvej fáze nemôže s rodičom kontaktovať priamo. Kontakt zabezpečuje s rodičmi vedenie zariadenia prostredníctvom telefonátov, mailovo spravidla 1 x týždenne. Zariadenie informuje rodiča o priebehu adaptácie dieťaťa u nás, príp. si žiada ďalšie doplňujúce anamnestické údaje, ktoré napomáhajú nastaviť špecifiká individuálneho resocializačného plánu vo vzťahu k rozvoju  problémového správania a užívaniu návykových látok vrátane ich  manifestácie v rámci adaptačného procesu v komunite.

Výnimku tvorí krátky telefonát od klienta ak chce poblahoželať k životnému jubileu niekomu z členov primárnej rodiny alebo k sviatkom Vianoc, Veľkej noci, alebo ak zásadne a opakovane nesúhlasí s pobytom u nás a žiada o ukončenie pobytu.

Po prestupe klienta do druhej fázy zariadenie informuje ihneď rodiča o progrese dieťaťa. V tejto fáze môže klient požiadať o prvé stretnutie s rodičmi formou skupinovej rodinnej terapie. Táto prebieha zvyčajne v rámci poobedňajšej skupinovej psychoterapie za účasti všetkých členov komunity s fokusovaním na rodinu, drogovú kariéru dieťaťa, vzťahy v rodine pred začiatkom drogovej kariéry. Rodičia dostávajú priestor na vyjadrenie svojho prežívania obdobia spoločného života s klientom, najmä v období jeho kontaktu s drogami, vzájomne si uzatvárajú udalosti a emócie z minulosti a spolu s nami si rodina definuje ciele zmeny a dĺžku ďalšieho pobytu u nás. Táto forma má pokračovanie v následných individuálnych sedeniach v ktorejkoľvek fáze resocializácie na základe požiadania klienta alebo rodičov. Má formu poradenstva alebo psychoterapie.

Od tejto fázy spoločného stretnutia nastáva možnosť telefonovania rodičov s klientom 1x týždenne na 5 min., v prípade, že rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, dieťa môže telefonovať s každým rodičom po 5 minút. Striedavo obtýždeň iniciuje telefonický kontakt klient a rodič. Písomný kontakt nie je obmedzený, najčastejšie prebieha napísaním listu, ktorý skenom posielame rodičovi a rodič odpovedá tiež mailovo za účelom zrýchlenia korešpondencie.

Tiež od tohto spoločného stretnutia sa môžu rodičia zúčastňovať rodičovských skupín realizovaných 1x mesačne. Ide o poobedňajší program, na ktorý môžu rodičia prísť po prvý krát krátko pred rodičovskou skupinou a môžu sa zvítať s dieťaťom a rozlúčiť. Na ďalšie rodičovské skupiny už môžu prísť skôr a sú zaradení do denného programu komunity s cieľom  zorientovať sa v bežných pravidlách a postupoch programu formou zážitku na sebe. Sú zadelení mimo vlastného dieťaťa, majú priestor spoznávať iných klientov, rodičov klientov, ich postoje, názory, ich obdobie drog v rodine. Obmedzenie kontaktu s vlastným dieťaťom mimo dozoru personálu je potrebné vzhľadom na tendenciu dieťaťa k použitiu zabehaných stereotypov správania voči rodičom pred príchodom ku nám formou manipulácie, tlaku a pod. Spolu s dieťaťom sa zúčastňujú len spoločného stolovania, ktoré je časovo zaradené pred samotnou rodičovskou skupinou. Keď je klient v tretej fáze a v ďalších vyšších fázach, rodič môže prísť v ten deň do komunity už od rána a nemá žiadny obmedzený kontakt s dieťaťom.

Rodičia a príp. ďalšie vzťahovo významné osoby majú povinnosť pred príchodom preštudovať si pravidlá nášho programu zverejnené na webovom sídle organizácie, dodržiavať pokyny personálu a režim zariadenia.

V rámci rodičovských skupín sa rodičia učia porozumieť pravidlám resocializačného procesu, kontaktovania sa s dieťaťom, pripravujú sa na zvládanie spoločných priepustiek, učia sa meniť tie postoje, názory a rodinné pravidlá, ktoré klienta môžu ohroziť pri návrate. Vytvárame tu priestor na skupinovú psychoterapiu pod vedením psychoterapeuta, na spracovanie pocitov viny, hanby a zlyhania rodičov závislého dieťaťa, na zvládanie krízových životných situácií, ktoré môžu zásadne ovplyvniť úspešnosť zvládania návratu klienta a jeho záujmu o celoživotnú abstinenciu. Súčasťou je spoločné vyhodnocovanie progresu klienta v plnení individuálneho resocializačného plánu.

Po prestupe do tretej fázy klient pozýva svojich rodičov do komunity na najbližšiu nedeľu na slávnostný spoločný obed, kde pripravuje pre všetkých tzv. prestupový koláč. Od tejto fázy môžu rodičia prísť po dohode s vedením zariadenia do komunity na viac dní a byť podpornou súčasťou resocializačného procesu dieťaťa priamo v zariadení. Naďalej môžu byť v telefonickom kontakte s dieťaťom (2 x týždenne) a priebežnom písomnom kontakte. Zvyčajne si v tejto fáze pozýva klient do komunity aj ďalších rodinných príslušníkov, ktorí boli účastní obdobia jeho drogovej kariéry a uzatvára si v rámci rodinnej terapii s nimi minulosť. Ak ide o vzťahovo významné osoby a je to pre klienta dôležité ešte v rámci druhej – sebapoznávacej fázy, umožňujeme stretnutie a následný kontakt aj s týmito osobami (najčastejšie súrodenci alebo starí rodičia, prípadne životní partneri).

Rodičia sa môžu v závislosti na fáze dieťaťa a obdobie od prestupu do druhej fázy zúčastňovať rodinných terénnych letných terapií, ktoré organizujeme buď v prírode mimo zariadenia alebo pri komunite. Súčasťou programu je intenzívna rodinná terapia zúčastnených rodín v trvaní min. 1 týždeň pre rodinu. Pre veľký počet klientov a následne rodinných príslušníkov je delená do dvoch turnusov. Rodičia a ďalší rodinní príslušníci prijímajú na terénnom pobyte všetky zásady resocializácie ako klienti. Je pre klienta dôležitá vo všetkých fázach jeho pobytu – na začiatku, aby sa klient presvedčil o jednoznačnom postoji svojich blízkych k jeho závislosti a potreby pobytu v RS, pre rodičov ujasniť si vnútorne postoj k potrebe zmeny klienta a vedieť ho jednoznačne vyjadriť, v ďalšom štádiu sa rodičia učia pochopiť svoj význam v utváraní si nových postojov a hodnôt dieťaťa a ponuku na ich zmenu, v posledných štádiách pobytu ako príprava na návrat svojho člena do rodiny. Na terénne terapie prichádzajú v rámci postresocializačnej starostlivosti i klienti, ktorí už ukončili pobyt v komunite, hovoria o ich skúsenostiach s adaptovaním sa na podmienky bežného reálneho života, sú pre klientov v komunite motiváciou k nachádzaniu zmysluplnosti svojho snaženia.

Oblasť pracovných aktivít

Je každodennou súčasťou pobytu klienta. Zameriava sa na nácvik, prípadne obnovu pôvodných pracovných zručností, návykov, k ponímaniu práce ako dôležitej súčasti zvyšovania osobnostných, profesijných a sociálnych kompetencií, ktorá v reálnom živote vedie k autonómii a nezávislosti osobnosti klienta od primárnej rodiny ako závislého, neustále vyžadujúceho pomoc okolia, rodiny a spoločnosti. Pripravuje klienta aj na uplatnenie sa na trhu práce rozšírením spektra vlastných pracovných zručností, umožňuje mu presnejšie si definovať vlastné záujmy, schopnosti a podporuje vytrvalosť aj v podmienkach stereotypnej pracovnej záťaže. V zariadení je definovaná hlavne ako nácvik zručností typu varenie, pranie, žehlenie, starostlivosť o zvieratá, práce v záhrade, upratovanie, príprava dreva na kúrenie, drobná údržba a práce okolo rodinného domu. Kopíruje bežný život dedinského gazdovstva. Každý sa postupne učí všetkým zručnostiam a stáva sa zodpovedný za svoju prácu pred ostatnými. Funkcie klientov sú zadefinované zodpovednosťou za jednotlivé úseky, jednotlivá funkcia trvá cca 6 týždňov ako turnusová aktivita.

Typy turnusových aktivít: hovorca komunity, kronikár, nástenkár, nákupca, zapisovateľ sankcií, zapisovateľ požiadaviek klientov, domovník, zodpovedný za sklad potravín, sklad s náradím, maštaľ, hnoj, kravy, kozy, ovce, kone, hydina, ošípané, psy, mačky, rybičky, hygienický kútik, drevo, sklad s čistiacimi prostriedkami, hygiena kuchyne, mliečne výrobky, smeti, seno, slama, voda, kávy, čaje, záhrada, sad, kvety, stavba, pranie, dojenie, hygiena dojenia, zodpovedný na izbe, údržba domu, pranie, knižnica, ihrisko, hrobľa, údržba poľnohospodárskeho náradia. Pri príprave stravy sa klienti v službe striedajú po štyroch dňoch. Pri žehlení a upratovaní rajónov sa striedajú denne. Zaradenie na pracovisko zohľadňuje i predchádzajúcu profesijnú orientáciu klienta, záujmy, záľuby a plánovanie ďalšieho profesijného uplatnenia.Keďže každá aktivita má odlišnú náročnosť podľa zodpovednosti za výsledok práce, klienti sú v adaptačnom období poverovaní nenáročnými samostatnými aktivitami. V kombinácii s fázovo staršími klientmi a za dozoru personálu sa postupne priúčajú a zdokonaľujú v zvládaní pracovných činností, ktoré sú pre nich nové, v predošlom živote netrénované.Príklady aktivít zverované len fázovo starším klientom: hovorca komunity, kronikár, nákupca, zapisovateľ sankcií, zodpovedný za sklad s potravinami, prádlom, náradím, maštaľ, seno.

Klient je priebežne informovaný a svojim podpisom dáva súhlas o porozumení pokynom a zákazom pri preberaní zodpovednosti za pridelenú turnusovú aktivitu, službu v kuchyni a pri tématických skupinách zameraných na dodržiavanie pravidiel BOZP na jednotlivých pracoviskách (práca v záhrade, pri zvieratách, práca s elektrickým náradím, s drevom, poskytnutie prvej pomoci, traumatologický plán,…).

Športová a záujmová činnosť

Je u nás rozvíjaná ako súčasť vedenia klienta k zdravému životnému štýlu, uvedomovania si hodnoty vlastného zdravia a nevyhnutnosti fyzickej aktivity, záťaže ako alternatívneho spôsobu zbavovania sa vnútorného napätia, smútku, apatie a podpory emočne pozitívneho prežívania. Najčastejšou formou je hranie futbalu, tiež floorbalu, vybíjanej a volejbalu, klienti majú k dispozícii ihrisko s umelým trávnatým povrchom. Cieľom je tiež posilňovanie spolupráce, komunitného ducha, priateľstva a podpory. V malých skupinách majú podľa stanovených zásad povolené klienti posilňovanie, dievčatá fitness. Formou športovej terapie je turistika, klientmi veľmi obľúbená, veľké možnosti na jej realizáciu máme tým, že zariadenie je umiestnené v extraviláne obce. S klientmi podnikáme výlety aj do atraktívnych turistických oblastí Slovenska (Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Slovenský raj, Veľká Fatra).  Takto im pomáhame vytvárať dobré návyky, nachádzať formy relaxu v prírode, ktoré si, ako máme skúsenosť, prenášajú aj do bežného života. Máme tiež podmienky na realizáciu vodáctva (vlastníme 2 kanoe), neďaleký vodný kanál umožňuje ich využívať fázovo starším klientom. Spolupracujeme so strednou školou vo Zvolene, organizujeme spolu priateľské zápasy vo futbale a floorbale o Putovný pohár komunity na pôde Komunity Poloma alebo pôde školy.

Celkovo prepájame športové aktivity s poznávaním Slovenska, patria k tomu okrem turistiky a vodáctva návštevy športových podujatí (KHL v Bratislave), folklórnych podujatí (Východná, Detva, Očová), všetkých týchto podujatí majú možnosť sa zúčastňovať aj rodičia fázovo starších klientov. Jedenkrát týždenne sú pod vedením personálu organizované v centre pre klientov kurzy spoločenského a ľudového tanca.

V rámci ďalších záujmových aktivít sa zameriavame na návštevu kina, divadla (u fázovo starších klientov) dievčatá sú vedené k ručným prácam (šitie na stroji, vyšívanie, štrikovanie, zdobenie obrázkov, práca s umelými kvetmi, stuhami, drobným ozdobným materiálom,…), podľa záujmu sa môžu zapojiť aj chlapci.

Vedenie k spiritualite

Klienti majú možnosť návštev kostola, zvyčajne 1x týždenne a od druhej fázy pobytu. Ak sa  u klienta dá v rámci jeho postoja k viere v komunite pozorovať skutočný záujem o posilnenie viery, vedenie zariadenia umožní výnimku návštev kostola aj v prvej fáze pobytu. Do komunity prichádza tiež 1 x mesačne duchovný z miestnej farnosti, slúži svätú omšu, klienti majú možnosť svätej spovede. Komunita má k dispozícii vlastnú kaplnku, klient môže v čase osobného voľna kaplnku navštíviť a zotrvať v stíšení, na požiadanie pri silnom emočnom vypätí môže požiadať personál o návštevu kaplnky aj v čase iného programu v komunite.

Ponuku spirituálneho vedenia využívajú takmer všetci klienti komunity, výhodou je charizmatické vedenie duchovných, ktorí vedia osloviť našich klientov a podporiť v nich ukotvenie kresťanských hodnôt, ktoré im  boli v detstve niekým z rodinných príslušníkov vštepované. Máme vytvorené priateľské vzťahy s diecéznym centrom mládeže, animátori centra k nám nepravidelne dochádzajú realizovať program duchovnej obnovy klientov podľa ich záujmu o zapojenie sa do programu. Po dohode  organizujeme tiež návštevy našich klientov u nich, v diecéznom centre.

Zdravotná starostlivosť o klientov

Základná zdravotná starostlivosť je vykonávaná a poskytovaná klientom na základe zmluvy o poskytovaní zdrav. starostlivosti medzi klientom a lekárom. V ambulanciách v Palárikove u MUDr. Aleny Okšovej a MUDr. Jána Rudinského, v ambulancii vo Zvolene u MUDr. Beňovej, v ambulancii v Krupine u MUDr. Vírecovej. Uvedení lekári preberajú zdravotné karty klientov od pôvodných lekárov v mieste ich trvalého bydliska a vedú ich vo vlastnom dispenzári do doby ukončenia pobytu v centre. Prostredníctvom nich zabezpečujeme lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu, ak máme u nášho klienta podozrenie na požitie alkoholu alebo iných návykových látok. Títo lekári ďalej vykonávajú priebežne nasledovné potrebné opatrenia: vydávajú zdravotné preukazy pre prácu v potravinárstve (vzhľadom na varenie samotnými klientmi), realizujú preventívne prehliadky, ošetrenie chorých, sledujú klientov, ktorí sú dispenzarizovaní pre prípadné chronické ochorenia, vypisujú žiadanky potrebné pre  lekárov – špecialistov, napr: očné vyšetrenie, ortopedické vyšetrenie, pľúcne, endokrinologické, alergologické a iné.

Ku ďalšej zdrav. starostlivosti patrí starostlivosť poskytovaná psychiatrom MUDr. Karolom Hollým (formou osobnej návštevy, resp. návštevou ambulancie), poskytuje následnú pedopsychiatrickú a psychiatrickú starostlivosť o klientov, ktorí ju majú odporúčanú psychiatrom pred nástupom ku nám, resp. na základe nášho podnetu.

U dievčat a žien zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť gynekologičkou MUDr.Vargovou v Nových Zámkoch, MUDr. Vlachovskou, MUDr. Bornayom v Krupine.

V zubnej ambulancii MUDr. Duraya v Palárikove, MUDr. Palúchovej vo Zvolene je poskytovaná kompletná starostlivosť o chrup klientov.

V prípade nevyhnutných či  novovzniknutých zdravotných príhod či prípadov sa naše resocializačné centrum obracia na ďalších uvedených odborných lekárov a to :

 • pre prípad traumatologický MUDr. Soboňa, MUDr.Spurný
 • pre prípad ophtalmologický Práznovská Zuzana
 • pre prípad gastroenterologický MUDr. Klucho, MUDr. Mozoľa
 • pre prípad kožný Selická Beáta, MUDr.Nová
 • pre prípad chirurgický Štofko Peter
 • pre prípad pneumologický Demo Pavel
 • pre prípad kardiologický Šantová
 • pre prípad alergologický Šimková
 • pre prípad urologický je to MUDr. Lórand Alan
 • pre prípad ortopedický Pintér Karol, MUDR. Juríček

Ku zdravotnej starostlivosti patrí v našom resocializačnom centre pravidelné meranie vitálnych hodnôt a to tlaku krvi. pulzu, telesnej hmotnosti, sledovanie dodržiavania dôkladnej osobnej hygieny, dodržiavanie hygienických návykov pre zabezpečenie zachovania zdravia a zabráneniu šírenia eventuálnej nákazy. Zreteľ je kladený aj na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri vykonávaní  jednotlivých aktivít v rámci centra. Ku zdravotnej starostlivosti patrí v našom centre aj pozornosť  nasmerovaná na osvetu zdravého životného štýlu prostredníctvom tematických skupín.

Vzdelávanie klientov

Pretože sa v zariadení nachádzajú klienti, ktorí pred príchodom ku nám boli súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na kmeňových školách, prispôsobili sme program centra aj ich potrebám. Formy štúdia u nás:

Denné dochádzanie do školy – je možné realizovať u stredoškolákov, ktorí pokročili do tretej fázy resocializačného procesu a minimalizovalo sa u nich riziko ovplyvniteľnosti vonkajšími podnetmi (záškoláctvo spolužiakov, ich pozývanie na odchod zo školy, prezentácia svojich prodrogových aktivít a ponuka drog našim klientom).

Individuálny študijný plán – je realizovaný pri klientoch v nižších fázach a v takej forme štúdia, ktorú je možno realizovať externe, ide o klientov, ktorí prešli v zariadení adaptačnou fázou a sú v rámci svojej diagnózy schopní zvládať súbežne požiadavky školy a resocializačného programu. Školy zasielajú do nášho zariadenia zadania učiva, poskytujú knihy a ďalší študijný materiál. Následne presne podľa dohody so školou zasielajú zadania písomných prác alebo testov, ktoré klient u nás vypracuje. Vypracované materiály posielame na vyhodnotenie kmeňovej škole. Škola si môže žiadať pri ťažiskových predmetoch osobné preskúšanie na polroku, príp. štvrťroku alebo častejšie, vytvárame podmienky, aby toto preskúšanie v ich podmienkach mohlo byť realizované. Klient sa u nás pripravuje za pomoci odborného personálu.

Študijné programy pre celú komunitu – ide o vzdelávanie klientov v cudzích jazykoch (personál a vedenie skupín samotnými klientmi), v oblasti všeobecno-vedomostného rozhľadu (vybrané kapitoly z dejepisu, geografie, slovenského jazyka, fyziky)

Študijné programy pre študentov s prerušeným štúdiom – sú zapájaní do príprav referátov, zúčastňujú sa niektorých príprav z matematiky, slovenského jazyka, cieľom je udržať, resp. obnoviť študijné návyky tak, aby mohli pokračovať v štúdiu po dosiahnutí progresu v programe.