Metódy práce

Home / Metódy práce

Individuálna práca s klientom

  • začína kontaktom klienta resp. jeho zákonných zástupcov pri požiadavke o zaradenie do RS, zberom anamnestických údajov, sociálnej a zdravotnej anamnézy, pokračuje kontaktom sociálneho pracovníka s úradmi ako pomoc klientovi pri vybavovaní dávok sociálnej pomoci a akejkoľvek ďalšej úradnej pošty (doterajšie štúdium, zamestnanie, trestné stíhanie, exekútori, súdy, polícia) jej ďalšou formou je poskytovanie poradenstva klientovi pri začleňovaní sa do života v komunite až po poradenstvo pri postupnom ukončovaní pobytu, voľby ďalšieho štúdia a/alebo profesného uplatnenia
    individuálna psychoterapia
  • terapeut facilituje porozumenie klienta svojmu vnútornému prežívaniu, je sprievodcom na ceste jeho osobnostných zmien, ktoré klient realizuje s cieľom, že jeho intrapsychické zmeny povedú aj k lepšej pripravenosti prijať interpersonálne skúsenosti, proces jeho osobnostných zmien je zachytávaný aj prostredníctvom psychodiagnostiky realizovanej v určitých fázach jeho resocializačného procesu

terapeut facilituje porozumenie klienta svojmu vnútornému prežívaniu, je sprievodcom na ceste jeho osobnostných zmien, ktoré klient realizuje s cieľom, že jeho intrapsychické zmeny povedú aj k lepšej pripravenosti prijať interpersonálne skúsenosti, proces jeho osobnostných zmien je zachytávaný aj prostredníctvom psychodiagnostiky realizovanej v určitých fázach jeho resocializačného procesu

Skupinová práca s klientom

v ktorej klienti aktívne vstupujú do splurozhodovania o živote spoločenstva, participujú na riešení denných problémov, ich odstraňovaní a minimalizovaní, jej nositeľom je ranná komunita vedená hospodárom dňa určeného z radov klientov, ktorý dáva priestor na vyjadrenie klientov k organizácii dňa, rozdelenie práce, poďakovania, sťažnosti, priania a predsavzatia, pozorovania. Komunita má svoj vplyv počas celého dňa na život jednotlivých jej členov zadefinovanou zodpovednosťou klientov na pracoviskách, rolami starších bratov a sestier, aktívnou účasťou klientov na skupinovej psychoterapii. Na konci dňa má svoj priestor bilančná skupina, každý z klientov hovorí o svojom prežívaní počas dňa, významných momentoch dňa, ktoré ovplyvnili jeho myslenie a konanie. Je vedená hospodárom, ktorý na konci odovzdáva funkciu hospodára inému klientovi do ďalšieho dňa.

je ťažiskovou formou terapie v zariadení, život v komunite prináša mnoho interakcií, ktoré vedú k vzniku prirodzených problémových situácií. Za pomoci terapeutov sa klienti učia porozumieť svojim zlyhaniam, konfliktom, členovia komunity sú zdrojmi jasne formulovanej spätnej väzby. Klienti sa na základe týchto skúseností učia prijať iný pohľad a skúsenosť, učia sa novým spôsobom vzájomného správania a komunikácie a novým zručnostiam, ako sa sa so záťažovými sociálnymi situáciami vyrovnať, má svoje ďalšie variácie :

  • Fázové skupiny: sú určené pre facilitovanie otvorenia sa skupiny klientov, ktorí sú v rovnakej fáze, hlavne u nižších fáz sa sleduje vytvoriť im priestor na vyjadrenie svojho prežívania, aktuálnych vnútorných rozporov, pomenovanie interakcií s klientami iných fáz
  • Patrónske skupiny: sú realizované v komunite Ľudovítov, kde počet klientov presahuje vytvorenie vhodných podmienok na aktívnu účasť každého člena do procesu skupinovej terapie. Každá skupina má svoju dvojicu patrónov z radov personálu, ktorí zabezpečujú, príp. realizujú individuálne poradenstvo
  • Tématické skupiny: sú zamerané cielene na poradenské, nápravné a prevýchovné postupy, klienti savzájomne a prostredníctvom personálu učia sociálnym zručnostiam, hlbšiemu poznaniu a osvojovaniu si spoločenských foriem správania, schopnosti plánovať a zodpovedne sa rozhodovať. Príkladom sú tématické skupiny zamerané na zásady slušného jednania, spoločenskej etikety, kultúra stolovania, pravidlá postupov v písomnom a telefonickom styku, pravidlá bezpečnosti pri práci, zdravotnícka osveta.
  • Samoriadiace skupiny: prebiehajú bez prítomnosti personálu, zväčša sú zvolávané staršími klientami, ktorí chcú zadefinovať nové pravidlo, zásadu života v komunite tak, aby hotový návrh mohli potom konzultovať s personálom
  • Meetingy Anonymných narkomanov : vychádzajú z tradície Anonymných alkoholikov, 12 krokov k prijatiu svojej diagnózy a vnútornej motivácii k zmene životného štýlu. Na viacerých sedeniach sa všetci klienti vyjadrujú k myšlienkam len jedného z krokov. Obmenou meetingov je zadanie témy, ktorú na základe diania v skupinovej terapii pomenuje personál, alebo sami klienti z vyšších fáz. K téme sa opäť vyjadruje každý klient, personál zasahuje do priebehu minimálne

ako súčasť vedenia klienta k zdravému životnému štýlu, uvedomovania si hodnoty vlastného zdravia a nevyhnutnosti fyzickej aktivity, záťaže ako alternatívny spôsob zbavovania sa vnútorného napätia, smútku, apatie. Najčastejšou formou v obidvoch komunitách je hranie futbalu, klienti majú k dispozícii v každej komunite ihrisko s umelým trávnatým povrchom. V malých skupinách majú podľa stanovených zásad povolené klienti posilňovanie, dievčatá fitness. Formou športovej terapie je turistika, klientmi veľmi obľúbená, veľké možnosti na jej realizáciu máme najmä v komunite Poloma. Klientom takto pomáhame vytvárať dobré návyky, nachádzať formy relaxu v prírode, ktoré si, ako máme skúsenosť, prenášajú aj do bežného života. Klienti v komunite Ľudovítov majú zase k dispozícii podmienky na realizáciu vodáctva (vlastníme 2 kanoe).

ako prizývanie rodičov, životných partnerov na skupinovú psychoterapiu v určitých fázach procesu liečby, najmä po prestupe klienta do 2. fázy, za prítomnosti ostatných členov komunity, na skupine im priblíži drogovú kariéru a definuje zo svojho pohľadu kritické oblasti vo vzťahu k rodičom. Rodičia dostávajú priestor na vyjadrenie svojho prežívania obdobia spoločného života s klientom, najmä v období jeho kontaktu s drogami, vzájomne si uzatvárajú udalosti a emócie z minulosti.

realizované 1x mesačne výlučne pre rodičov príp.životných partnerov bez prítomnosti klientov, kde sa rodičia učia porozumieť pravidlám resocializačného procesu, kontaktovania sa s dieťaťom, pripravujú sa na jeho návrat, učia sa meniť tie postoje, názory a rodinné pravidlá, ktoré klienta môžu ohroziť pri návrate. Často je tu priestor aj na spracovanie pocitov viny, hamby a zlyhania rodičov závislého dieťaťa.

realizovaná spravidla 3x ročne pre klientov RS a rodinných príslušníkov. Je viazaná na jarné, letné a jesenné ročné obdobie, letná v trvaní minim. 1 týždeň pre rodinu, pre veľký počet klientov a následne rodinných príslušníkov je letná terénna terapia delená do dvoch turnusov, prebieha v stanovom tábore. Rodičia a ďalší rodinní príslušníci prijímajú na terénnom pobyte všetky zásady resocializácie ako klienti. Táto forma terapie je pre klienta dôležitá vo všetkých fázach jeho pobytu, na začiatku, aby sa klient presvedčil o jednoznačnom postoji svojich blízkych k jeho závislosti a potreby pobytu v RS, pre rodičov ujasniť si vnútorne tento postoj a vedieť ho jednoznačne vyjadriť, v ďalšom štádiu sa rodičia učia pochopiť svoj význam v utváraní si nových postojov a hodnôt dieťaťa a ponuku na ich sebazmenu, v posledných štádiách pobytu v RS ako príprava na návrat svojho člena do rodiny. Na terénne terapie prichádzajú v rámci postresocializačnej starostlivosti i klienti, ktorí už ukončili pobyt v RS, hovoria o ich skúsenostiach s adaptovaním sa na podmienky bežného reálneho života, sú pre klientov v RS motiváciou k nachádzaniu zmysluplnosti svojho snaženia.

Je každodennou súčasťou pobytu klienta. Zameriava sa na nácvik, prípadne obnovu pôvodných pracovných zručností, návykov, k ponímaniu práce ako dôležitej súčasti zvyšovania osobnostných, profesných a sociálnych kompetencií, ktorá v reálnom živote vedie k autonómnosti a nezávislosti. V RS je definovaná hlavne ako zabezpečenie chodu zariadenia a kopíruje bežný život dedinského gazdovstva. Každý sa postupne učí všetkým zručnostiam a stáva sa zodpovedný za svoju prácu pred ostatnými. Funkcie klientov sú zadefinované zodpovednosťou za jednotlivé úseky, jednotlivá funkcia trvá cca 6 týždňov. Typy funkcií: kronikár, nástenkár, nákupca, sankcionár, domovník, zodpovedný za sklad potravín, sklad s náradím, maštaľ, hnoj, kravy, kozy, ovce, kone, hydina, ošípané, psy, mačky, rybičky, kotol, hygienický kútik, drevo, sklad s čistiacimi prostriedkami, hygiena kuchyne, mliečne výrobky, smeti, seno, slama, voda, kávy, čaje, záhrada, sad, kvety, stavba, pranie, hygiena dojenia, zodpovedný na izbe, údržba domu, pranie, knižnica, ihrisko, hrobľa, údržba poľnohospodárskeho náradia. Pri príprave stravy sa klienti v službe striedajú po štyroch dňoch. Pri žehlení a upratovaní rajónov sa striedajú denne. Zaradenie na pracovisko zohľadňuje i predchádzajúcu profesnú orientáciu klienta, záujmy, záľuby a plánovanie ďalšieho profesného uplatnenia.