Fázy rezidenciálneho resocializačného procesu

Home / Fázy rezidenciálneho resocializačného procesu

Klientov progres v plnení resocializačného programu je definovaný jednotlivými fázami resocializačného procesu od príjmu klienta až po jeho ukončenie pobytu. Prestup do vyššej fázy nie je automatický po uplynutí určeného počtu týždňov, závisí od plnenia si povinností vo fáze, v ktorej sa klient aktuálne nachádza, od zhodnotenia progresu samotným klientom, komunitou a odborným tímom centra. Kritériá prechodu do vyššej fázy sú dané:

 • pripraveným životopisom alebo barometrom dodržaním štruktúry podľa predlohy (k dispozícii na každej izbe),
 • sebahodnotením klienta v dosiahnutí stanovených cieľov vo fáze v súlade s povinnosťami a právami fázy, v ktorej sa práve nachádza a porovnanie so spätnou väzbou vyjadrením členov komunity (v tom sú zahrnuté: akceptovanie pravidiel, záujem o progres, záujem o spoluprácu s ostatnými, zodpovedné plnenie povinností, ochota k rozvíjaniu prosociálneho správania a rozvíjania pre život potrebných zručností a návykov),
 • posúdením zamestnancov centra, či väčšia miera voľnosti a zodpovednosti, ktorá prináleží vyššej fáze, nebude pre klienta nebezpečenstvom k recidíve alebo negatívne neovplyvní progres iných členov komunity.

Celý obsah prestupovej skupiny je zapísaný v skupinovom zošite, ktorý je archivovaný 10 rokov a je prístupný k priebežnému nahliadnutiu klienta počas pobytu. Klient môže : vôbec nepostúpiť do vyššej fázy, postúpiť čiastočne do vyššej fázy len v rámci povinností fázy, alebo postúpiť do celej fázy aj s výhodami fázy. Spätnú väzbu môžu dávať pri prestupe klienti všetkých fáz, odporúčanie prestupu štvrté a piate fázy. Následne odporúčanie dávajú zamestnanci skupiny a odborný tím centra. Ich odporúčania sú podkladom, z ktorého vychádza pri rozhodnutí o prestupe riaditeľ centra alebo poverený člen odborného tímu centra.

Ak si klient opakovane napriek upozorneniam neplní povinnosti vyplývajúce mu z fázy, príp. hrubo porušuje zákazy a využíva práva vyšších skupín, možno mimoriadne po porade zamestnancov skupiny a odborného tímu centra udeliť klientovi sankciu presunu o fázu nižšie. Zápis o dôvodoch presunu do nižšej fázy je súčasťou spisu klienta. Klient po porade s fázovo staršími klientmi si môže požiadať o vrátenie fázy prostredníctvom prestupovej skupiny najskôr po troch týždňoch od udelenia nižšej fázy.

Vo výnimočných prípadoch, pri zvlášť hrubých porušeniach režimu ktoré vážne ohrozujú  zdravie ostatných klientov alebo opakovaných porušeniach pravidiel, ktoré klient nedodržiava pre silne egocentrické zameranie na svoje výhody a/alebo zásadne poruší kardinálne zákony, môže byť klientovi udelená zvláštna forma fázy, tzv. pokora. Podmienkou udelenia „pokory“ je súhlas všetkých odborných zamestnancov centra. Klient ostáva vo fáze, ktorú dosiahol, na určitý čas, kým sám nepožiada o jej zrušenie, má však zrušené výhody fázy a obmedzený prístup k bežným výhodám ktoréhokoľvek člena komunity a výhody, ktoré mu boli priznané individuálne za predchádzajúci progres v programe (nesmie zasahovať do režimu, navrhovať zmeny režimu, mať jedlo navyše – ak ostane na dupľu -, vyberať si aktivitu, ktorej sa chce venovať, starať sa o obľúbené zviera v komunite ak má oň záujem aj iný člen komunity a pod., nesmie si vyberať čaj, kávu, mať účes, značkové oblečenie, darované sladkosti od návštev ľudí zvonku, nezúčastňuje sa kultúrneho a športového programu mimo komunity.

POVINNOSTI

 • prijať  a dodržiavať režim,  zapájať sa na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, spolupracovať s personálom a s prideleným „starším súrodencom“ v komunite a ďalšími klientmi
 • dodržiavať osobnú hygienu, sprchovať sa počas večerného osobného voľna, pravidelne si strihať nechty a holiť sa, používať erárne posteľné prádlo, odev a obuv na bežné aktivity dňa používať cenovo nenáročné, akceptovať vstup personálu do priestorov na osobnú hygienu v prípade ohrozenia klientov
 • snažiť sa vystupovať kultivovane, o svojom prežívaní a spätnej väzby rozprávať otvorene ale bez ponižovania, vulgárností, zámeru uškodiť ostatným
 • zaslať písomnú gratuláciu blízkym príbuzným podľa uváženia (rodičia, súrodenci, životní partneri,…) ak majú sviatok (narodeniny, meniny)
 • prijať zodpovednosť za pridelenú turnusovú aktivitu
 • v 4. týždni vypracovať životopis, ktorý preberie so st. bratom, alebo sestrou, následne personálom
 • v 5. týždni požiadať o predprestupovú skupin
 • v 7. týždni požiadať komunitu o prestup do druhej fázy

PRÁVA

 • aktívne sa zapájať  na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, žiadať  personál priebežne o individuálnu pomoc v rámci sociálnej práce, psychologického poradenstva
 • žiadať o výmenu prideleného  „staršieho súrodenca“ v komunite s dostatočným a oprávneným  zdôvodnením (o zmene rozhoduje riaditeľ centra)
 • mať vreckové 3.3 eur na týždeň, nákup  cenovo výhodného čaju, kávy, ovocia
 • cvičiť kolektívne športy, dievčatá fitness
 • po zvážení personálu  možnosť návštevy kostola
 • po zvážení personálu možnosť starať sa o zvieratá
 • mať kontakt s vonkajškom prostredníctvom personálu, osobný  kontakt s vonkajškom žiadať  len v súrnych, odôvodnených prípadoch

ZÁKAZY

 • čítať časopisy, noviny a knihy okrem vyčlenenej literatúry pre prvé fázy (duchovná a motivačná lit.)
 • rozprávať sa s ostatnými prvými fázami a viesť  rozhovory o drogách a prodrogovom životnom štýle, * bez doprovodu sa pohybovať po areáli do 4. týždňa pobytu  alebo opustiť areál
 • mať značkové oblečenie, kozmetiku, vymieňať a požičiavať si osobné veci
 • písať si tajný denník alebo si kresliť bez vedomia staršieho súrodenca a personálu (zakázané tegovanie, skečovanie, grafity, spievať si a skladať  vulgárne a znevažujúce texty)
 • *sedieť v rohu na aktivitách

Riaditeľ centra môže udeliť výnimku v zákazoch a výhodách ak sa sleduje najlepší záujem klienta.

POVINNOSTI:

 • plniť si relevantné povinnosti 1. fázy
 • požiadať o skupinu alebo individuálne stretnutie s rodinou v 10. týždni pobytu a po nej žiadať o kontakt s rodinou formou pravidelných telefonátov a/alebo pravidelne písať domov
 • uvariť pre ostatných klientov prestupový puding
 • aktívne pomáhať  vyšším fázam so vstupom príjmových klientov do komunity a byť zodpovedný na pridelenej pracovnej úlohe za plnenie úloh skupinou
 • byť samostatný a zodpovedný za pridelenú turnusovú aktivitu
 • byť starším súrodencom pre príjmového klienta
 • v 17. týždni napísať tzv. „barometer“   plnenia programu zahŕňajúci sebareflexiu, vlastné vnímanie progresu a ďalšie očakávania od seba a komunity so starším súrodencom v komunite a následne personálom
 • 18. týždni požiadať o predprestupovú skupinu
 • v 20. týždni požiadať o prestup do tretej fázy

PRÁVA

 • aktívne sa zapájať  na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, žiadať  personál priebežne o individuálnu pomoc v rámci sociálnej práce, psychologického poradenstva
 • mať vreckové 3,3, Eur na týždeň
 • po návšteve v skupine raz týždenne telefonát domov 5 min. (ak žijú oddelene najbližší príbuzní možnosť volať každému )
 • byť v osobnom kontakte s rodinou pri stolovaní v rámci rodičovských skupín
 • mať fotky z komunity a fotky príbuzných a darčeky z komunity vyložené na poličke
 • čítať noviny, určené knihy a časopisy po bilancii a pred večierkou
 • nákup  čajov, káv  podľa výberu z uvedených značiek pre druhú fázu
 • hrať na gitare alebo inom hudobnom nástroji
 • mať vlastné hodinky
 • cvičiť kolektívne športy, cvičiť individuálne vlastným telom v posilňovni za dozoru personálu
 • chodiť 1x týždenne do kostola
 • lúštiť  krížovky, riešiť sudoku, hrať vedomostné hry v čase voľna
 • zúčastniť sa letnej terénnej aktivity po zvážení riaditeľa centra

ZÁKAZY

 • čítať časopisy a knihy určené vyšším fázam, čítať prvým fázam z novín okrem vyznačených článkov čítaných na rannej komunite
 • viesť  rozhovory o drogách a prodrogovom životnom štýle,
 • písať si tajný denník alebo si kresliť bez vedomia staršieho súrodenca a personálu (zakázané tegovanie, skečovanie, grafity, spievať si a skladať  vulgárne a znevažujúce texty)

Riaditeľ centra môže udeliť výnimku v zákazoch a výhodách ak sa sleduje najlepší záujem klienta.

POVINNOSTI

 • plniť si povinnosti 1. a 2. fázy
 • po prestupe volať domov a klientom v komunite napiecť  prestupový koláč
 • pozvať rodinu do komunity prvú nedeľu po prestupe do fázy na slávnostný obed v komunite
 • robiť  funkciu hospodára komunity (zodpovedný za vedenie komunity počas celého dňa  -prvé tri razy služby ako hospodár robí túto funkciu so starším, skúsenejším klientom)
 • žiadať si o priepustky podľa daného predpisu priepustiek, overiť u rodiny v rámci telefonátu jej možnosť prevziať si klienta na schválenú priepustku, dodržiavať presne určené časové limity priepustiek (2 hod., 4 hod., 6.hod,8.hod.,12.hod.,24. hod., opakovanie 24. hod. až do prestupu do vyššej fázy, priepustky možno žiadať každý druhý týždeň)
 • kontrola šatstva ml. bratov a sestier  jedenkrát  mesačne (podľa zoznamu)
 • prihlásiť príchod z priepustky personálu a dať si ihneď skontrolovať veci, kontrolovať  veci ostatných, ktorí  prichádzajú do areálu zvonku
 • dbať  u ostatných klientov a vyžadovať dodržiavanie režimu aj v čase osobného voľna
 • v  38. týždni požiadať o predprestupovú skupinu
 • v  40. týždni napísať  tzv. „barometer“   plnenia programu zahŕňajúci sebareflexiu, vlastné vnímanie progresu a sformulovať vlastné zdroje sebapodpory  a ich využívanie v rámci priepustkového režimu
 • v 42. týždni požiadať o prestup do 4. fázy

PRÁVA

 • mať vreckové 3,3 Eur na týždeň
 • písať a dostávať listy aj so širšou rodinou a priateľmi ( po konzultácii s personálom)
 • mať 2 x týždenne telefonáty a  primeranú dekoráciu izby
 • možnosť zavolať si na niekoľko dní rodinného príslušníka na pobyt
 • mať vlastné posteľné  prádlo prinesené z domu po prvej priepustke
 • mať kozmetiku  podľa vlastného výberu
 • mať prvý nasledujúci víkend po prestupe do tretej fázy spoločný obed s rodičmi v komunite
 • mať priepustku od  24. týždňa pobytu po splnení si povinnosti a schválení starších klientov a personálu
 • okrem stanoveného časového limitu priepustiek mimo komunity môžu po priepustke ostať rodinní príslušníci v centre ešte ďalšie 4 hodiny a zúčastniť sa programu
 • realizovať športovú aktivitu beh, bicyklovanie samostatne aj mimo areálu po dohode s personálom
 • mať primeraný účes, bradu

ZÁKAZY

 • na priepustkách využívať výhody vyšších fáz

Riaditeľ centra môže udeliť výnimku v zákazoch a výhodách ak sa sleduje najlepší záujem klienta.

POVINNOSTI

 • mať prestupový telefonát domov
 • plniť si relevantné  povinnosti 1., 2. a 3. fázy
 • zachovávať v roli vyššej fázy neustále princíp rovnosti členstva v komunite, spravodlivosti a vzoru pre mladších
 • napiecť pre komunitu prestupový koláč
 • v 50. týždni zobrať si skupinu ako ho vidí komunita (čo zmenil a čo nezmenil)
 • v 52. týždni požiadať o predprestupovú skupinu
 • v 53. týždni napísať barometer progresu v rámci celého pobytu
 • v 54. týždni požiadať komunitu o prestup do 5. fázy, prezentovať  barometer , v ktorom porovnáva tri želania zo životopisu prezentovaného pri prestupe do druhej fázy, popis seba pred  príjmom a aktuálne, slabé a silné stránky osobnosti so zameraním na celoživotnú abstinenciu a v čom žiada komunitu a pomoc

PRÁVA

 • mať vreckové 3,3, Eur na týždeň a zvlášť vreckové na dopravu na priepustky
 • 1x mesačne kino, divadlo alebo plaváreň
 • mať vlastný fotoaparát, telefón,mp3, slúchadlá
 • mať ľubovoľnú kozmetiku
 • mať jemný make-up
 • mať gel na vlasy
 • 2x týždenne telefonát domov, môže využiť mobilný telefón bez písania správ
 • chodiť na priepustky od 48 hod. každé dva týždne, neskôr 36 hod., každé dva týždne, neskôr každý týždeň

Riaditeľ centra môže udeliť výnimku v zákazoch a výhodách ak sa sleduje najlepší záujem klienta.

POVINNOSTI

 

 • upiecť prestupovú tortu pre ostatných klientov
 • plniť si povinnosti všetkých fáz
 • priebežne sa starať o mladších členov komunity
 • pomáhať personálu pri riadení komunity
 • dva týždne pred odchodom absolvovať skupinu s komunitou, na ktorej bude personál a komunita hodnotiť jeho schopnosti opustiť komunitu
 • v 78. týždni požiadať o rozlúčkovú skupinu

 

PRÁVA

 • účasť na pracovných aktivitách do 15,30 hod.,  následne  osobné voľno
 • 1x týždenne kino alebo plaváreň
 • možnosť chovať domáce zviera na vlastné náklady
 • voľne disponovať s peniazmi
 • mať nastavený priepustkový režim podľa individuálnych potrieb s možnosťou pobytu každý druhý týždeň mimo centra

 

Riaditeľ centra môže udeliť výnimku v zákazoch a výhodách ak sa sleduje najlepší záujem klienta.