Fázy rezidenciálneho resocializačného procesu

Home / Fázy rezidenciálneho resocializačného procesu

Pre novoprijatých klientov do zariadenia. Je zameraná na vstup klienta do komunity pochopením jej fungovania, zásad. Porozumeniu a adaptácii napomáha tzv. starší brat, sestra, ktorí sú klientovi pridelení pri príjme. Zasahovanie do pravidiel komunity je v tejto fáze najmenšie, klient sa však zúčastňuje všetkých aktivít. Procesu vnútornej motivácie prijať režim a zásady resocializácie napomáha väčšia miera individuálneho poradenstva a terapie zo strany personálu.. Klient žiada o ukončenie fázy a prestup do ďalšej fázy komunitu na tzv. prestupovej skupine, kde si pripraví aj životopis obsahujúci charakteristiku seba, rodičov, súrodencov, opis osobnostného vývinu, vzťahy v rodine, trávenie voľného času, ďalšie dôležité údaje o jeho živote a priania do budúcnosti. Práva a povinnosti klienta: dodržiavať režim, žiadať o skupinu s pomocou st. brata alebo sestry, rozprávať na skupinách, počas pracovnej terapie podľa možnosti pracovať so st. bratom alebo sestrou, dodržiavať osobnú hygienu, nevymieňať si osobné veci, zdržovať sa len v priestoroch areálu, zasielať písomnú gratuláciu rodičom, starým rodičom, súrodencom, v 6. týždni vypracovať životopis, v 7. týždni požiadať o predprestupovú skupinu. Nesmie mať k dispozícii drahé značkové oblečenie a kozmetiku. Po príjme má nárok na zvláštny prídel sladkostí (ak prichádza v abstinenčnej kríze), má možnosť dokupovať si z vreckového ďalšie ovocie, vitamíny, hygienické potreby. Má právo aj povinnosť čítať vzdelávaciu literatúru, nemôže čítať dennú tlač a týždenníky.

v tejto má klient priestor zorientovať sa v sebe, porozumieť dôvodom, pre ktoré začal užívať návykové látky, porozumieť, aké vzťahy v sociálnom svete si vytváral, čo formovalo jeho hodnoty, postoje, názory na život a kto ďalší ovplyvňoval jeho rozhodnutia. V tejto fáze sa prvý krát stretáva s najbližšími príbuznými na tzv. rodičovskej skupine, kde im popíše drogovú kariéru, popisuje svoj vzťah ku nim a na akom základe si ho vytváral. Uzatvára si minulé obdobie tak, aby ho nevyriešené problémy a nejasnosti z minulosti neovplyvňovali v jeho sústredení sa na resocializačný proces. Zvyšuje sa jeho status v skupine, stáva na zodpovedným na jednotlivých pracovných aktivitách za nových klientov. Práva a povinnosti: udržiavať s rodinou telefonický a písomný kontakt, z vreckového si kupovať hodnotnejšie veci, čítať dennú tlač, mať hodinky, oblečenie a kozmetiku niektorých drahších značiek, hrať na gitare, cvičiť vlastným telom, mať zodpovednosť na pridelenom pracovisku a organizovať tam postup práce. Môže mať v zariadení vlastného psa alebo iné domáce zviera. Môže sa sám pohybovať v areáli a dávať komunite návrhy na zmeny v režime, dochádzať na nedeľné bohoslužby. Rodičia sa môžu zúčastňovať terénnych rodinných terapií spolu s klientom a rodičovských skupín.

je zameraná na zvyšovanie schopnosti sebaregulácie klienta, na prebudovávanie a upevňovanie si spoločensky žiadúcich foriem správania, morálnych a etických noriem, žiadúcich kontaktov so sociálnym svetom, ktoré ho napĺňajú zmysluplnosťou, na zvyšovanie sociálnych kompetencií. Klient dostáva prvé priepustky (2 hodinové, 4 hodinové, 24, 48 hod.), overuje si naučené v prirodzenom sociálnom prostredí. Práva a povinnosti klienta: plní si povinnosti prvej a druhej fázy, riadi chod celej komunity v určený deň ako hospodár, má pridelených komunitných mladších súrodencov, stará sa o ich začlenenie a sprostredkúva ich požiadavky a potreby personálu, zúčastňuje sa skupín starších klientov, podieľa sa na kontrole šatstva príjmových a mladších klientov, môže byť kronikár, filmár, zodpovedný v sklade potravín a náradia, čítať literatúru s drogovou problematikou, telefonovať častejšie s rodinou a písať listy priateľom, mať vlastnú dekoráciu izby, posteľné prádlo, kozmetiku podľa vlastného výberu, mať primeraný účes, bradu, posilňovať na náradí a chodiť behávať mimo areálu, chodiť na plaváreň. Môže dochádzať z komunity na denné štúdium alebo príležitostné brigády.

je zameraná na celkovú fyzickú a psychickú obnovu jednotlivca vedúcu k schopnosti postupného osamostatňovania sa, života mimo komunity, hľadanie zamestnania alebo intenzívnej prípravy na pokračovanie v štúdiu. Klient odchádza na dlhodobejšie priepustky, kde si overuje svoje schopnosti sebarealizácie, plnej zodpovednosti za seba a schopnosť adaptovať sa na rodinné vzorce vzťahového konania bez narušenia vnútornej integrity a fixovaných nových spôsobov kontaktovania sa v sociálnom svete. Identifikuje problémové oblasti, ktoré môžu po odchode z resocializácie ohroziť jeho život v abstinencii a prežívanie zmysluplnosti nového spôsobu myslenia a správania. Práva a povinnosti: plní si všetky povinnosti 1., 2. a 3. fázy, je členom samosprávy, kontroluje všetky nižšie fázy pri plnení povinností, zhodnocuje svoj vývin pred skupinou v porovnaní s prestupom do 2. fázy, môže chodiť 1x mesačne do mesta, do kina alebo do divadla, mať vlastný fotoaparát, ľubovoľnú kozmetiku a značkové oblečenie, jemný make-up, gel na vlasy.

klient stále viac času trávi mimo komunity, vytvára si podmienky na pracovné uplatnenie, bývanie, úpravu rodinných vzťahov, hľadá si formy zmysluplného trávenia voľného času, upevňuje si pozitívne návyky v prirodzenom prostredí. Ukončenie 5. fázy je spravidla podmienené nájdením si zamestnania s platnou pracovnou zmluvou alebo nástupom na denné štúdium, resp. kombináciou externého štúdia a zamestnania. Práva a povinnosti: plniť si povinnosti všetkých fáz, priebežne sa starať o mladších členov komunity, zasahovať do života komunity, pomáhať personálu pri riadení komunity, dva týždne pred odchodom absolvovať skupinu s komunitou, na ktorej bude personál a komunita hodnotiť jeho schopnosti opustiť komunitu. Možnosť mať 1x týždenne voľno s vychádzkou do mesta, mať u seba MP3 prehrávač, mobilný telefón, voľne disponovať s peniazmi.