Fázy rezidenciálneho resocializačného procesu

Home / Fázy rezidenciálneho resocializačného procesu

POVINNOSTI

*prijať  a dodržiavať režim,  zapájať sa na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, spolupracovať s personálom a s prideleným „starším súrodencom“ v komunite a ďalšími klientmi
*dodržiavať osobnú hygienu, sprchovať sa počas večerného osobného voľna, pravidelne si strihať nechty a holiť sa, používať erárne posteľné prádlo, odev a obuv na bežné aktivity dňa používať cenovo nenáročné
* snažiť sa vystupovať kultivovane, o svojom prežívaní a spätnej väzby rozprávať otvorene ale bez ponižovania, vulgárností, zámeru uškodiť ostatným
* zaslať písomnú gratuláciu blízkym príbuzným podľa uváženia (rodičia, súrodenci, životní partneri,…) ak majú sviatok (narodeniny, meniny)
* prijať zodpovednosť za pridelenú turnusovú aktivitu
* v 4. týždni vypracovať životopis, ktorý preberie so st. bratom, alebo sestrou, následne personálom
* v 5. týždni požiadať o predprestupovú skupinu
* v 7. týždni požiadať komunitu o prestup do druhej fázy

PRÁVA

* aktívne sa zapájať  na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, žiadať  personál priebežne o individuálnu pomoc v rámci sociálnej práce, psychologického poradenstva a psychoterapie
* žiadať o výmenu prideleného  „staršieho súrodenca“ v komunite s dostatočným a oprávneným zdôvodnením (o zmene rozhoduje riaditeľ centra)
* mať vreckové 3.3 eur na týždeň, nákup  cenovo výhodného čaju, kávy, ovocia
* cvičiť kolektívne športy, dievčatá fitness
* po zvážení personálu  možnosť návštevy kostola
* po zvážení personálu možnosť starať sa o zvieratá
* mať kontakt s vonkajškom prostredníctvom personálu, osobný  kontakt s vonkajškom žiadať  len v súrnych, odôvodnených prípadoch

ZÁKAZY

*čítať časopisy, noviny a knihy okrem vyčlenenej literatúry pre prvé fázy (duchovná a motivačná lit.)
*rozprávať sa s ostatnými prvými fázami a viesť  rozhovory o drogách a prodrogovom životnom štýle, * bez doprovodu sa pohybovať po areáli do 4. týždňa pobytu  alebo opustiť areál
*mať značkové oblečenie, kozmetiku, vymieňať a požičiavať si osobné veci
*písať si tajný denník alebo si kresliť bez vedomia staršieho súrodenca a personálu (zakázané tagovanie, sketchovanie, graffity, spievať si a skladať  vulgárne a znevažujúce texty)
*sedieť v rohu na aktivitách

POVINNOSTI:

*plniť si relevantné povinnosti 1. fázy
* požiadať o skupinu alebo individuálnu  psychoterapiu s rodinou v 10. týždni pobytu a po nej žiadať o kontakt s rodinou formou pravidelných telefonátov a/alebo pravidelne písať domov
* uvariť pre ostatných klientov prestupový puding
* aktívne pomáhať  vyšším fázam so vstupom príjmových klientov do komunity a byť zodpovedný na pridelenej pracovnej úlohe za plnenie úloh skupinou
* byť samostatný a zodpovedný za pridelenú turnusovú aktivitu
* byť starším súrodencom pre príjmového klienta
*v 17. týždni napísať tzv. „barometer“   plnenia programu zahŕňajúci sebareflexiu, vlastné vnímanie progresu a ďalšie očakávania od seba a komunity so starším súrodencom v komunite a následne personálom
* 18. týždni požiadať o predprestupovú skupinu
* v 20. týždni požiadať o prestup do tretej fázy

PRÁVA

* aktívne sa zapájať  na skupinách a pri ďalších aktivitách centra, žiadať  personál priebežne o individuálnu pomoc v rámci sociálnej práce, psychologického poradenstva a psychoterapie
*mať vreckové 3,3, Eur na týždeň
*po návšteve v skupine raz týždenne telefonát domov 5 min. (ak žijú oddelene najbližší príbuzní možnosť volať každému )
* byť v osobnom kontakte s rodinou pri stolovaní v rámci rodičovských skupín
*mať fotky z komunity a fotky príbuzných a darčeky z komunity vyložené na poličke
*čítať noviny, určené knihy a časopisy po bilancii a pred večierkou
* nákup  čajov, káv  podľa výberu z uvedených značiek pre druhú fázu
* hrať na gitare alebo inom hudobnom nástroji
* mať vlastné hodinky
*cvičiť kolektívne športy, cvičiť individuálne vlastným telom v posilňovni za dozoru personálu
* chodiť 1x týždenne do kostola
* lúštiť  krížovky, riešiť sudoku, hrať vedomostné hry v čase voľna
* zúčastniť sa letnej terénnej terapie po zvážení riaditeľa centra

ZÁKAZY

* čítať časopisy a knihy určené vyšším fázam, čítať prvým fázam z novín okrem vyznačených článkov čítaných na rannej komunite
* viesť  rozhovory o drogách a prodrogovom životnom štýle,
* písať si tajný denník alebo si kresliť bez vedomia staršieho súrodenca a personálu (zakázané tagovanie, sketchovanie, graffity, spievať si a skladať  vulgárne a znevažujúce texty)

POVINNOSTI

*plniť si povinnosti 1. a 2. fázy
* po prestupe volať domov a klientom v komunite napiecť  prestupový koláč
* pozvať rodinu do komunity prvú nedeľu po prestupe do fázy na slávnostný obed v komunite
* robiť  funkciu hospodára komunity (zodpovedný za vedenie komunity počas celého dňa  -prvé tri razy služby ako hospodár robí túto funkciu so starším, skúsenejším klientom)
* žiadať si o priepustky podľa daného predpisu priepustiek, overiť u rodiny v rámci telefonátu jej možnosť prevziať si klienta na schválenú priepustku, dodržiavať presne určené časové limity priepustiek (2 hod., 4 hod., 6.hod,8.hod.,12.hod.,24. hod., opakovanie 24. hod. až do prestupu do vyššej fázy, priepustky možno žiadať každý druhý týždeň)
* kontrola šatstva ml. bratov a sestier  jedenkrát  mesačne (podľa zoznamu)
* prihlásiť príchod z priepustky personálu a dať si ihneď skontrolovať veci, kontrolovať  veci ostatných, ktorí  prichádzajú do areálu zvonku
* dbať  u ostatných klientov a vyžadovať dodržiavanie režimu aj v čase osobného voľna
* v  38. týždni požiadať o predprestupovú skupinu
*  v  40. týždni napísať  tzv. „barometer“   plnenia programu zahŕňajúci sebareflexiu, vlastné vnímanie progresu a sformulovať vlastné zdroje sebapodpory  a ich využívanie v rámci priepustkového režimu
*  v 42. týždni požiadať o prestup do 4. fázy

PRÁVA

*mať vreckové 3,3 Eur na týždeň
* písať a dostávať listy aj so širšou rodinou a priateľmi ( po konzultácii s personálom)
* mať 2 x týždenne telefonáty a  primeranú dekoráciu izby
* možnosť zavolať si na niekoľko dní rodinného príslušníka na pobyt
* mať vlastné posteľné  prádlo prinesené z domu po prvej priepustke
* mať kozmetiku  podľa vlastného výberu
*mať prvý nasledujúci víkend po prestupe do tretej fázy spoločný obed s rodičmi v komunite
* mať priepustku od  24. týždňa pobytu po splnení si povinnosti a schválení starších klientov a personálu
* okrem stanoveného časového limitu priepustiek mimo komunity môžu po priepustke ostať rodinní príslušníci v centre ešte ďalšie 4 hodiny a zúčastniť sa programu
* realizovať športovú aktivitu beh, bicyklovanie samostatne aj mimo areálu po dohode s personálom
* mať primeraný účes, bradu

ZÁKAZY

Na priepustkách využívať výhody vyšších fáz.

POVINNOSTI

* mať prestupový telefonát domov
* plniť si relevantné  povinnosti 1., 2. a 3. fázy
*zachovávať v roli vyššej fázy neustále princíp rovnosti členstva v komunite, spravodlivosti a vzoru pre mladších
* napiecť pre komunitu prestupový koláč
* v 50. týždni zobrať si skupinu ako ho vidí komunita (čo zmenil a čo nezmenil)
* v 52. týždni požiadať o predprestupovú skupinu
* v 53. týždni napísať barometer progresu v rámci celého pobytu
* v 54. týždni požiadať komunitu o prestup do 5. fázy, prezentovať  barometer , v ktorom porovnáva tri želania zo životopisu prezentovaného pri prestupe do druhej fázy, popis seba pred  príjmom a aktuálne, slabé a silné stránky osobnosti so zameraním na celoživotnú abstinenciu a v čom žiada komunitu a pomoc

PRÁVA

*mať vreckové 3,3, Eur na týždeň a zvlášť vreckové na dopravu na priepustky
* 1x mesačne kino, divadlo alebo plaváreň
* mať vlastný fotoaparát, telefón,mp3, slúchadlá
* mať ľubovolnú kozmetiku
* mať jemný make-up
* mať gel na vlasy
* 2x týždenne telefonát domov, môže využiť mobilný telefón bez písania správ
* chodiť na priepustky od 48 hod. každé dva týždne, neskôr 36 hod., každé dva týždne, neskôr každý týždeň

POVINNOSTI

*upiecť prestupovú tortu pre ostatných klientov
*plniť si povinnosti všetkých fáz
*priebežne sa starať o mladších členov komunity
*pomáhať personálu pri riadení komunity
*dva týždne pred odchodom absolvovať skupinu s komunitou, na ktorej bude personál a komunita hodnotiť jeho schopnosti opustiť komunitu
*v 78. týždni požiadať o rozlúčkovú skupinu

PRÁVA

*Účasť na pracovných aktivitách do 15,30 hod.,  následne  osobné voľno
* 1x týždenne kino alebo plaváreň
* možnosť chovať domáce zviera na vlastné náklady
* voľne disponovať s peniazmi
* mať nastavený priepustkový režim podľa individuálnych potrieb s možnosťou pobytu každý druhý týždeň mimo centra

Riaditeľ centra môže udeliť výnimku v zákazoch a výhodách ak sa sleduje najlepší záujem klienta.