Profile Category: Personál

Home / Personál
Profiles

Mária Martvoňová

Zdravotná sestra v stredisku Poloma, pracuje v RS od r. 1998. Absolventka Základného odborného výcviku a motivačného tréningu pre realizátorov dlhodobých komunitných programov resocializácie v oblasti drogových závislostí.

Profiles

Bc. Eva Škopíková

V stredisku Poloma pracuje ako sociálna pracovníčka. Sprostredkúva komunikáciu medzi strediskom a inštitúciami súvisiacimi s potrebami klienta.

Profiles

Mgr. Daniela Tóthová

pracuje v odbornom tíme centra v Ľudovítove ako magisterka sociálnej práce. Má absolvovanú Obchodnú akadémiu, následne ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa na UKF v Nitre. Okrem realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v oblasti sociálnej práce je zodpovedná za skladové hospodárstvo potravín, za prácu a nácvik nových zručností klientov pri práci s PC.

Profiles

Mgr. Anna Košíková

Sociálna pracovníčka v stredisku Ľudovítov. Zabezpečuje prevádzku práčovne, hygienu bývania, prostredia.

Profiles

Mgr. Peter Pustý

V stredisku zodpovedný za psychodiagnostiku, individuálnu prácu s klientom v rámci komplexných odborných aktivít strediska (skupinová, režimová, pracovná terapia).

  • 1
  • 2