PhDr. Marcela Gábrišová

Home / PhDr. Marcela Gábrišová

Psychologička, vedúca úseku psychologickej a sociálnej starostlivosti, personálnych činností v resocializačnom stredisku. V minulosti pracovala ako detský psychológ v školstve, špecializovala sa na deti a mládež s poruchami správania, vrátane užívania drog, psychoterapiu a poradenstvo pre rodičov. Od r.1996 sa zúčastňovala niektorých aktivít realizovaných v resocializačnom stredisku Ľudovítov, zúčastňovala sa pravidelne rodinných terénnych terapií. Od roku 2005 pracuje na plný úväzok pre Komunitu Ľudovítov, n.o. Vykonáva psychodiagnostickú, poradensko-konzultačnú a psychoterapeutickú činnosť pre klientov a rodičov v strediskách Poloma a Ľudovítov.

Vedie personálnu agendu zamestnancov resocializačného strediska. Zodpovedá za prípravu podkladov na finančné zabezpečenie činnosti zariadenia, zabezpečuje oblasť organizačného riadenia. Pôsobí v orgánoch Asociácie pre prevenciu drogových závislostí. Je zapísaná v zozname psychoterapeutov SR, ukončila akreditovaný 5-ročný výcvik v gestalt psychoterapii, má absolvovaných 210 výcvikových hodín v Modele Virginie Satirovej zameranom na rodinnú psychoterapiu, absolventka výcviku v Autogénnom tréningu, kurzu hipoterapie, Lege artis v skupinovej psychoterapii a ďalších výcvikov v oblasti prevencie drogových závislostí.

V roku 2020 ukončila dvojročný vzdelávací program „Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov“ pod vedením MUDr. Potheho (Inštitút IPDAR Praha)

Profil
Socials